Εφαρμογή του νέου προτύπου καταλογογράφησης RDA στην Ελλάδα Μια έρευνα στους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους (Bachelor thesis)

Σαλιάρας, Δημοσθένης


This thesis initially contains an acquaintance with the new cataloging model called Resource Description and Access (RDA), which was set up a few years ago and is widely used in America and other developed countries, as well as its rules, but also how it is practically applied. In particular, interest is focused on the libraries of Greece. There is an in-depth reference on the ways it’s being developed, the procedures that are followed for implementation, and the implementation steps that Greek libraries must go through to use the standard with the best and safest possible way. Also, a part of the work will be devoted to the process of adopting and applying this model by libraries from other countries that have developed it, the methodology followed and the problems they have encountered. Following the above, there are the results of an investigation that has been conducted to study whether and to what extent Greek librarians know and use this model. The survey consists of a questionnaire of 15 questions, which has been sent electronically to librarians of academic libraries across Greece and invites recipients to answer whether they know the RDA standard, if they use it, how happy they are with it, and perhaps suggest some improvements in case they have some objections or problems regarding its operation
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.
Keywords: RDA;Resource description access;Καταλογογράφηση;Πρότυπο καταλογογράφησης;Ελλάδα;Cataloging model;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2019 (α/α 10686)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13901
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-02-07T15:19:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.
Publication date: 2019-01-16
Bibliographic citation: Σαλιάρας, Δ. (2019). Εφαρμογή του νέου προτύπου καταλογογράφησης RDA στην Ελλάδα Μια έρευνα στους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η εργασία αυτή, αρχικά, περιέχει μια γνωριμία με το νέο πρότυπο καταλογογράφησης Resource Description & Access (RDA), το οποίο συστήθηκε πριν από μερικά χρόνια και χρησιμοποιείται ευρέως στην Αμερική και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, όπως επίσης και στους κανόνες του αλλά και πώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά, σε βάθος, των τρόπων ανάπτυξης, των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για να εφαρμοστεί αλλά και των σταδίων βήμα-βήμα εφαρμογής (implementation) από τα οποία πρέπει να περάσουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες ώστε να χρησιμοποιούν το πρότυπο με τον ορθότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Επίσης ένα κομμάτι της εργασίας θα αφιερωθεί στη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής αυτού του προτύπου κι από βιβλιοθήκες άλλων χωρών που το έχουν αναπτύξει, στη μεθοδολογία που ακολούθησαν και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Στη συνέχεια υπάρχουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχει διεξαχθεί με αντικείμενο μελέτης το αν και σε ποιο βαθμό οι Έλληνες βιβλιοθηκονόμοι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο. Η έρευνα αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων, το οποίο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε βιβλιοθηκονόμους ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα και καλεί τους παραλήπτες να απαντήσουν σχετικά με το αν γνωρίζουν το πρότυπο RDA, αν το χρησιμοποιούν, πόσο ευχαριστημένοι είναι με αυτό και αν ενδεχομένως, έχουν κάποιες ενστάσεις ή κάποια προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του και κάποιες πιθανές προτάσεις για βελτίωσή του.
This thesis initially contains an acquaintance with the new cataloging model called Resource Description and Access (RDA), which was set up a few years ago and is widely used in America and other developed countries, as well as its rules, but also how it is practically applied. In particular, interest is focused on the libraries of Greece. There is an in-depth reference on the ways it’s being developed, the procedures that are followed for implementation, and the implementation steps that Greek libraries must go through to use the standard with the best and safest possible way. Also, a part of the work will be devoted to the process of adopting and applying this model by libraries from other countries that have developed it, the methodology followed and the problems they have encountered. Following the above, there are the results of an investigation that has been conducted to study whether and to what extent Greek librarians know and use this model. The survey consists of a questionnaire of 15 questions, which has been sent electronically to librarians of academic libraries across Greece and invites recipients to answer whether they know the RDA standard, if they use it, how happy they are with it, and perhaps suggest some improvements in case they have some objections or problems regarding its operation
Advisor name: Χριστοδούλου, Γιώργος
Examining committee: Χριστοδούλου, Γιώργος
Publishing department/division: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: teithe
Number of pages: 49
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saliaras_ptihiaki.pdf828.17 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13901
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.