Συναισθηματική νοημοσύνη γονέων με βάση το γονεϊκό τύπο και το είδος διαπαιδαγώγησης που ακολουθούν. (Bachelor thesis)

Τσόλη, Ελένη


Η παρούσα εργασία αφορά την διερεύνηση του τρόπου που οι γονείς αντιλαμβάνονται την συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Ο βασικότερος στόχος της έρευνας ήταν να δούμε, πως αντιδρούν οι γονείς σε ορισμένα περιστατικά αλλά και πως τα διαχειρίζονται. Το δείγμα αποτελείται από 3 άτομα και οι τρεις είναι γονείς οι 2 είναι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ ο άλλος ιδιωτικός. Οι 2 από τους 3 είναι ζευγάρι. Τα δεδομένα της έρευνας προσεγγίστηκαν ποιοτικά και η συλλογή τους έγινε με την χρήση συνεντεύξεων, ενώ για την επεξεργασία τους, χρησιμοποιήθηκε ο σχολιασμός των πληροφοριών του δείγματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες: α) θεωρούν πρωταρχικό παράγοντα την κατανόηση των συναισθημάτων του παιδιού β) καθώς και την κατανόηση και τον έλεγχο των δικών τους συναισθημάτων γ) πιστεύουν πως η συζήτηση βοηθάει τα παιδιά να είναι ήρεμα και δ) αναφέρουν πως με την κατανόηση και την συζήτηση, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση κάποιων περιστατικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν στην περεταίρω ανάλυση του θέματος της συναισθηματική νοημοσύνης και ειδικότερα στα είδη της διαπαιδαγώγησης και στην κατηγοριοποίηση των γονέων στους γονεϊκούς τύπους προσθέτοντας παραπάνω στοιχεία για το θέμα αυτό.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.
Keywords: Συναισθηματική νοημοσύνη;Γονείς;Διαπαιδαγώγηση;Emotional intelligence;Parents
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 2017 (α/α 9219)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13839
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13839
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.