Τρισδιάστατος εκτυπωτής με χρήση μονάδων οπτικών δίσκων (Bachelor thesis)

Σπυρόπουλος, Αντώνιος/ Ισαακίδης, Γεώργιος


A three dimensional printer using step motors from 3.5-inch disk drives was built for our undergraduate research thesis project. An Arduino microcontroller was in charge of controlling the steppers through the DC drivers and a 3D pen was used as the printing unit. The program was created with the Arduino suite and the design of the drawing with open source CAD programs. For the axes, three disk drives were reassembled to form the X, Y and Z levels. Moreover, this structure can be operated as a Computerized Numerical Control machine by replacing the 3D pen with other components, such as a drill. The 3D printer will be used for educational purposes, as a teaching tool in laboratory projects. It provides an opportunity for students to learn more about robotic machines and create one from scratch.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Arduino (Programmable controller)
Arduino (Προγραμματιζόμμενος ελεγκτής)
Three-dimensional printing
Τρισδιιάστατη εκτύπωση
Laser printing--Software
Εκτύπωση λέιζερ--Λογισμικό
Stepping motors
Βηματικοί κινητήρες
Keywords: Τρισδιάστατος εκτυπωτής;Three dimensional printer (3D);Οπτικοί δίσκοι;3.5-inch Disk Drives;Arduino microcontroller;Arduino μικρουπολογιστής
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8892
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13872
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Arduino (Programmable controller)
Arduino (Προγραμματιζόμμενος ελεγκτής)
Three-dimensional printing
Τρισδιιάστατη εκτύπωση
Laser printing--Software
Εκτύπωση λέιζερ--Λογισμικό
Stepping motors
Βηματικοί κινητήρες
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publication date: 2017-10-02
Bibliographic citation: Σπυρόπουλος Αντώνιος/ Ισαακίδης Γεώργιος, Τρισδιάστατος εκτυπωτής με χρήση μονάδων οπτικών δίσκων,Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής που χρησιμοποιεί βηματικούς κινητήρες από μονάδες οπτικών δίσκων κατασκευάστηκε για την πτυχιακή μας εργασία. Ένας Arduino μικροϋπολογιστής ανέλαβε να ελέγξει τους βηματικούς κινητήρες μέσω των οδηγών συνεχούς ρεύματος και ένα τρισδιάστατο στυλό χρησιμοποιήθηκε ως η εκτυπωτική μονάδα. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της σουίτας Arduino και ο σχεδιασμός των τρισδιάστατων αντικειμένων μέσω ανοιχτού κώδικα προγραμμάτων. Για τους άξονες, οι τρεις μονάδες δίσκων επανασυναρμολογήθηκαν για να σχηματίσουν τα X, Y και Z επίπεδα. Ακόμα, η κατασκευή μπορεί να χειρισθεί ως CNC μηχανή αντικαθιστώντας το 3D στυλό με άλλα εξαρτήματα, όπως ένα ηλεκτρικό δράπανο. Ο 3D εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σαν εκπαιδευτικό εργαλείο σε εργαστηριακές εργασίες. Παρέχει τους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις ρομποτικές μηχανές και να δημιουργήσουν μια από το μηδέν.
A three dimensional printer using step motors from 3.5-inch disk drives was built for our undergraduate research thesis project. An Arduino microcontroller was in charge of controlling the steppers through the DC drivers and a 3D pen was used as the printing unit. The program was created with the Arduino suite and the design of the drawing with open source CAD programs. For the axes, three disk drives were reassembled to form the X, Y and Z levels. Moreover, this structure can be operated as a Computerized Numerical Control machine by replacing the 3D pen with other components, such as a drill. The 3D printer will be used for educational purposes, as a teaching tool in laboratory projects. It provides an opportunity for students to learn more about robotic machines and create one from scratch.
Table of contents: Περίληψη 3 Εισαγωγή στην Προσθετική Κατασκευή 4 Διάφορες μέθοδοι 4 Στερεολιθογραφία (Stereolithography). 4 Επιλεκτική σύντηξη με λέιζερ (Selective Laser Sintering) 5 Κατασκευή ελασματοποιημένων αντικειμένων (Laminated Object Manufacturing) 6 Κατασκευή με Εναπόθεση Υλικού (Fused deposition modeling) 7 Τρισδιάστατη εκτύπωση (3-Dimensional Printing) 8 Ιστορική αναδρομή 8 CNC μηχανές 9 Βηματικοί κινητήρες 10 Κινητήρας μεταβαλλόμενης μαγνητικής αντίστασης 10 Βηματικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 12 Υβριδικός βηματικός κινητήρας 12 Βηματικοί κινητήρες δύο φάσεων 13 Μονοπολικά βηματικά μοτέρ. 13 Διπολικά βηματικά μοτέρ 13 Οδηγοί μοτέρ 14 Arduino 15 CAD Προγράμματα 16 Κατασκευή 17 Προγραμματισμός 23 Συμπεράσματα 24 Αναφορές 25 Παράρτημα Α - Ηλεκτρολογικά Σχέδια 26
Advisor name: Δρακάκη, Μαρία
Examining committee: Δρακάκη, Μαρία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publishing institution: ihu
Number of pages: 29
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdfΣπυρόπουλος/ Ισαακίδης, Πτυχιακή 2.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13872
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.