Ο λογιστικός χειρισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 «μίσθωσης», παράγοντες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης : μελέτη περίπτωσης στις εισηγημένες εταιρείες στο Χ.Α. του κλάδου τροφίμων & ποτών (Master thesis)

Κιουτουκίδου, Ανδριάννα


The globalization of the market and the opening of the market-driven transactions made necessary the creation of a common framework for the accounting and financial state of the companies. The reason for the adoption of a sum of accounting regulations lies in the need for reliable information on the companies’ financial performance, that will provide the external users with the opportunity of comparing between companies, and sectoral markets. As a consequence, the European Union has adopted the International Financial Reporting Standard (I.F.R.S.). In Greece, the obligatory implementation for the trading companies started in 2005. The present study focuses on a general evaluation of the I.F.R.S., and in particular an analysis of the I.F.R.S. 16, that defines the accounting treatment of the leasing costs. The purpose of the study is the impact assessment of the accounting treatment of the Leasing costs, according to the regulations of I.F.R.S. 16, in Equity and Profit-and-Loss Account of the food and beverage industry. For the successful achievement of the objectives, all the appropriate tools for analysis and research were uses, as well as the published financial reports of the enterprises used in the study.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας .Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Keywords: Αριθμοδείκτες;Μισθώσεις;Συσχετίσεις;Δ.Π.Χ.Α;Ε.Λ.Π.;Leasing
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2017. (α/α 9294)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13738
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kioutoukidou, Andrianna.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13738
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.