Η πορεία των σημαντικότερων εμπορευμάτων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο 2007-2016 (Master thesis)

Μαυρόπουλος, Παναγιώτης-Θωμάς


Σκοπός της εργασίας μας είναι η μελέτη και ανάλυση της πορείας των σημαντικότερων εμπορευμάτων κατά την περίοδο 2007-2016. Μέσα σε αυτή την αρκετά ταραγμένη οικονομικά περίοδο, όπου άλλες χώρες εξέρχονται από την οικονομική κρίση ενώ άλλες χώρες βιώνουν ακόμα τις επιπτώσεις της, παρακολουθήσαμε αρκετές διακυμάνσεις στην πορεία αρκετών αγαθών στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Στην εργασία θα εξετάσουμε την πορεία των σημαντικότερων εμπορευμάτων στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.Αρχικά θα ασχοληθούμε με το πετρέλαιο. Θα παρατηρήσουμε την πορεία του κατά την εξεταζόμενη περίοδο, την τιμή ρεκόρ του 2008, ποια γεγονότα μπορεί να επηρέασαν στην άνοδο και στην πτώση της τιμής. Αμέσως μετά θα μελετήσουμε τον χρυσό. Το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών, όπου σημείωσε μεγάλες διακυμάνσεις και η τιμή του άγγιξε πολύ υψηλά επίπεδα το 2011, ενώ θα γίνει σύγκριση και με την τιμή του άλλου σημαντικού εμπορεύματος, του πετρελαίου ή αλλιώς με την τιμή του μαύρου χρυσού. Θα ακολουθήσει το κεφάλαιο όπου θα γίνει αναφορά στον χαλκό. Ένα από τα βασικά μεταλλεύματα, με πάρα πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Θα εξετάσουμε την πορεία της τιμής και ποιοι παράγοντες την επηρέασαν, ενώ θα συγκρίνουμε και την πορεία της τιμής του με την τιμή του πετρελαίου.Το τελευταίο εμπόρευμα το οποίο θα εξεταστεί, είναι το ρύζι. Ένα ιδιαίτερο αγαθό καθώς αποτελεί βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και κυρίως των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων. Θα εξετάσουμε την ραγδαία άνοδο της τιμής του και θα γίνει σύγκριση με το καλαμπόκι, ένα ακόμα τρόφιμο με ραγδαία άνοδο της τιμής, καθώς και με την τιμή του πετρελαίου, καθώς η άνοδος της τιμής του τελευταίου θεωρείται ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο της τιμής των «μαλακών» εμπορευμάτων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας .Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Keywords: πετρέλαιο;χρυσός;χαλκός;ρύζι;χρηματιστήριο εμπορευμάτων;οικονομική κρίση;crude oil;gold;New York Mercantile Exchange;Financial Crisis
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2017. (α/α 9301)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13726
Table of contents: The purpose of this paper is to study and analyze the course of the most important commodities during the period 2007-2016. In this rather troubled economic period, where other countries are emerging from the financial crisis while other countries are still experiencing its effects, we have seen quite a few fluctuations in the course of several commodities on the stock market. The work will examine the course of major commodities on the New York Stock Exchange. Initially we will deal with oil. We will notice its course during the period under review, the 2008 benchmark, which events can affect the rise and fall in price.Afterwards we will study the gold as a commodity. The safe haven of investors, where it fluctuated greatly and its price reached very high levels in 2011, and will be compared with the price of another major commodity, oil or otherwise with the price of “black gold”. The chapter of copper will follow. One of the basic minerals, with many applications in everyday life. We will look at the course of the price and what factors affect it, and we will compare the course of its price with the price of oil. The last commodity to be examined is rice. A special asset as it is a key component of the daily diet of millions of people worldwide and especially of the lower income strata. We will look at the rapid rise in its price and compare with corn, another high-priced food, and the price of oil, as the price rise of the latter is considered one of the factors that led to the rise price of 'soft' goods.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13726
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.