Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Περίπτωση Μελέτης: ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε. - ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (Bachelor thesis)

Στόικου, Σοφία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου «Σούπερ Μάρκετ», κατά την περίοδο 2011-2013. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά του θεωρητικού υποβάθρου πάνω στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη ανάλυση. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι εξελίξεις του κλάδου «Σούπερ Μάρκετ» βάση στατιστικών στοιχείων. Έπειτα, γίνεται αναφορά σε πληροφορίες σχετικά με τις εξεταζόμενες εταιρείες. Παρακάτω, αφού αναφέρεται η θεωρητική χρήση των αριθμοδεικτών, αναλύονται οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε.» και «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ» με τον υπολογισμό των δεικτών της κάθε εξεταζόμενης εταιρείας. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα των δύο αναλυόμενων εταιρειών, τα οποία προκύπτουν από τον παραπάνω υπολογισμό.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Οικονομίας
Subject classification: χρηματοοικονομικές καταστάσεις
financial statements
Keywords: εταιρεία;company;χρηματοοικονομική κατάσταση;financial situation
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2016 (α/α 7606)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13802
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoikou.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13802
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.