Η ευεργετική επίδραση της μελατονίνης και της ρεσβερατρόλης σε μοσχεύματα ρίγανης που έχουν υποστεί περιβαλλοντική καταπόνηση (Bachelor thesis)

Θάνος, Ιωάννης/ Κτενίδου, Ειρήνη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ευγεργετικής ή όχι επίδρασης των βιομορίων (μελατονίνη και ρεσβερατρόλη) σε μοσχεύματα ρίγανης τα όποια έχουν υποστεί συνθήκες περιβαλλοντικής καταπόνησης (υψηλής αλατότητας, υψηλών θερμοκρασίων, έλλειψης νερού). Ειδικότερα η παρούσα εργασία έλαβε χώρα για να διαπιστωθεί το κατά πόσον αυξάνει την αντοχή των μοσχευμάτων της ρίγανης, η επίδραση των παραπάνω βιομορίων υπό συνθήκες διαφορετικών συγκεντρώσεων αλατότητας σε συνδυασμό πάντα με υψηλές θερμοκρασίες και έλλειψη νερού. Για να διαπιστώσουμε την αντοχή των φυτών μελετήθηκαν οι παράμετροι (ύψος, συγκέντρωση χλωροφυλλών, συγκέντρωση προλίνης, ποσότητα εξαγόμενου αιθέριου ελαίου, φθορισμός χλωροφύλλης). Τα μοσχεύματα ρίγανης φυτεύτηκαν σε γλάστρες στο πειραματικό θερμοκήπιο του ΑΤΕΙΘ στις 7 Μαρτίου του 2017 και μεταφυτεύτηκαν σε μεγαλύτερες γλάστρες, για την καλύτερη ανάπτυξή των φυτών, άλλες δύο φορές κατά την διάρκεια του πειράματος στις 30-4-2017 και στις 10-6-2017 . Οι πειραματικές επεμβάσεις ξεκίνησαν στις 9-5-2017 , 62 ημέρες και διήρκησαν για άλλους 2 μήνες (60 ημέρες). Η συνολική διάρκεια του πειράματος μαζί με τις πειραματικές διαδικασίες, την συλλογή φυτικού υλικού και την εξαγωγή αποτελεσμάτων ήταν έξι περίπου μήνες. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν εξήντα τεμάχια τα οποία χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες (15 τεμάχια ανά κατηγορία) ανάλογα με την συγκέντρωση NaCl την οποία χορηγήθηκε (1η κατηγορία: μάρτυρας Cnacl:0μM, 2η κατηγορία: CNaCl: 150μM, 3η κατηγορία: CNaCl: 300μM, 4η κατηγορία: CNaCl: 450μM) και η κάθε μία από αυτές της κατηγορίες χωρίστηκε σε τρεις υποκατηγορίες, 5 φυτών, ανάλογα με το εάν και με ποιο βιομόριο είχε ψεκαστεί (3,5 μΜ μελατονίνη, 3,5 μΜ ρεσβερατρόλη, αψέκαστο) Μετά το πέρας των πειραματικών επεμβάσεων έγινε προσδιορισμός του ύψους καθως και κάποιων φυσιολογικών δεικτών όπως η συγκέντρωση της προλίνης, η συγκέντρωση της εξαγόμενης ποσότητας των αιθέριων ελαίων, η συγκέντωση της χλωροφύλλης και ο φθορισμός αυτής σε όλες της μεταχειρίσεις με ή χωρίς βιομόρια. Στα αποτελέσματα βρέθηκε ότι πραγματικά η αυξανόμενη αλατότητα επηρεάζει αρνητικά τα φυτά ρίγανης καθώς αυξάνει τα επίπεδα στρες (αύξηση προλίνης) μειώνει την ποσότητα εξαγόμενου αιθέριου ελαίου καθώς και την συγκέντρωση της χλωροφύλλης. Οι μεταχειρίσεις στις οποίες είχαν εφαρμοστεί βιομόρια έδειξαν κάποια σχετική ανοχή και απάλυνση των συμπτωμάτων της αλατότητας ως μια συγκεκριμένη συγκέντρωση αυτής (<450μΜ) όπου θεωρείται το όριο της ευεργετικής επίδρασης των χορηγούμενων βιομορίων (μελατονίνη και ρεσβερατρόλη).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Oregano--Cuttings
Ρίγανη -- Μοσχεύματα
Melatonin--Diagnostic use
Μελατονίνη--Διαγνωστική χρήση
Oregano -- Cuuttings -- Effect of stress on
Ρίγανη -- Μοσχεύματα -- Επίδραση του στρες στη ρίγανη
Resveratrol
Ρεσβερατρόλη
Keywords: Μελατονίνη;Ρίγανη;Ρεσβερατρόλη;Resveratrol;Melatonin;Oregano
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α 8935
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13962
Table of contents: Μέρος Α΄ Εισαγωγή 1. Εισαγωγή-Σκοπός 2 Μέρος Β΄ Βιβλιογραφική ανασκόπηση 1. Ρίγανη 4 1.1 Συστηματική κατάταξη 4 1.2 Αιθέρια έλαια 5 1.2.1 Χημική σύσταση 5 1.2.2 Ανάλυση αιθέριων ελαίων 5 1.2.3 Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης 6 1.2.4 Βιολογική δράση ριγανέλαιου 7 1.3 Πλεονεκτήματα της καλλιέργειας 8 1.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 9 1.5 Προσαρμοστικότητα 11 1.6 Καλλιεργητική τεχνική 11 1.7 Χρήσεις του φυτού 12 1.8 Προοπτικές και μελλοντικές τάσεις 13 2. Επιδράσεις βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα φυτά 14 2.1 Εισαγωγή 14 2.2 Στάδια αντίδρασης των φυτών στις καταπονήσεις 15 2.3 Αλατότητα 16 2.3.1 Παράγοντες εμφάνισης αλατούχων εδαφών 16 2.3.2 Η επίδραση των αλάτων 17 2.3.3 Αντίδραση των φυτών στην αλατότητα 18 2.3.4 Επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη των φυτών 18 2.3.5 Ανθεκτικότητα των φυτών στην αλατότητα 21 2.4 Ξηρασία 22 2.4.1 Φυσιολογικές μεταβολές που προκαλούνται λόγω υδατικής καταπόνησης 23 2.4.2 Οι επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης στα φυτά 24 2.4.3 Οι επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης στα φυτά σε συνδυασμό με υψηλή συγκέντρωση αλάτων 26 2.5 Επίδραση ακραίων θερμοκρασιών στα φυτά 27 2.5.1 Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών 27 3. Δευτερογενείς μεταβολίτες 29 3.1 Φαινολικές ενώσεις 29 3.1.1 Ρόλος των φαινολών στα φυτά 30 3.2 Τερπένια 30 3.3 Αζωτούχες ενώσεις 31 3.4 Μελατονίνη 32 3.4.1 Βιοσύνθεση της μελατονίνης 32 3.4.2 Η μελατονίνη στα φυτά 33 3.4.3 Μελατονίνη και λειτουργίες στα φυτά 34 3.4.4 Μελατονίνη και αντοχή στην αλατότητα 36 3.5 Ρεσβερατρόλη 36 3.5.1 Βιοσύνθεση ρεσβερατρόλης 37 3.5.2 Ρόλος της ρεσβερατρόλης στα φυτά 38 3.5.3 Ωφέλιμες δράσεις της ρεσβερατρόλης στον άνθρωπο 40 Μέρος Γ΄ Πειραματικό 1. Υλικά και μέθοδοι 41 1.1 Προετοιμασία φυτικού υλικού και μεταχειρίσεις 41 1.2 Διαδικασίες παρασκευής ψεκαστικών διαλυμάτων πειράματος 44 1.3 Προσδιορισμός της παραγόμενης ποσότητας αιθέριου ελαίου 47 1.4 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης προλίνης 49 1.5 Προσδιορισμός χλωροφύλλης 51 1.6 Προσδιορισμός του φθορισμού της χλωροφύλλης 53 2. Αποτελέσματα 55 2.1 Ύψος 55 2.2 Απόδοση σε αιθέριο έλαιο 60 2.3 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης της προλίνης 63 2.4 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης χλωροφύλλης 66 2.5 Προσδιορισμός του φθορισμού χλωροφύλλης 69 3. Συμπεράσματα-Συζήτηση 78 Βιβλιογραφία 82
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πτυχιακή Θάνος Ιωάννης-Κτενίδου Ειρήνη.pdfΘάνος, Κτενίδου, Πτυχιακή 2.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13962
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.