Εντοπισμός και διερεύνηση ιδιοτήτων όξινων εδαφών στην περιοχή Γαλλικού Κιλκίς (Master thesis)

Καλογιάννη, Χάιδω


Στην αγροτική περιοχή του Γαλλικού Κιλκίς και σε έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων, πραγματοποιήθηκε εδαφολογική μελέτη, σκοπός της οποίας ήταν ο εντοπισμός των προβληματικών εδαφών της περιοχής και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για το μελλοντικό σχεδιασμό της παραγωγικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Η μελέτη περιελάμβανε λήψη εδαφικών δειγμάτων από βάθος 0-30 εκ. και αναλύσεις στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό της κοκκομετρικής σύστασης, του pH, της οργανικής ουσίας, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC), της Ικανότητας Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC), του ποσοστού εναλλακτικού νατρίου (ESP), καθώς και της περιεκτικότητας αυτών σε θρεπτικά στοιχεία όπως, ολικό άζωτο (Ν), νιτρικό άζωτο (NO3-N), φώσφορο (P), ανταλλάξιμο κάλιο (Κ), μαγνήσιο (Mg) και ασβέστιο (Ca), χαλκό (Cu), μαγγάνιο (Mn), σίδηρο (Fe), ψευδάργυρο (Zn) και βόριο (Β). Το σύνολο των αναλύσεων πραγματοποιήθηκε στο διαπιστευμένο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα». Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα εδάφη της περιοχής μελέτης είναι μέσης κοκκομετρικής σύστασης (SL-SCL), με τιμές pH που κυμαίνονται από 4,3 έως 5,9. Πρόκειται, επομένως, για όξινα εδάφη εκ των οποίων περίπου το 77% έχει τιμές pH < 5,5 (όξινα προβληματικά). Τα επίπεδα οργανικής ουσίας είναι παρόμοια με αυτά των μέσων ελληνικών εδαφών, ενώ δεν υφίσταται πρόβλημα αλατότητας και νατρίωσης. Όσον αφορά τα θρεπτικά στοιχεία, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα χαμηλά επίπεδα ολικού Ν και NO3-N στην πλειονότητα των εδαφών (γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στα χαμηλά ποσοστά οργανικής ουσίας και στην έκπλυση λόγω των υψηλών ποσοστών άμμου, αντίστοιχα), στα χαμηλά επίπεδα αφομοιώσιμου Ρ στο 30% των εδαφών και, όσον αφορά στα μικροθρεπτικά, στα ανεπαρκή επίπεδα Zn και Β στο σύνολο των εδαφών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οξύτητας και την αύξηση της παραγωγικότητας των εδαφών της περιοχής μελέτης, προτείνονται διάφορα εδαφοβελτιωτικά υλικά, των οποίων οι ποσότητες εφαρμογής στον αγρό θα πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τις κατάλληλες εργαστηριακές μετρήσεις (καμπύλες εξουδετέρωσης). Επιπλέον, απαιτείται η εφαρμογή των κατάλληλων διαχειριστικών πρακτικών για την αύξηση της οργανικής ουσίας και την επακόλουθη αύξηση του ολικού Ν, όπως επίσης η εφαρμογή των κατάλληλων λιπαντικών τακτικών για την αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων θρεπτικών στοιχείων και την αποφυγή της υπερλίπανσης για κάποια άλλα θρεπτικά. Η βελτίωση των όξινων προβληματικών εδαφών της περιοχής Γαλλικού Κιλκίς με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και τη διατήρηση της αειφορίας τους, απαιτεί περισσότερο συστηματική έρευνα που θα περιλαμβάνει εδαφική ανάλυση όλων των αγροτεμαχίων της περιοχής και υπολογισμό της κατάλληλης ποσότητας εδαφοβελτιωτικού υλικού. Επομένως, η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μία βάση για την συστηματική εξυγίανση των προβληματικών εδαφών της περιοχής.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Keywords: ιδιότητες όξινων εδαφών;εδαφολογική μελέτη;λήψη εδαφικών δειγμάτων;Γαλλικός Κιλκίς
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2017 (α/α 9303)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13733
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία -- ΠΜΣ "Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής"
Submission Date: 2021-12-24T11:08:01Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Publication date: 2017-12-12
Bibliographic citation: Καλογιάννη, Χ. (2017). Εντοπισμός και διερεύνηση ιδιοτήτων όξινων εδαφών στην περιοχή Γαλλικού Κιλκίς (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Στην αγροτική περιοχή του Γαλλικού Κιλκίς και σε έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων, πραγματοποιήθηκε εδαφολογική μελέτη, σκοπός της οποίας ήταν ο εντοπισμός των προβληματικών εδαφών της περιοχής και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για το μελλοντικό σχεδιασμό της παραγωγικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Η μελέτη περιελάμβανε λήψη εδαφικών δειγμάτων από βάθος 0-30 εκ. και αναλύσεις στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό της κοκκομετρικής σύστασης, του pH, της οργανικής ουσίας, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC), της Ικανότητας Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC), του ποσοστού εναλλακτικού νατρίου (ESP), καθώς και της περιεκτικότητας αυτών σε θρεπτικά στοιχεία όπως, ολικό άζωτο (Ν), νιτρικό άζωτο (NO3-N), φώσφορο (P), ανταλλάξιμο κάλιο (Κ), μαγνήσιο (Mg) και ασβέστιο (Ca), χαλκό (Cu), μαγγάνιο (Mn), σίδηρο (Fe), ψευδάργυρο (Zn) και βόριο (Β). Το σύνολο των αναλύσεων πραγματοποιήθηκε στο διαπιστευμένο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα». Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα εδάφη της περιοχής μελέτης είναι μέσης κοκκομετρικής σύστασης (SL-SCL), με τιμές pH που κυμαίνονται από 4,3 έως 5,9. Πρόκειται, επομένως, για όξινα εδάφη εκ των οποίων περίπου το 77% έχει τιμές pH < 5,5 (όξινα προβληματικά). Τα επίπεδα οργανικής ουσίας είναι παρόμοια με αυτά των μέσων ελληνικών εδαφών, ενώ δεν υφίσταται πρόβλημα αλατότητας και νατρίωσης. Όσον αφορά τα θρεπτικά στοιχεία, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα χαμηλά επίπεδα ολικού Ν και NO3-N στην πλειονότητα των εδαφών (γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στα χαμηλά ποσοστά οργανικής ουσίας και στην έκπλυση λόγω των υψηλών ποσοστών άμμου, αντίστοιχα), στα χαμηλά επίπεδα αφομοιώσιμου Ρ στο 30% των εδαφών και, όσον αφορά στα μικροθρεπτικά, στα ανεπαρκή επίπεδα Zn και Β στο σύνολο των εδαφών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οξύτητας και την αύξηση της παραγωγικότητας των εδαφών της περιοχής μελέτης, προτείνονται διάφορα εδαφοβελτιωτικά υλικά, των οποίων οι ποσότητες εφαρμογής στον αγρό θα πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τις κατάλληλες εργαστηριακές μετρήσεις (καμπύλες εξουδετέρωσης). Επιπλέον, απαιτείται η εφαρμογή των κατάλληλων διαχειριστικών πρακτικών για την αύξηση της οργανικής ουσίας και την επακόλουθη αύξηση του ολικού Ν, όπως επίσης η εφαρμογή των κατάλληλων λιπαντικών τακτικών για την αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων θρεπτικών στοιχείων και την αποφυγή της υπερλίπανσης για κάποια άλλα θρεπτικά. Η βελτίωση των όξινων προβληματικών εδαφών της περιοχής Γαλλικού Κιλκίς με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και τη διατήρηση της αειφορίας τους, απαιτεί περισσότερο συστηματική έρευνα που θα περιλαμβάνει εδαφική ανάλυση όλων των αγροτεμαχίων της περιοχής και υπολογισμό της κατάλληλης ποσότητας εδαφοβελτιωτικού υλικού. Επομένως, η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μία βάση για την συστηματική εξυγίανση των προβληματικών εδαφών της περιοχής.
In the agricultural area of Gallikos Kilkis, on an area of approximately 4,000 acres, a soil study was conducted to identify the problematic soils of the area and to create a database for the future planning of productive activity in the area. The study included soil samples from 0-30 cm deep and laboratory analyzes to determine the particle size composition, pH, organic matter, electrical conductivity (EC), Cation Exchange Capacity (CEC), the exchangeable sodium percentage (ESP), as well as the nutrient contents, such as total nitrogen (N), nitrate nitrogen (NO3-N), phosphorus (P), exchangeable potassium (K), magnesium (Mg) and calcium (Ca), copper (Cu), manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn) and boron (B). All the analyzes were carried out at the accredited laboratory of the Soil and Water Resources Institute (former Land Reclamation Institute) of the Hellenic Agricultural Organization "Demeter". The results of the analyzes showed that the soils of the study area were of average particle size composition (SL-SCL), with pH values ranging from 4.3 to 5.9. They are therefore acid soils, of which about 77% have pH values of < 5.5 (acidic problems). The levels of organic matter are similar to those of the average Greek soils, and there is no problem of salinity and sodicity. With regard to nutrients, the main problems are found in low levels of total N and NO3-N in most of the soils (which can be attributed to washing due to high sand rates), low assimilable P levels in 30% of the soils and, with regard to micronutrients, insufficient levels of Zn and B in all soils. In order to face the problem of acidity and increase the productivity in the study area, various soil conditioners are proposed, the application rates of which, should be estimated based on laboratory measurements (neutralization curves). In addition, appropriate management practices are needed, to increase the organic matter and the resulting increase in total N, as well as the application of an appropriate fertilizing plan to overcome any nutrient deficiencies and to avoid over-fertilization for some other nutrients. Improving the acid soils of the area of Gallikos in order to increase their productivity and maintain their sustainability, more systematic research is required, including soil analysis of the whole area and calculating the proper amount of soil conditioners. Therefore, this diplomatic thesis can be a very useful tool and a basis for the systematic rehabilitation of the problematic soils of the area.
Advisor name: Στεφάνου, Στέφανος
Examining committee: Στεφάνου, Στέφανος
Publishing department/division: Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 98
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalogianni_Xaido.pdf5.83 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13733
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.