Σύγχρονες τάσεις στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικών συναλλαγών και ψηφιακά τραπεζικά καταστήματα (Master thesis)

Βλαχόπουλος, Θεόδωρος


Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα και πραγματεύεται τις εξελίξεις στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικών συναλλαγών και την δημιουργία των ψηφιακών τραπεζικών καταστημάτων. Η εργασία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια παρουσίαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με μία ανασκόπηση της πορείας του μέχρι και σήμερα. Η θεωρητική επισκόπηση συνεχίζεται με μια ανάλυση θεμάτων που αφορούν το μάρκετινγκ στο χρηματοπιστωτικό τομέα και την ποιότητα των τραπεζικών συναλλαγών. Ακολούθως αναλύονται οι εξελίξεις στο τομέα των τραπεζικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς, σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική και την δημιουργία των ψηφιακών τραπεζικών καταστημάτων με την ονομασία “e- branch”. Προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα, επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων με την χρήση ερωτηματολογίου. Δείγμα αποτέλεσαν 146 υπάλληλοι της Τράπεζας Πειραιώς. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι αναδεικνύουν τον κίνδυνο που αισθάνονται για τις θέσεις εργασίας, ως το σπουδαιότερο στοιχείο. Ακόμη γίνεται συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και την αποδοχή των ψηφιακών καταστημάτων από τους εργαζομένους.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας .Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Keywords: τράπεζες;ηλεκτρονική τραπεζική;δίκτυο διανομής;ψηφιακά καταστήματα;e-branch
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2017 (α/α 9231)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13831
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlachopoulos_Theodoros.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13831
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.