Χρήση του ROS για συγκέντρωση πληροφοριών από αυτοοδηγούμενο όχημα ( Ros based monitoring of intelligent autonomous vehicles ) (Bachelor thesis)

Καραμήτσος, Γεώργιος/ Σιαφάκας, Θεοφάνης


During the last decades the industrial revolution has changed the backbone of the factories. The industry’s transformation started from the outbreak of the first industrial phase where the manufacturing automation procedures took over, to the today’s fourth industrial phase where the use of Information and Communication Technologies, the Internet of Things and Robotic Technologies are paving the way to the factories of the future. Automated Guided Vehicles are used to increase the production rate and improve the Health Safety and Environmental conditions. This paper consists of two distinct parts. The first part could be used as a guide that offers extensive analysis on the communication between the Robot Operating System and the Arduino microcontroller. The second part is the implementation of a prototype that could be used in a real world application which allows the vehicle to follow a predefined path and take real time decisions.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Keywords: Ρομποτική;Mικροελεγκτή Arduino;Αυτοοδηγούμενο όχημα;Autonomous vehicles;ROS
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2019 (α/α 10674)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13940
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Publication date: 2019-01-14
Bibliographic citation: Καραμήτσος, Γ., Σιαφάκας, Θ. (2019). Χρήση του ROS για συγκέντρωση πληροφοριών από αυτοοδηγούμενο όχημα ( Ros based monitoring of intelligent autonomous vehicles ) (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Από τις αρχές του περασμένου αιώνα η ιστορία της ανθρωπότητας μετράει χιλιάδες επιτεύγματα στον τομέα της βιομηχανίας. Από την πρώτης βιομηχανική φάση όπου ξεκίνησε ο εκβιομηχανισμός των παραγωγικών διαδικασιών μέχρι και σήμερα, στην τέταρτη βιομηχανική φάση όπου η χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των Ρομποτικών Συστημάτων οδηγούν στην Έξυπνη Βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια η χρήση Αυτοοδηγούμενων Οχημάτων (Autonomous Guided Vehicles) έχει αυξήσει την παραγωγή, έχει μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη σωματική και ψυχική φθορά του εργατικού δυναμικού, καθώς ένα ρομπότ είναι σε θέση να διεκπεραιώσει εργασίες μονότονες αλλά και επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρούσα πτυχιακή αποτελείται από δυο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι αποτελεί έναν οδηγό ο οποίος προσφέρει εκτενή ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ του περιβάλλοντος ανάπτυξης ρομποτικών εφαρμογών ROS και του μικροελεγκτή Arduino. Το δεύτερο κομμάτι αποτελεί την προσομοίωση μιας βιομηχανικής εφαρμογής όπου το όχημα ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδρομή και επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές όταν λάβει τα κατάλληλα ερεθίσματα από βιομηχανικό χώρο.
During the last decades the industrial revolution has changed the backbone of the factories. The industry’s transformation started from the outbreak of the first industrial phase where the manufacturing automation procedures took over, to the today’s fourth industrial phase where the use of Information and Communication Technologies, the Internet of Things and Robotic Technologies are paving the way to the factories of the future. Automated Guided Vehicles are used to increase the production rate and improve the Health Safety and Environmental conditions. This paper consists of two distinct parts. The first part could be used as a guide that offers extensive analysis on the communication between the Robot Operating System and the Arduino microcontroller. The second part is the implementation of a prototype that could be used in a real world application which allows the vehicle to follow a predefined path and take real time decisions.
Advisor name: Μπεχτσής, Δημήτριος
Examining committee: Μπεχτσής, Δημήτριος
Publishing department/division: Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Publishing institution: teithe
Number of pages: 205
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13940
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.