Έλεγχος αυτόματων συστημάτων από απόσταση μέσω κινητού τηλεφώνου και πρωτοκόλλου επικοινωνίας GSM (Smart home system in scale and remote control with GSM) (Bachelor thesis)

Πατσιδιώτης, Απόστολος/ Ριζόπουλος, Ιωάννης


The purpose of this graduation project was to understand how the computerized automation systems operate and to get familiar with the methods they use. Meanwhile, it was a test of our skills and knowledge about automation engineering, as it concerns study and research but also creation and construction. Applying the knowledge we acquired at school and reclaiming all the information that we gained through these years, we managed to materialize this project, achieving at the same time to enrich our field of knowledge by searching, studying and overcoming any obstacle that came out through all the stages of our project’s implementation. The achievement of the above goals came through the use of the open-source electronic platform Arduino. The connection of this microcontroller with the other parts of our device and its programming gave the final result of our construction. For the creation of our device we also used a bread board (raster), a GSM shield, a SIM card, a motion sensor and a temperature sensor. So, we created a smart home system in scale and remote control with GSM that communicates with user’s cell-phone. In conclusion, we built an automation system that is able to adapt to a smart home and respond to human’s modern needs, in this case to the need for quality assurance and innovative protection of his private place against internal and external danger. Specifically, our smart system notifies its user, by sending SMS message at his phone, for dangerous temperature rise or for possible suspicious move inside the home.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Arduino (Programmable controller)
Arduino (Προγραμματιζόμμενος ελεγκτής)
Παγκόσμιο σύστημα για κινητές επικοινωνίες -- Τεχνολογική καινοτομία
Global system for mobile communications--Technological innovation
Mobile apps--Development
Εφαρμογές για κινητά -- Ανάπτυξη
Home automation
Αυτοματισμός σπιτιού
Keywords: Αυτόματα συστήματα;Κινητό τηλέφωνο;Πρωτόκολλο επικοινωνίας;Automatic systems;Mobile phone;Communication protocol
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8916
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13817
Table of contents: Περίληψη 3 Abstract 4 Εισαγωγή 7 Κεφάλαιο 1ο - Θεωρητικό υπόβαθρο 8 Κεφάλαιο 1.1 Τι είναι το έξυπνο σπίτι 8 Κεφάλαιο 1.2 Τα οφέλη της τεχνολογίας του έξυπνου σπιτιού 9 Κεφάλαιο 1.3 Δίκτυο GSM 10 Κεφάλαιο 1.4 Αρχιτεκτονική GSM 11 Κεφάλαιο 1.5 Ζώνες συχνοτήτων – κατανομή καναλιών 12 Κεφάλαιο 1.6 Πλεονεκτήματα GSM 13 Κεφάλαιο 2ο - Γενικά στοιχεία και ανάλυση επιμέρους κομματιών 14 Κεφάλαιο 2.1 Εισαγωγή στο Arduino 14 Κεφάλαιο 2.2 Arduino UNO Rev3 16 Κεφάλαιο 2.3 Διάγραμμα και επεξήγηση κυκλώματος Arduino UNO R3 17 Κεφάλαιο 2.4 Τροφοδοσία 18 Κεφάλαιο 2.5 Ακροδέκτες και η χρήση τους 19 Κεφάλαιο 2.6 Προγραμματισμός - Βασικές λειτουργίες 21 Κεφάλαιο 2.7 Λόγοι επιλογής Arduino Uno Rev3 22 Κεφάλαιο 2.8 LM35 Temperature Sensor 2Κεφάλαιο 2.9 Αρνητικά του LM35 23 Κεφάλαιο 2.10 LCD 23 Κεφάλαιο 2.11 Λόγοι επιλογής LCD 26 Κεφάλαιο 2.12 PIR Infrared Motion Sensor (HC-SR501) 26 Κεφάλαιο 2.13 Λόγοι επιλογής PIR Infrared Motion Sensor (HC-SR501) 28 Κεφάλαιο 2.14 GSM Module SIM900 28 Κεφάλαιο 2.15 Λόγοι επιλογής GSM Module SIM900 30 Κεφάλαιο 3ο - Σχεδιασμός και πραγματοποίηση του κυκλώματος 31 Κεφάλαιο 4ο - Περιγραφή της λειτουργίας της διάταξης 36 Κεφάλαιο 5ο - Επεξήγηση κώδικα 41 Κεφάλαιο 6ο – Επίλογος 54 Κεφάλαιο 6.1 Συμπεράσματα 54 Κεφάλαιο 6.2 Προοπτικές εξέλιξης 54 Κεφάλαιο 7ο - Βιβλιογραφία-πηγές 55
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΤΣΙΔΙΩΤΗΣ-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ.pdfΠατσιδιώτης- Ριζόπουλος, Πτυχιακή 2.46 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13817
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.