Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τρόπος έκβασης τοκετού (Bachelor thesis)

Γκιαγκιαίδου, Νίκη/ Καρβούνη, Ειρήνη


In this thesis work was the definition of STD and became a small report whether and how STDs leading to infertility and recorded clinical symptoms and predisposing factors. So as STDs are defined as infections transmitted by sexual contact. The most common STDs in Pregnancy are herpes, the HIV / AIDS, HPV, hepatitis B, chlamydia, syphilis, gonorrhea and trichomoniasis. STDs classified into viral, bacterial protozoal, fungal and parasitic infections. Following includes a detailed description, diagnosis as well as the impact of the disease in pregnancy, pregnancy to the disease and the treatment and precaution of each individual infection. Thus, more specifically, the symptoms depend on the type of STD and can be itching around the vagina, discharge from the vagina, pain during sex, discomfort when urinating and/or in the pelvic area, sores or blisters on the genital area, swollen glands, fever and body aches, or unusual infections. Because these diseases often do not cause noticeable symptoms, many pregnant women don't realise early that they are infected with an STD. Therefore in order to avoid complications during pregnancy and childbirth, prenatal testing and the description of the transmission paths from the mother to the baby with emphasis in the pattern of childbirth and breastfeeding are considered necessary. Some infections can pass to the baby through the placenta or be transmitted during labor and delivery or when water breaks. Newborn infections can be very serious (even life threatening), and some may lead to long-term irreversible health and developmental problems. Some STDs raise the risk of miscarriage, preterm premature rupture of the membranes (PPROM), preterm birth, uterine infection, and stillbirth. Treatment of a STD during pregnancy depends on how far the infection has progressed and the week of pregnancy. Many bacterial STDs like syphilis, gonorrhea, and chlamydia are treated with antibiotics.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής.
Keywords: σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;τοκετός;εγκυμοσύνη;HIV/AIDS
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Μαιευτικής,2017. (α/α 9272)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13764
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής.
Publication date: 2017-12-05
Bibliographic citation: Γκιαγκιαίδου, Ν., Καρβούνη, Ε. (2017). Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τρόπος έκβασης τοκετού (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Στη πτυχιακή αυτή εργασία δόθηκε ο ορισμός των ΣΜΝ και γίνεται μια μικρή αναφορά για το αν και με ποιο τρόπο τα ΣΜΝ οδηγούν στην υπογονιμότητα ενώ καταγράφονται κλινικά συμπτώματα και προδιαθεσικοί παράγοντες. Έτσι ως ΣΜΝ ορίζονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Τα πιο κοινά ΣΜΝ στην εγκυμοσύνη είναι ο έρπης, το HIV/AIDS, HPV, Ηπατίτιδα Β, χλαμύδια, σύφιλη, γονόρροια και τριχομονάδες. Τα ΣΜΝ ταξινομήθηκαν σε ιογενείς, βακτηριακές πρωτοζωικές, μυκητιασικές και παρασιτικές λοιμώξεις. Στη συνέχεια γίνεται μια λεπτομερή περιγραφή, διάγνωση, επίδραση της νόσου στην κύηση και στον τοκετό, επίδραση της κύησης στη νόσο και τη θεραπεία και προφύλαξη για την κάθε μία λοίμωξη χωριστά. Έτσι πιο συγκεκριμένα, τα συμπτώματα που εμφανίζουν εξαρτώνται από τον τύπο του ΣΜΝ και μπορεί να περιλαμβάνουν κνησμό γύρω από τον κόλπο, εκκρίσεις από τον κόλπο, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, δυσφορία κατά την ούρηση και / ή στην περιοχή της πυέλου, πληγές ή φυσαλίδες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, διογκωμένους αδένες, πυρετό, σωματικούς πόνους, ή ασυνήθιστες άλλες λοιμώξεις. Επειδή αυτές οι ασθένειες συχνά δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα, πολλές έγκυες γυναίκες δεν ανακαλύπτουν νωρίς ότι έχουν κάποιο ΣΜΝ. Συνεπώς για την αποφυγή επιπλοκών κατά την κύηση και τον τοκετό ο προγεννητικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος καθώς και η περιγραφή των τρόπων μετάδοσης από τη γυναίκα στο παιδί με έμφαση στον τρόπο διεξαγωγής του τοκετού και στον θηλασμό. Ορισμένες λοιμώξεις μπορεί να περάσουν στο μωρό μέσω του πλακούντα ή να μεταδοθούν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή όταν σπάσουν τα νερά. Οι λοιμώξεις αυτές για το έμβρυο μπορεί να είναι πολύ σοβαρές (ακόμα και απειλητικές για τη ζωή του), και μπορεί να γίνουν χρόνιες και μη αναστρέψιμες για την υγεία του εμβρύου καθώς και να προκαλέσουν αναπτυξιακά προβλήματα. Μερικά ΣΜΝ αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής, πρόωρη ρήξης των μεμβρανών, πρόωρο τοκετό, λοίμωξη της μήτρας, και θνησιγένεια. Η θεραπεία ενός ΣΜΝ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εξαρτάται από το πόσο έχει προχωρήσει η νόσος και πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη της γυναίκας. Πολλά βακτηριακά ΣΜΝ, όπως η σύφιλη, βλεννόρροια και τα χλαμύδια αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά.
In this thesis work was the definition of STD and became a small report whether and how STDs leading to infertility and recorded clinical symptoms and predisposing factors. So as STDs are defined as infections transmitted by sexual contact. The most common STDs in Pregnancy are herpes, the HIV / AIDS, HPV, hepatitis B, chlamydia, syphilis, gonorrhea and trichomoniasis. STDs classified into viral, bacterial protozoal, fungal and parasitic infections. Following includes a detailed description, diagnosis as well as the impact of the disease in pregnancy, pregnancy to the disease and the treatment and precaution of each individual infection. Thus, more specifically, the symptoms depend on the type of STD and can be itching around the vagina, discharge from the vagina, pain during sex, discomfort when urinating and/or in the pelvic area, sores or blisters on the genital area, swollen glands, fever and body aches, or unusual infections. Because these diseases often do not cause noticeable symptoms, many pregnant women don't realise early that they are infected with an STD. Therefore in order to avoid complications during pregnancy and childbirth, prenatal testing and the description of the transmission paths from the mother to the baby with emphasis in the pattern of childbirth and breastfeeding are considered necessary. Some infections can pass to the baby through the placenta or be transmitted during labor and delivery or when water breaks. Newborn infections can be very serious (even life threatening), and some may lead to long-term irreversible health and developmental problems. Some STDs raise the risk of miscarriage, preterm premature rupture of the membranes (PPROM), preterm birth, uterine infection, and stillbirth. Treatment of a STD during pregnancy depends on how far the infection has progressed and the week of pregnancy. Many bacterial STDs like syphilis, gonorrhea, and chlamydia are treated with antibiotics.
Advisor name: Κατσίκης, Ηλίας
Examining committee: Κατσίκης, Ηλίας
Publishing department/division: Τμήμα Μαιευτικής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 93
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13764
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.