Λογιστική και τεχνοοικονομική παρακολούθηση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης (Bachelor thesis)

Γκόγκος, Λεωνίδας


Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε κατά την φοίτηση μου στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (πρώην τμήμα Αγροτική Ανάπτυξης & Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων) με κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών μου. Η επιλογή του θέματος, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης δεν αποτελούν τυχαία γεγονότα. Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στην λογιστική και τεχνοοικονομική παρακολούθηση μιας πτηνοτροφικής κρεατοπαραγωγικής γεωργικής εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα την οικογενειακή μας επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΕΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ». Η οργάνωση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης εξασφαλίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την εφαρμογή της λογιστικής παρακολούθησης, η οποία έχει ως σκοπό τη διαπίστωση του οικονομικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης αυτής στη διάρκεια των λογιστικού έτους 2016. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή όπου αναφέρονται γενικά κλαδικά στοιχεία τεκμηριωμένα από οργανισμούς, που δείχνουν την πορεία, αλλά και την αύξηση παραγωγής της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο. Επίσης γίνεται μια αναφορά στην οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στο δεύτερο έχουμε μια παρουσίαση του κλάδου της πτηνοτροφίας στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα στο νομό Ιωαννίνων. Στο τρίτο κεφάλαιο παραπέμπει στη έκθεση της οικογενειακής μας γεωργικής εκμετάλλευσης και στην συνέχεια ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο που συνδέεται με την λογιστική παρακολούθηση με το υπάρχον σχέδιο παραγωγής, τη σύνθεση της γεωργικής οικογένειας από απόψεως διαθέσιμης εργασίας, τη λογιστική παρακολούθηση της γεωργικής εκμετάλλευσης με την απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής, την τήρηση γεωργικών λογαριασμών με τις εγγραφές φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του κλάδου παραγωγής και των υπαρχόντων μηχανημάτων. Το πέμπτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται στην ανάλυση- επεξεργασία και τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων που ακολουθεί ο αρχηγός της εκμετάλλευσης, που έχει σαν σκοπό τον καθορισμό της οικονομικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερο κέρδος στη γεωργική εκμετάλλευση γίνεται ανασυγκρότηση λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές δαπάνες του ήδη υπάρχοντος σχεδίου παραγωγής με κύριο σκοπό την μείωση αυτών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Γεωργία--Λογιστική
Poultry-- Breeding -- Greece
Πουλερικά -- Εκτροφή -- Ελλάδα
Agriculture--Accounting
Γεωργία -- Οικονομικές απόψεις
Agriculture--Economic aspects
Poultry industry -- Greece
Βιομηχανία πουλερικών -- Ελλάδα
Keywords: Τεχνοοικονομική παρακολούθηση;Techno-economic monitoring;Γεωργική εκμετάλλευση;Agricultural holding;Λογιστική εκμετάλλευση;Accounting operation
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8887
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13888
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12 ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γεωργική Εκμετάλλευση 14 1.1 Έννοια, περιεχόμενα γεωργικής εκμετάλλευσης 14 1.2 Χαρακτηριστικά γεωργικής εκμετάλλευσης 16 1.3 Κατηγοριοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων 17 1.4 Τύπος γεωργικής εκμετάλλευσης 17 1.4.1 Γενικά 17 1.4,2 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Διαμόρφωση Τύπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. 18 1.5 Οικογενειακή Εκμετάλλευση : Σύνθεσή της 19 1.4.1 Η οικογένεια 19 1.4.2 Η γεωργική οικογένεια ως πηγή προσφοράς εργασίας 20 1.4.3 Το σχέδιο παραγωγής μιας γεωργικής εκμετάλλευσης 21 1.4.4 Διαχωρισμός της λογιστικής παρακολούθησης της γεωργικής εκμετάλλευσης και της γεωργικής οικογένειας. 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 24 2.1Πτηνοτροφία : Γενικά στοιχεία του κλάδου στη χώρα. 24 2.1.2.Χαρακτηριστικά της ελληνικής πτηνοτροφίας. 28 2.2. Παρουσίαση πτηνοτροφίας στην Ήπειρο. 29 2. 3. Δυνατά σημεία πτηνοτροφίας. 31 2.4 Αδύναμα σημεία πτηνοτροφίας. 32 2.5 Χαρακτηριστικά του κλάδου κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας 32 2.6. Προτάσεις για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας. 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 43 3.1 Γενικές αρχές κατασκευή ενός πτηνοτροφείου. 43 3.2 Παρουσίαση της υπό μελέτη γεωργικής εκμετάλλευσης. 44 3.2 Κόστος επένδυσης 46 3.2.1 Κτιριακές εγκαταστάσεις 46 3.2.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός (εγκαταστάσεις) 46 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. 48 4.1Έννοια και περιεχόμενο της λογικής παρακολούθησης της γεωργικής εκμετάλλευσης. 48 4.2 Τρόποι λογιστικής παρακολούθησης της γεωργικής εκμετάλλευσης. 48 4.3 Απογραφή ως βασικό εργαλείο της λογιστικής παρακολούθησης. 49 4.4.Λογιστική παρακολούθηση ορνιθοτροφικές εκμετάλλευσης κρεατοπαραγωγικού τύπου. 53 4.5. Απογραφή και εκτίμηση Αγροτική Περιουσία της υφιστάμενης εκμετάλλευσης. 53 4.6. Τήρηση λογαριασμών στο κλάδο ζωικής παραγωγής (ζώα πάχυνσης) 55 4.7. Λογαριασμοί κλάδων ζωικής παραγωγής 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. : ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. 60 5.1 Οικονομικότητα και Αποτελεσματικότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 60 5.2 Επεξεργασία δεδομένων της εκμετάλλευσης. 61 5.3 Ακαθάριστη πρόσοδος 61 5.4 Υπολογισμός του κόστους παραγωγής της υφιστάμενης εκμετάλλευσης. 63 5.5 Κέρδος ή Ζημία. 70 5.6 Γεωργικό Εισόδημα. 70 5.7 Πρόσοδος εργασίας. 71 5.8 Αποδοτικότητα κεφαλαίου και αποδοτικότητα γεωργικής εκμετάλλευσης. 72 5.9 Καθαρή Πρόσοδος. 73 5.10 Ακαθάριστο Κέρδος. 73 5.11 Δείκτης Βιωσιμότητας. 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 79 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 80
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ.pdfΓκόγκος, Πτυχιακή 1.07 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13888
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.