Εποχιακές τάσεις της ποιότητας γάλακτος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τα έτη 2010-2015 (Bachelor thesis)

Σαρφίσης, Δημήτρης/ Αλεξίου, Χριστίνα


The objective of this study was to present and evaluate the monthly chemical and microbiological analyzes of the milk of livestock, based on the dairy inspections carried out by ELOGAK during the milk years 2010 to 2015 in the Regional Units of Central Macedonia. Dairy cow farming is an important branch of family and business livestock farming. However, livestock farming in Greece accounts for 30% of total agricultural production, while plant production accounts for 70%. The country is particularly deficient in livestock products, as 63% of the agricultural trade deficit comes from livestock products. According to ELOGAK figures for the year 2016, the number of producers in Greece responsible for the production of cow's milk is only 2.552. 35,35% of them are located in the Regional Units of Central Macedonia, which account for 49,03% of the national quantity produced. About 42% of these producers are located in the region of Thessaloniki. The data collected by the ELOGAK were classified in classes according to the size of the rearing. These data showed that the average classes for the years 2010-1015 had a fat content of 3.94 ± 0.16%, protein 3.40 ± 0.07% and lactose 4.68 ± 0.04%. It was observed that as the size of the unit increased, the number of somatic cells increased, indicating that units under 50 cows had better management in mastitis and dry season, while units over 50 cows had better management in environmental hygiene, breast preparation and treating sick animals. Finally, it was observed that the peak values ​​of the fat, protein and lactose classes were in winter, while the minimum were during the summer period.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Milk--Quality--Greece -- Region of Central Macedonia
Γάλα -- Ποιότητα -- Ελλάδα -- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Milk--Analysis
Γάλα--Ανάλυση
Milk -- Composition
Γάλα -- Σύνθεση
Keywords: Ποιότητα γάλακτος;Μέγεθος εκτροφής;Σωματικά κύτταρα;Ολική μεσόφιλη χλωρίδα;Τάση;Λιποπεριεκτικότητα;Milk quality;Herd size;Somatic cell count;Total bacteria count;Trend;Fat content
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8908
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13936
Table of contents: i. Περίληψη ……………………………………………………………………... 5 ii. Abstract ……………………………………………………………………….. 6 iii. Εισαγωγή ……………………………………………………………………... 7 Κεφάλαιο Πρώτο 1.1 Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία στην Ελλάδα ……………………….. 9 1.2 Η παραγωγή γάλακτος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία δεκαετία ……………………………………………………………………… 12 1.3 Η χημική σύσταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αγελαδινού γάλακτος 14 1.3.1. Ορισμός αγελαδινού γάλακτος ……………………………………………. 14 1.3.2. Ορισμός ποιότητας και χημικής σύστασης του γάλακτος ………………….. 15 1.3.3. Υγιεινή γάλακτος ………………………………………………………….. 15 1.3.4 Σύσταση του γάλακτος ……………………………………………………. 16 1.3.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος …………………. 18 Κεφάλαιο Δεύτερο 2. Η παραγωγή γάλακτος και αξιολόγηση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του γάλακτος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τα έτη 2010-2015 ……………………………………………………………………. 22 2.1. Μεθοδολογία αξιολόγησης των στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ....………………... 22 2.2. Αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων ανά κλάση όλων των Περιφερειακλων Ενοτήτων για τα έτη 2010-2015 ………………………... 23 iv. Συμπέρασμα ………………………………………………………………….. 34 v. Ευχαριστίες …………………………………………………………………... 35 vi. Βιβλιογραφία …………………………………………………………………. 36
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΑΡΦΙΣΗΣ-ΑΛΕΞΙΟΥ.pdfΣαρφίσης/ Αλεξίου, Πτυχιακή 1.56 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13936
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.