Η εξέλιξη των σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών στη Θεσσαλονίκη (Bachelor thesis)

Καρατζάς, Δημήτριος


Η παρουσία αποδοτικής, ευέλικτης και ασφαλούς υποδομής μεταφορών (οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού δικτύου) και η ανάπτυξη των αντίστοιχων μεταφορικών μέσων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Τα δίκτυα των μεταφορών δίδουν ώθηση στη διακίνηση προσώπων και αγαθών και στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Αυξάνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων και επομένως τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιφερειών και της χώρας ως σύνολο. Συμβάλλουν στην ενοποίηση των αγορών, ενισχύουν τις ευκαιρίες για εξειδίκευση, ανταγωνισμό και εμπόριο και αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας . Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στα δυο πρώτα περιγράφονται συνοπτικά τα δυο δίκτυα υποδομών και στο τελευταίο γίνεται σύγκριση του μεταφορικού έργου που παράγεται ,όσον αφορά τα εμπορεύματα. Στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές γίνεται καταγραφή της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου. Σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία δίκτυο 2.503 km, από τα οποία το 65% περίπου είναι κανονικού και το 35% μετρικού εύρους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις αδυναμίες και τα προβλήματα του σιδηρόδρομου, λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας, αποτρέποντας έτσι τις συνδυασμένες μεταφορές. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε περιορισμό της συμμετοχής του κλάδου στο 2.5% του συνολικού χερσαίου μεταφερόμενου φορτίου κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ των χωρών οι οποίες διαθέτουν σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ε.Ε. Ακόμη, παρουσιάζεται η σταδιακή απαξίωση του σιδηρόδρομου στη μεταφορά εμπορευμάτων, η οποία οδήγησε σε δημιουργία υπέρογκων χρεών. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι κυριότερες ενέργειες-επενδύσεις που χρειάζονται για να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα . Τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , λόγω της ειδικής εξέτασης του μεταφορικού έργου εκεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο που αναφέρεται στις αεροπορικές μεταφορές γίνεται αποτύπωση της σημερινής υποδομής, στην Ελλάδα που έχει 44 αεροδρόμια και κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Κρατικοί Αερολιμένες Διεθνών Συγκοινωνιών, Κρατικοί Αερολιμένες Εσωτερικών Συγκοινωνιών, Δημοτικοί Αερολιμένες. Ακολούθως γίνεται αναφορά στη σύμβαση μεταφορών στους τύπους αεροσκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων, στο ρόλο των εμπλεκομένων φορέων και στη τιμολόγηση των αεροπορικών μεταφορών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι αεροπορικές εταιρίες, ο ρόλος τους αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Έπειτα γίνεται μία σύγκριση με τα παγκόσμια δεδομένα αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι ελληνικές αεροπορικές μεταφορές . Κλείνοντας , γίνεται μια ενημέρωση στις εγκαταστάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , για τη εξέταση του ειδικού αντικείμενου της εργασίας μου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική περιγραφή των μεταφορικών υποδομών και των δικτύων του αστικού κέντρου ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα , συγκρίνοντας το μεταφορικό έργο των δυο δικτυών στην περιοχή της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ που εξετάζω .
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Railroads -- Greece -- Thessaloniki
Σιδηρόδρομοι -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Aeronautics, Commercial -- Greece -- Thessaloniki
Αεροναυτική , Εμπορική -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Keywords: Σιδηροδρομικές μεταφορές;Rail transport;Αεροπορικές μεταφορές;Air Transport;Θεσσαλονίκη;Thessaloniki
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 α.α. 8884
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13877
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Railroads -- Greece -- Thessaloniki
Σιδηρόδρομοι -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Aeronautics, Commercial -- Greece -- Thessaloniki
Αεροναυτική , Εμπορική -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publication date: 2017-09-27
Bibliographic citation: Καρατζάς Δημήτριος, Η εξέλιξη των σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών στη Θεσσαλονίκη , Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρουσία αποδοτικής, ευέλικτης και ασφαλούς υποδομής μεταφορών (οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού δικτύου) και η ανάπτυξη των αντίστοιχων μεταφορικών μέσων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Τα δίκτυα των μεταφορών δίδουν ώθηση στη διακίνηση προσώπων και αγαθών και στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Αυξάνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων και επομένως τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιφερειών και της χώρας ως σύνολο. Συμβάλλουν στην ενοποίηση των αγορών, ενισχύουν τις ευκαιρίες για εξειδίκευση, ανταγωνισμό και εμπόριο και αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας . Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στα δυο πρώτα περιγράφονται συνοπτικά τα δυο δίκτυα υποδομών και στο τελευταίο γίνεται σύγκριση του μεταφορικού έργου που παράγεται ,όσον αφορά τα εμπορεύματα. Στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές γίνεται καταγραφή της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου. Σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία δίκτυο 2.503 km, από τα οποία το 65% περίπου είναι κανονικού και το 35% μετρικού εύρους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις αδυναμίες και τα προβλήματα του σιδηρόδρομου, λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας, αποτρέποντας έτσι τις συνδυασμένες μεταφορές. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε περιορισμό της συμμετοχής του κλάδου στο 2.5% του συνολικού χερσαίου μεταφερόμενου φορτίου κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ των χωρών οι οποίες διαθέτουν σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ε.Ε. Ακόμη, παρουσιάζεται η σταδιακή απαξίωση του σιδηρόδρομου στη μεταφορά εμπορευμάτων, η οποία οδήγησε σε δημιουργία υπέρογκων χρεών. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι κυριότερες ενέργειες-επενδύσεις που χρειάζονται για να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα . Τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , λόγω της ειδικής εξέτασης του μεταφορικού έργου εκεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο που αναφέρεται στις αεροπορικές μεταφορές γίνεται αποτύπωση της σημερινής υποδομής, στην Ελλάδα που έχει 44 αεροδρόμια και κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Κρατικοί Αερολιμένες Διεθνών Συγκοινωνιών, Κρατικοί Αερολιμένες Εσωτερικών Συγκοινωνιών, Δημοτικοί Αερολιμένες. Ακολούθως γίνεται αναφορά στη σύμβαση μεταφορών στους τύπους αεροσκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων, στο ρόλο των εμπλεκομένων φορέων και στη τιμολόγηση των αεροπορικών μεταφορών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι αεροπορικές εταιρίες, ο ρόλος τους αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Έπειτα γίνεται μία σύγκριση με τα παγκόσμια δεδομένα αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι ελληνικές αεροπορικές μεταφορές . Κλείνοντας , γίνεται μια ενημέρωση στις εγκαταστάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , για τη εξέταση του ειδικού αντικείμενου της εργασίας μου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική περιγραφή των μεταφορικών υποδομών και των δικτύων του αστικού κέντρου ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα , συγκρίνοντας το μεταφορικό έργο των δυο δικτυών στην περιοχή της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ που εξετάζω .
Table of contents: Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 Σιδηροδρομικές μεταφορές 1.1 Ανάλυση σιδηροδρομικών μεταφορών - Κοστολόγηση 2 1.1.1 Η δομή του σιδηροδρομικού δικτύου 3 1.1.2 Η εξέλιξη του σιδηρόδρομου 4 1.2 Παρουσίαση δυσλειτουργιών σιδηροδρομικού δικτύου και ο ρόλος του κράτους 5 1.2.1 Προβλήματα του δικτύου μεταφοράς εμπορευμάτων 6 1.2.2 Επιπτώσεις του δικτύου στις σιδηροδρομικές (εμπορευματικές) μεταφορές 7 1.2.3 Παρέμβαση και σχέδιο ανασυγκρότησης από το κράτος 8 1.3 Σύγκριση δικτύου Ελλάδος – Ε. Ε. 9 1.4 Συμπεράσματα 1.5 Νέος Σιδηροδρομικός σταθμός ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10 Κεφάλαιο 2 Αεροπορικές μεταφορές 13 2.1 Υποδομή αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών 14 2.1.1 Ανάλυση υποδομών 15 2.1.2 Κριτήρια σχεδιασμού 2.1.3 Τύποι αεροσκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων 16 2.2 Οι αεροπορικές εταιρίες και το μεταφορικό φορτίο τους 2.2.1 Ο ρόλος του αεροδρόμιου στο κλάδο των αερομεταφορών 18 2.2.2 Αεροπορικές εταιρίες 19 2.2.3 Υπηρεσίες αεροπορικών εταιριών 20 2.2.4 Μεταφερόμενο αεροπορικό φορτίο 21 2.2.5 Είδη και χαρακτηριστικά επιχειρήσεων αερομεταφερόμενου φορτίου 22 2.3 Ελληνικά αεροδρόμια και αεροπορική εμπορευματική κίνηση 23 2.3.1 Εμπορευματική κίνηση αεροδρομίων 24 2.3.2 Τα ελληνικά αεροδρόμια: βασικός πυλώνας ανάπτυξης 25 2.4 Συμπεράσματα 26 2.5 Κρατικός αερολιμένας ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κεφάλαιο 3 Μεταφορικές υποδομές στη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 28 3.1 Σιδηροδρομικό μεταφορικό δίκτυο 29 3.1.2 Αεροπορικό μεταφορικό δίκτυο 3.2 Μεταφορά σιδηροδρομικών εμπορευμάτων 30 3.2.1 Παρουσίαση της κίνησης φορτιών στο εσωτερικό 31 3.2.2 Κίνηση φορτιών του εξωτερικού. 32 3.3 Μεταφερόμενο αεροπορικό φορτίο 33 3.3.1 Περιγραφή της μεταφοράς φορτιών στο εσωτερικό 34Κεφάλαιο 4: Συμπέρασμα 38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 42 3.3.2 Μεταφορά φορτιών στο εξωτερικό
Advisor name: Δημόπουλος, Θ.
Examining committee: Δημόπουλος, Θ.
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 53
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdfΚαρατζάς, Πτυχιακή 1.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13877
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.