Η εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας στη καλλιέργεια βάμβακος στη Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκίς (Bachelor thesis)

Καπνοπούλου, Ελευθερία


επαφή με το έδαφος, την καλλιέργεια και τις διάφορες παραμέτρους που επηρέαζαν την παραγωγή τους. Με αυτό τον τρόπο, γνώριζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια, τα τμήματα στο χωράφι τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και είχαν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη διαχείριση του κάθε τμήματος του χωραφιού τους, αλλά και να ρυθμίζουν ανάλογα τις εισροές τους, όπως τον σπόρο, το νερό, την οργανική ουσία κλπ. (Καρυδάς & Συλλαίος,2000) Η παραπάνω διαχείριση εξακολουθεί να συμβαίνει μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα σε καλλιέργειες οι οποίες συγκομίζονται με το χέρι, όπως για παράδειγμα, οι δενδρώδεις καλλιέργειες και ντομάτα, με την βασική αρχή πως όλοι οι αγροί είναι ομοιόμορφοι. Ωστόσο, με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των γεωργικών μηχανημάτων, σήμερα οι παραγωγοί εκμεταλλεύονται μεγαλύτερες εκτάσεις, χάνουν όμως την επαφή με το χωράφι και «εφαρμόζουν τις καλλιεργητικές εισροές τους σε δοσολογίες που αντιπροσωπεύουν μέσους όρους». (Καρυδάς & Συλλαίος,2000) Πιο ειδικά, σήμερα, η δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η ανάπτυξη της τεχνολογίας γενικότερα, γίνεται δυνατή η αντιμετώπιση της παραλλακτικότητας ενός αγρού. Να γίνεται αντιληπτό δηλαδή κάθε σημείο του αγρού με όλες τις ιδιαιτερότητες του. Για όλα αυτά απαντά η χρήση της Γεωργίας της Ακριβείας, η οποία αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την διαχείριση των αγρών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον όρο λοιπόν, Γεωργία Ακριβείας ορίζουμε τη διαχείριση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αγρών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των αγροκτημάτων και/ή να επιτευχθεί μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την μη ορθολογική χρήση των εισροών.Ο ορισμός της θα οριστεί καλύτερα στο Κεφάλαιο τρία της εργασίας.Στα πρώτα χρόνια εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας η έρευνα είχε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού, μετέπειτα στην συσχέτιση των διαφόρων παραγόντων και σε εφαρμογές νέων πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας. Σήμερα, μετά από περίπου 25 χρόνια εφαρμογής, η έρευνα στη Γεωργία Ακριβείας έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση και επεξήγηση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ζωνών διαχείρισης.Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την αξία της Γεωργίας της Ακριβείας, την διαχείριση αυτής στο βαμβάκι, και τα στοιχεία της Γεωργίας της Ακριβείας στη βαμβακοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια του νομού Κιλκίς. Περιγράφονται οι διαδικασίες της Γεωργίας Ακριβείας με την χρήση των νέων τεχνολογιών και την χρήση της στην καλλιέργεια βάμβακος. Ακόμη, το δεύτερο κεφάλαιο μάλιστα είναι αφιερωμένο στο βαμβάκι, στα χαρακτηριστικά του και στην καλλιέργεια του. Επιλέχθηκε διότι αναγνωρίζουμε την αξία του και τις χρήσεις του, και πάνω από όλα το γεγονός πως οι βαμβακοκαλλιεργητές όλο και αυξάνονται στην χώρα μας. Τέλος, αναλύεται το τριετές πρόγραμμα του HYDROSENSE, καθώς είναι μια καταγεγραμμένη και ολοκληρωμένη διαδικασία της Γεωργίας της Ακριβείας που συνέβη στην Ελλάδα. Μας βοηθά να κατανοήσουμε την διαδικασία της Γεωργίας ακριβείας και να δούμε τα αποτελέσματα της.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Βαμβακοκαλλιέργεια -- Ελλάδα -- Κιλκίς (Νομός)
Cotton growing -- Greece -- Kilkis (Perfecture)
Precision farming
Γεωργία ακριβείας
Keywords: Βαμβάκι;Καλλιέργεια;Γεωργία;Cotton;Tillage;Agriculture
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8959
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13927
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 6 1.1. Ιστορία του βαμβακιού 6 1.2. Μορφολογία και ανάπτυξη βάμβακος 8 1.3. Η Καλλιέργεια βάμβακος 10 1.4. Εχθροί βάμβακος 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 16 2. 1.Αειφορική Γεωργία και Ανάπτυξη 16 2.2. Νέα αντίληψη για την Γεωργία 17 2.3. Ορισμός 19 2.4. Τεχνολογίες 20 2.4.1. Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού θέσης ( Global Positioning Systems – GPS) 20 2.4.2.Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( Geographical Information systems-GLS) 20 2.4.3 Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών (Variable Rate Application) 21 2.4.4 Συστήματα Παρακολούθησης αποδόσεων ( Yield Monitoring Systems) 21 2.4.5. Τηλεπισκόπηση 22 2.4.6 Μετρήσεις στο πεδίο. 24 2.5. Ζώνες Διαχείρισης (Management Zones) 27 2.6. Εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα 29 2.7. Προοπτικές της Γεωργίας Ακριβείας 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ 33 3.1. Γεωργία Ακριβείας στην Καλλιέργεια Βάμβακος 33 3.2. Πρόγραμμα HYDROSENSE ( Ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο) 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΚΛΙΣ 40 4.1.Η Βαμβακοκαλλιέργεια στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς. 40 4.2. Γεωργία Ακριβείας βάμβακος στην ΠΕ Κιλκίς. 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 44 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 46
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.pdfΚαπνοπούλου, Πτυχιακή 764.2 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13927
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.