Τρισδιάστατος εκτυπωτής με χρήση μονάδων οπτικών δίσκων (Bachelor thesis)

Σπυρόπουλος, Αντώνιος/ Ισαακίδης, Γεώργιος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣπυρόπουλος, Αντώνιοςel
dc.contributor.authorΙσαακίδης, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2022-02-03T13:11:09Z-
dc.date.available2022-02-03T13:11:09Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13872-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8892el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΤρισδιάστατος εκτυπωτήςel
dc.subjectThree dimensional printer (3D)en
dc.subjectΟπτικοί δίσκοιel
dc.subject3.5-inch Disk Drivesen
dc.subjectArduino microcontrolleren
dc.subjectArduino μικρουπολογιστήςel
dc.titleΤρισδιάστατος εκτυπωτής με χρήση μονάδων οπτικών δίσκωνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationArduino (Programmable controller)en
heal.classificationArduino (Προγραμματιζόμμενος ελεγκτής)el
heal.classificationThree-dimensional printingen
heal.classificationΤρισδιιάστατη εκτύπωσηel
heal.classificationLaser printing--Softwareen
heal.classificationΕκτύπωση λέιζερ--Λογισμικόel
heal.classificationStepping motorsen
heal.classificationΒηματικοί κινητήρεςel
heal.identifier.secondary8892-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.publicationDate2017-10-02-
heal.bibliographicCitationΣπυρόπουλος Αντώνιος/ Ισαακίδης Γεώργιος, Τρισδιάστατος εκτυπωτής με χρήση μονάδων οπτικών δίσκων,Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΈνας τρισδιάστατος εκτυπωτής που χρησιμοποιεί βηματικούς κινητήρες από μονάδες οπτικών δίσκων κατασκευάστηκε για την πτυχιακή μας εργασία. Ένας Arduino μικροϋπολογιστής ανέλαβε να ελέγξει τους βηματικούς κινητήρες μέσω των οδηγών συνεχούς ρεύματος και ένα τρισδιάστατο στυλό χρησιμοποιήθηκε ως η εκτυπωτική μονάδα. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της σουίτας Arduino και ο σχεδιασμός των τρισδιάστατων αντικειμένων μέσω ανοιχτού κώδικα προγραμμάτων. Για τους άξονες, οι τρεις μονάδες δίσκων επανασυναρμολογήθηκαν για να σχηματίσουν τα X, Y και Z επίπεδα. Ακόμα, η κατασκευή μπορεί να χειρισθεί ως CNC μηχανή αντικαθιστώντας το 3D στυλό με άλλα εξαρτήματα, όπως ένα ηλεκτρικό δράπανο. Ο 3D εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σαν εκπαιδευτικό εργαλείο σε εργαστηριακές εργασίες. Παρέχει τους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις ρομποτικές μηχανές και να δημιουργήσουν μια από το μηδέν.el
heal.abstractA three dimensional printer using step motors from 3.5-inch disk drives was built for our undergraduate research thesis project. An Arduino microcontroller was in charge of controlling the steppers through the DC drivers and a 3D pen was used as the printing unit. The program was created with the Arduino suite and the design of the drawing with open source CAD programs. For the axes, three disk drives were reassembled to form the X, Y and Z levels. Moreover, this structure can be operated as a Computerized Numerical Control machine by replacing the 3D pen with other components, such as a drill. The 3D printer will be used for educational purposes, as a teaching tool in laboratory projects. It provides an opportunity for students to learn more about robotic machines and create one from scratch.en
heal.tableOfContentsΠερίληψη 3 Εισαγωγή στην Προσθετική Κατασκευή 4 Διάφορες μέθοδοι 4 Στερεολιθογραφία (Stereolithography). 4 Επιλεκτική σύντηξη με λέιζερ (Selective Laser Sintering) 5 Κατασκευή ελασματοποιημένων αντικειμένων (Laminated Object Manufacturing) 6 Κατασκευή με Εναπόθεση Υλικού (Fused deposition modeling) 7 Τρισδιάστατη εκτύπωση (3-Dimensional Printing) 8 Ιστορική αναδρομή 8 CNC μηχανές 9 Βηματικοί κινητήρες 10 Κινητήρας μεταβαλλόμενης μαγνητικής αντίστασης 10 Βηματικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 12 Υβριδικός βηματικός κινητήρας 12 Βηματικοί κινητήρες δύο φάσεων 13 Μονοπολικά βηματικά μοτέρ. 13 Διπολικά βηματικά μοτέρ 13 Οδηγοί μοτέρ 14 Arduino 15 CAD Προγράμματα 16 Κατασκευή 17 Προγραμματισμός 23 Συμπεράσματα 24 Αναφορές 25 Παράρτημα Α - Ηλεκτρολογικά Σχέδια 26el
heal.advisorNameΔρακάκη, Μαρίαel
heal.committeeMemberNameΔρακάκη, Μαρίαel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages29-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdfΣπυρόπουλος/ Ισαακίδης, Πτυχιακή 2.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13872
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.