Τοπικά δυναμικά φαινόμενα κατά την ανάμειξη λυοφιλιωμένου σάλιου με υδροκολλοειδή μπάμιας (Bachelor thesis)

Λυκοπούλου, Βασιλική


The events occurring during the spontaneous mixing of okra mucilage-based model emulsion food with saliva were recorded, with a focus on the local dynamics of colloidal particles contained in the system. An okra mucilage containing fluorescent negatively-charged microsphere probes (taking the role of the emulsion droplets), was brought into contact with reconstituted saliva on the welled slide of a confocal microscope. The translational movement of the probes at the saliva–mucilage interface and in the bulk mucilage has been recorded over periods of 60 minutes. Data have been obtained on the total mobility of individual model droplets, from which their diffusion coefficients and the local viscosities were calculated, providing information on the dynamics of processes that occur during the oral processing of colloidal liquids. The role of osmotic pressure gradients on the mixing of the droplets into saliva is discussed in relation to the microrheology data.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Keywords: σάλιο;μυξίνη (mucin);κολλοειδή μπάμιας;πολυσακχαρίτες (polysaccharides);γαλακτώματα (emulsions);μικρορεολογία (microrheology);συνεστιακήμικροσκοπία (confocal microscopy);saliva;okra mucilage
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2017 (α/α 9295)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13760
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία -- ΠΜΣ "Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωση Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων"
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Publication date: 2017-12-11
Bibliographic citation: Λυκοπούλου, Β. (2017). Τοπικά δυναμικά φαινόμενα κατά την ανάμειξη λυοφιλιωμένου σάλιου με υδροκολλοειδή μπάμιας (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Στην παρούσα εργασία, καταγράφηκαν τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά την αυθόρμητη μίξη ενός υγρού τροφίμου βασιζόμενου στο κολλοειδές μοντέλο της μπάμιας με σάλιο, δίνοντας βαρύτητα στα τοπικά δυναμικά φαινόμενα των κολλοειδών σωματιδίων που εμπεριέχονται στα παραπάνω. Κολλοειδή μπάμιας που εμπεριέχουν φθορίζοντα μικροσφαιρίδια ήρθαν σε επαφή με ανασυστημένο σάλιο επάνω σε κοίλη αντικειμενοφόρο πλάκα και μελετήθηκαν με συνεστιακό μικροσκόπιο. Η κίνηση των σωματιδίων στο σημείο επαφής κολλοειδούς–σάλιου καταγράφηκε για μια περίοδο εξήντα λεπτών. Συλλέχθηκαν δεδομένα αναφορικά με τη συνολική κινητικότητα μεμονωμένων μοντέλων σωματιδίων, από τα οποία υπολογίσθηκαν ο συντελεστής διάχυσής τους και το τοπικό ιξώδες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυναμικές που λαμβάνουν χώρα κατά την στοματική διεργασία κολλοειδών υγρών. Ο ρόλος της ωσμωτικής πίεσης στη διάχυση των σταγονιδίων στο σάλιο σχολιάζεται σε σχέση με τα μικρορεολογικά δεδομένα.
The events occurring during the spontaneous mixing of okra mucilage-based model emulsion food with saliva were recorded, with a focus on the local dynamics of colloidal particles contained in the system. An okra mucilage containing fluorescent negatively-charged microsphere probes (taking the role of the emulsion droplets), was brought into contact with reconstituted saliva on the welled slide of a confocal microscope. The translational movement of the probes at the saliva–mucilage interface and in the bulk mucilage has been recorded over periods of 60 minutes. Data have been obtained on the total mobility of individual model droplets, from which their diffusion coefficients and the local viscosities were calculated, providing information on the dynamics of processes that occur during the oral processing of colloidal liquids. The role of osmotic pressure gradients on the mixing of the droplets into saliva is discussed in relation to the microrheology data.
Advisor name: Ριτζούλης, Χρήστος
Examining committee: Ριτζούλης, Χρήστος
Publishing department/division: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 55
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13760
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.