Εργαστηριακή διερεύνηση διατμητικής αντοχής τεχνητών ασυνεχειών από τσιμεντοκονίαμα (Bachelor thesis)

Κοτσιαύτης, Κωνσταντίνος


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την εργαστηριακή διερεύνηση των τεχνικών ασυνεχειών του υλικού της τσιμεντοκονίας, σε δοκιμή άμεσης διάτμησης. Τα αποτελέσματα, αφορούν τις μηχανικές παραμέτρους των υλικών, τη γωνία εσωτερικής τριβής φ και τη συνοχή c. Η γωνία συμπαγών βραχωδών υλικών προσδιορίζεται από την εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε τριαξονική θλίψη όταν η πλευρική πίεση είναι τόσο υψηλή που προκαλεί αλλαγή της ψαθυρής συμπεριφοράς τους σε πλαστική. Ανάλυση δημοσιευμάτων πειραματικών στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γωνία τριβής χαρακτηρίζει και τη διατμητική αντίσταση διεπιφανειών υγιών βραχωδών υλικών. Στην περίπτωση της άμεσης διάτμησης, όταν σε μία ασυνέχεια εφαρμόζεται συγκεκριμένη ορθή τάση, τα τοιχώματά της έρχονται σε επαφή σε ορισμένες μόνο περιοχές, οι οποίες αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επιφάνειας της ασυνέχειας. Η ορθή τάση σε αυτές τις περιοχές επαφής είναι τόσο υψηλή ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση παραμόρφωσης αντιστοιχεί με αυτή του ορίου ψαθυρής - πλαστικής συμπεριφοράς. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως κάτω από αυτές τις συνθήκες εντατικής κατάστασης παρουσιάζονται ομοιότητες μεταξύ των δύο δοκιμών, αφού όπως προαναφέρθηκε και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του υλικού από ψαθυρή σε πλαστική. Έτσι λοιπόν τέθηκε ως βασικός στόχος μας η απόδειξη των θεωρητικών δημοσιεύσεων που αναφέραμε παραπάνω, με σειρά εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήσαμε. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές άμεσης διάτμησης σε ένα συγκεκριμένο εύρος ορθών τάσεων, όπου στις υψηλές ορθές τάσεις αναμένεται η διατμητική τάση να είναι σταθερή συναρτήσει της σχετικής διατμητικής μετατόπισης. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής έγινε η επεξεργασία των μετρήσεων και ο υπολογισμός των μηχανικών παραμέτρων φ και c, σύμφωνα με το κριτήριο θραύσης Mohr-Coulomb και το νέο κριτήριο διατμητικής αντοχής (Papaliagkas κ.α., 1995α). Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία είναι οι μέγιστες τιμές καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δοκιμή στο δεύτερο κεφάλαιο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι έγινε πολύ καλή πειραματική προσέγγισης αφού καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας για το υλικό της τσιμεντοκονίας. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας έδειξαν ότι η εσωτερική γωνία τριβής είναι 47,20°.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Έργων Υποδομής
Subject classification: Rock mechanics
Βραχομηχανική
Τσιμέντο--Δοκιμή
Cement--Testing
Keywords: Shear strength;Διατμητική αντοχή;Τσιμεντοκονίαμα;Cement mortar;Βραχώδες υλικό;Rocky material
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Έργων Υποδομής, 2017 α.α. 8954
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13794
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Rock mechanics
Βραχομηχανική
Τσιμέντο--Δοκιμή
Cement--Testing
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Έργων Υποδομής
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Κοτσιαύτης Κωνσταντίνος, Εργαστηριακή διερεύνηση διατμητικής αντοχής τεχνητών ασυνεχειών από τσιμεντοκονίαμα, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Έργων Υποδομής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την εργαστηριακή διερεύνηση των τεχνικών ασυνεχειών του υλικού της τσιμεντοκονίας, σε δοκιμή άμεσης διάτμησης. Τα αποτελέσματα, αφορούν τις μηχανικές παραμέτρους των υλικών, τη γωνία εσωτερικής τριβής φ και τη συνοχή c. Η γωνία συμπαγών βραχωδών υλικών προσδιορίζεται από την εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε τριαξονική θλίψη όταν η πλευρική πίεση είναι τόσο υψηλή που προκαλεί αλλαγή της ψαθυρής συμπεριφοράς τους σε πλαστική. Ανάλυση δημοσιευμάτων πειραματικών στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γωνία τριβής χαρακτηρίζει και τη διατμητική αντίσταση διεπιφανειών υγιών βραχωδών υλικών. Στην περίπτωση της άμεσης διάτμησης, όταν σε μία ασυνέχεια εφαρμόζεται συγκεκριμένη ορθή τάση, τα τοιχώματά της έρχονται σε επαφή σε ορισμένες μόνο περιοχές, οι οποίες αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επιφάνειας της ασυνέχειας. Η ορθή τάση σε αυτές τις περιοχές επαφής είναι τόσο υψηλή ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση παραμόρφωσης αντιστοιχεί με αυτή του ορίου ψαθυρής - πλαστικής συμπεριφοράς. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως κάτω από αυτές τις συνθήκες εντατικής κατάστασης παρουσιάζονται ομοιότητες μεταξύ των δύο δοκιμών, αφού όπως προαναφέρθηκε και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του υλικού από ψαθυρή σε πλαστική. Έτσι λοιπόν τέθηκε ως βασικός στόχος μας η απόδειξη των θεωρητικών δημοσιεύσεων που αναφέραμε παραπάνω, με σειρά εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήσαμε. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές άμεσης διάτμησης σε ένα συγκεκριμένο εύρος ορθών τάσεων, όπου στις υψηλές ορθές τάσεις αναμένεται η διατμητική τάση να είναι σταθερή συναρτήσει της σχετικής διατμητικής μετατόπισης. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής έγινε η επεξεργασία των μετρήσεων και ο υπολογισμός των μηχανικών παραμέτρων φ και c, σύμφωνα με το κριτήριο θραύσης Mohr-Coulomb και το νέο κριτήριο διατμητικής αντοχής (Papaliagkas κ.α., 1995α). Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία είναι οι μέγιστες τιμές καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δοκιμή στο δεύτερο κεφάλαιο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι έγινε πολύ καλή πειραματική προσέγγισης αφού καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας για το υλικό της τσιμεντοκονίας. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας έδειξαν ότι η εσωτερική γωνία τριβής είναι 47,20°.
Table of contents: Σκοπός - Στόχος της εργασίας..........................................................................9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Εισαγωγή........................................................................................................10 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση......................................................................11 1.1 Συμπαγή βραχώδη υλικά..........................................................................11 1.1.1 Το όριο ψαθυρής - πλαστικής συμπεριφοράς......................................12 1.2 Ασυνέχειες βραχωδών υλικών.................................................................17 1.2.1 Οι ασυνέχειες των βράχων και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν...17 1.2.2 Διατμητική αντοχή ασυνεχειών..............................................................20 Α. Μηχανισμός διατμητικής αντοχής ασυνεχειών..........................................20 Β. Κριτήριο διατμητικής αντοχής ασυνεχειών βράχων Papaliangas ...........21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2.1 Προδιαγραφή άμεσης διάτμησης ασυνεχειών...........................................25 2.2 Εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση των πειραμάτων.......................................................................................29 2.3 Ιδιότητα του εξεταζόμενου υλικού.............................................................34 2.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του λευκού τσιμεντοκονιάματος.........................35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Δοκίμιο 50 ........................................................................................................37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ..........................................................................................59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5° ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..........................................................................................63
Advisor name: Παπαλιάγκας, Θεοδόσιος
Examining committee: Παπαλιάγκας, Θεοδόσιος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Έργων Υποδομής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 223
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Κοτσιαύτης Κωνσταντίνος.pdfΚοτσιαύτης, Πτυχιακή19.9 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13794
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.