Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Μαυροράχης (Bachelor thesis)

Καρακουλάκης, Κωνσταντίνος


Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα της εποχής μας. Η εδαφική διάθεση των αστικών απορριμμάτων είναι ο πλέον συνήθης τρόπος διάθεσης τους. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο δήμο της χώρας μας λειτουργεί τουλάχιστον ένας χώρος εδαφικής διάθεσης των απορριμμάτων (νόμιμος ή μη). Η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων. Η λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) κάτω από τις ενδεδειγμένες προϋποθέσεις λειτουργίας δεν εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον και τους πληθυσμούς που κατοικούν γύρω από τον ΧΥΤΑ. Στην περίπτωση όμως που ένας ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλουν η νομοθεσία και η επιστημονική γνώση ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση καταστάσεων οι οποίες μπορούν να έχουν έως και εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στους πληθυσμούς των γύρω περιοχών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στα αρχικά κεφάλαια [1,2] γενικές πληρογορίες σχετικές με την εξέλιξη των ΧΥΤΑ στο πέρασμα των χρόνων, τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργιάς όπως η επίλογη της θέσης, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα κ.α. Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια [3,4,5,6], γίνετε εκτενής αναφορα στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των χώρων ταφής, την διαχείρηση των παραπροϊόντων αλλά και την ενεργειακή τους αξιοποίηση. Έπειτα, γίνετε σύντομη αναφορά των εργασιακών κινδύνων στους χώρους ταφής και οι οικονομικές απαιτήσεις ενός τέτοιου χωρού ώστε να αποβεί βιώσιμος. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των ΧΥΤΑ σε παγκόσμια κλίμακα, σε Ε.Ε αλλά και της Ελλάδας ενώ αναλύεται η περίπτωση των ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δεδομένα της περιοχής, του εδαφολογικού τοπίου, της δυναμικότητας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ αλλά και προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Refuse and refuse disposal
Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων
Waste disposal sites
Χώροι διάθεσης απορριμάτων
Biogas--Environmental aspects
Βιοαέριο--Περιβαλλοντικές απόψεις
Sanitary landfills
Χώροι υγειονομικής ταφής
Keywords: Απορρίμματα;Refuse;Υγειονομική Ταφή;Sanitary Burial;Environment;Περιβάλλον
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 α.α. 8956
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13785
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Refuse and refuse disposal
Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων
Waste disposal sites
Χώροι διάθεσης απορριμάτων
Biogas--Environmental aspects
Βιοαέριο--Περιβαλλοντικές απόψεις
Sanitary landfills
Χώροι υγειονομικής ταφής
Submission Date: 2022-01-12T14:25:32Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Καρακουλάκης Κωνσταντίνος, Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Μαυροράχης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα της εποχής μας. Η εδαφική διάθεση των αστικών απορριμμάτων είναι ο πλέον συνήθης τρόπος διάθεσης τους. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο δήμο της χώρας μας λειτουργεί τουλάχιστον ένας χώρος εδαφικής διάθεσης των απορριμμάτων (νόμιμος ή μη). Η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων. Η λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) κάτω από τις ενδεδειγμένες προϋποθέσεις λειτουργίας δεν εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον και τους πληθυσμούς που κατοικούν γύρω από τον ΧΥΤΑ. Στην περίπτωση όμως που ένας ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλουν η νομοθεσία και η επιστημονική γνώση ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση καταστάσεων οι οποίες μπορούν να έχουν έως και εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στους πληθυσμούς των γύρω περιοχών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στα αρχικά κεφάλαια [1,2] γενικές πληρογορίες σχετικές με την εξέλιξη των ΧΥΤΑ στο πέρασμα των χρόνων, τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργιάς όπως η επίλογη της θέσης, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα κ.α. Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια [3,4,5,6], γίνετε εκτενής αναφορα στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των χώρων ταφής, την διαχείρηση των παραπροϊόντων αλλά και την ενεργειακή τους αξιοποίηση. Έπειτα, γίνετε σύντομη αναφορά των εργασιακών κινδύνων στους χώρους ταφής και οι οικονομικές απαιτήσεις ενός τέτοιου χωρού ώστε να αποβεί βιώσιμος. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των ΧΥΤΑ σε παγκόσμια κλίμακα, σε Ε.Ε αλλά και της Ελλάδας ενώ αναλύεται η περίπτωση των ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δεδομένα της περιοχής, του εδαφολογικού τοπίου, της δυναμικότητας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ αλλά και προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του.
Table of contents: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ιστορική αναδρομή διαχείρησης αποβλήτων 1.2 Τι είναι ΧΥΤΑ; 1.3 Κατηγορίες ΧΥΤΑ 1.4 ΧΥΤ αδρανών και επικίνδυνων αποβλήτων 1.5 Πλεονεκτήματα Υγειονομικής Ταφής 1.6 Μειονεκτήματα Υγειονομικής Ταφής 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 2.1 Μέθοδοι υγειονομικής ταφής 2.2 Ποια απορρίμματα-απόβλητα είναι αποδεκτά στα ΧΥΤΑ; 2.3 Κριτήρια επιλογής θέσης 2.4 Προσδιορισμός στρατηγικής λειτουργίας 2.5 Παράμετροι που επιδρούν στη συμπεριφορά ενός ΧΥΤΑ 2.6 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΥΤΑ 3.1 Εισαγωγή 3.2 Κατασκευή ΧΥΤΑ 3.3 Αντιμετώπιση δυσκολιών κατά τη φάση λειτουργίας του ΧΥΤΑ 3.4 Προετοιμασία χώρου ΧΥΤΑ 3.5 ∆οµή και απόθεση στους ΧΥΤΑ 3.6 Επίδραση της προεπεξεργασίας των αποβλήτων 3.7 Εργασίες ταφής ειδικών αποβλήτων 4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 4.1 Γενικά 4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή αερίων ΧΥΤΑ 4.3 Διαχείριση και απαγωγή βιοαερίου 4.4 Κάλυμμα ΧΥΤΑ για οξείδωση μεθανίου 4.5 Απαιτήσεις εφαρμογής συστημάτων συλλογής και απαγωγής βιοαερίου 4.6 Τεχνικές τελικής διαχείρισης αερίων 4.7 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου 4.8 Έλεγχος και παρακολούθηση εκλυόμενων αερίων 4.9 Συστήματα και τεχνικές ελέγχου και παρακολούθησης αερίων 5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 5.1 Γενικά 5.2 Υδατικό ισοζύγιο και παραγωγή διασταλλαγμάτων 5.3 Διαχείριση στραγγισμάτων 5.4 Επεξεργασία στραγγισμάτων 5.5 Στεγανοποίηση πυθμένα ΧΥΤΑ 6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΥΤΑ 7 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΥΤΑ 7.1 Γενικά 7.2 Επιπτώσεις στο περιβάλλον 7.3 Επιπτώσεις στην υγεία 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 10 ΧΥΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 10.1 Ιστορικά στοιχεία χρήσης αποβλήτων και εξέλιξης ΧΥΤΑ 10.2 Κατάλογος ΧΥΤΑ παγκοσμίως 10.3 Παγκόσμιες πρακτικές λειτουργίας ΧΥΤΑ 10.4 Προδιαγραφές της Ε.Ε για τα ΧΥΤΑ 10.5 Ιεραρχία διαχείρισης των απορριμμάτων της Ε.Ε 10.6 ΧΥΤΑ στην Ελλάδα 10.6.1 Η ιστορία των ΧΥΤΑ 10.6.2 Αστικά στερεά απόβλητα στην Ελλάδα 11 ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ 11.1 Γενικα 11.2 Ειδικά χαρακτηριστικά της μελετημένης θέσης 11.3 Λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης 11.4 Ποσοτικά στοιχεία απορριμμάτων 11.5 Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ 11.6 Επεξεργασία στραγγισμάτων 11.7 Προτεινόμενες τροποποιήσεις λειτουργίας ΧΥΤΑ Μαυροράχης 11.8 Συμπεράσματα 12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Advisor name: Λιόλιος, Αντώνης
Examining committee: Λιόλιος, Αντώνης
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 69
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdfΚαρακουλάκης, Πτυχιακή 1.73 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13785
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.