Μοριακή και γενετική βάση του καρκίνου του παχέος εντέρου (Bachelor thesis)

Φωτοπούλου, Αικατερίνη


Colorectar cancer (cc) is a serious type of cancer characterized by hight mortality, which is due to the distant metastases created. Globally, more than 1,000,000 people per year present cc, with the 25% of them having a relevant family history, while the rest of the cases are due to the interaction of specific genes with external factors. The course of its development is limited to 3 mechanisms (CIMP, MSI, CIN), each of them working differently from the other two. In CIMP, hypermethylation of multiple CpG islands is observed in the promoters of certain genes, while submethylation is observed in the rest of the genome. In the MCI mechanism, the main characteristic is microsatellite instability, which means errors in DNA microsatellites due to damage to the DNA repair mechanism. In CIV we have losses of whole chromosomes or parts of them (chromosomal instability). The effects of these 3 mechanisms are severe carcinogenesis and especially cc.The most important genes whose mutations lead to the initiation of the mechanisms above are: KRAS, APC, MUTYH, TP53, PIC3CA and BRAF. Each of these genes encode important proteins for the cell function. Mutations in these genes lead to partial of total loss of the function of the respective protein and depending on the role of protein, the result is the initiation of one or moreof the mechanisms of carcinogenesis above. As for the cure of cc, surgical tumor resection and chemotherapy are widely used, while recent efforts in the last years have been made for the use of nanomedicine in order to overcome any side effects or chemotherapies.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Keywords: καρκίνος;καρκίνος του παχέος εντέρου;πεπτικό σύστημα
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας --Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2017. (α/α 9264)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13786
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Publication date: 2017-12-01
Bibliographic citation: Φωτοπούλου, Α. (2017). Μοριακή και γενετική βάση του καρκίνου του παχέος εντέρου (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (κπε) είναι ένα σοβαρό είδος καρκίνου που χαρακτηρίζεται από υψηλή θνησιμότητα, γεγονός που οφείλεται στις μακρινές μεταστάσεις που δημιουργούνται. Παγκόσμίως, πάνω από 1.000.000 άτομα το χρόνο τον εμφανίζουν, με το 25% αυτών να έχουν σχετικό οικογενειακό ιστορικό και οι υπόλοιπες περιπτώσεις να οφείλονται σε αλληλεπίδραση συγκεκριμένων γονιδίων με εξωτερικούς παράγοντες . Η πορεία της εξέλιξης του κπε περιορίζεται σε 3 μηχανισμούς (CIMP, MSI, CIN), καθώς εκ των οποίων λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους δυό. Στον CIMP παρατηρείται υπερμεθυλίωση πολλαπλών CpG νησιδίων στους προαγωγείς ορισμένων γονιδίων και υπομεθυλίωση στο υπόλοιπο γένωμα. Στον MSI μηχανισμό παρατηρείται μικροδορυφορική αστάθεια, δηλαδή λάθη στους μικροδορυφόρους του DNA οι οποίες οφείλονται σε βλάβες στον μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA. Στον CIN έχουμε απώλειες ολοκλήρων χρωμοσωμάτων ή τμημάτων τους (χρωμοσωμική αστάθεια). Το αποτέλεσμα και των 3 αυτών μηχανισμών είναι σοβαρή καρκινογένεση και κυρίως κπε. Από τα πιο σημαντικά γονίδια, οι μεταλλάξεις στα οποία οδηγούν στην έναρξη των παραπάνω μηχανισμών ,είναι τα : KRAS, APC, MUTYH,PIK3CA, TP53 και BRAF. Καθένα από αυτά κωδικοποιούν μια σημαντική για τη λειτουργιά του κυττάρου πρωτεΐνη. Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια έχουν ως αποτέλεσμα μερική η ολική απώλεια της λειτουργίας της αντίστοιχης πρωτεΐνης, οι οποίες ανάλογα με τον ρόλο της κάθε πρωτεΐνης οδηγούν με τη σειρά τους στον ανάλογο μηχανισμό καρκινογένεσης. Ως θεραπεία για τον κπε χρησιμοποιούνται ευρέως η χειρουργική εκτομή του όγκου και οι χημειοθεραπείες, ενώ τα τελευταία χρονιά γίνονται προσπάθειες και για χρήση της νανοϊατρικης με σκοπο να ξεπεραστούν τυχόν παρενέργειες των χημειοθεραπειών.
Colorectar cancer (cc) is a serious type of cancer characterized by hight mortality, which is due to the distant metastases created. Globally, more than 1,000,000 people per year present cc, with the 25% of them having a relevant family history, while the rest of the cases are due to the interaction of specific genes with external factors. The course of its development is limited to 3 mechanisms (CIMP, MSI, CIN), each of them working differently from the other two. In CIMP, hypermethylation of multiple CpG islands is observed in the promoters of certain genes, while submethylation is observed in the rest of the genome. In the MCI mechanism, the main characteristic is microsatellite instability, which means errors in DNA microsatellites due to damage to the DNA repair mechanism. In CIV we have losses of whole chromosomes or parts of them (chromosomal instability). The effects of these 3 mechanisms are severe carcinogenesis and especially cc.The most important genes whose mutations lead to the initiation of the mechanisms above are: KRAS, APC, MUTYH, TP53, PIC3CA and BRAF. Each of these genes encode important proteins for the cell function. Mutations in these genes lead to partial of total loss of the function of the respective protein and depending on the role of protein, the result is the initiation of one or moreof the mechanisms of carcinogenesis above. As for the cure of cc, surgical tumor resection and chemotherapy are widely used, while recent efforts in the last years have been made for the use of nanomedicine in order to overcome any side effects or chemotherapies.
Advisor name: Παπουτσή, Ανδρονίκη
Examining committee: Παπουτσή, Ανδρονίκη
Publishing department/division: Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 58
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13786
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.