Μελέτη χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Master thesis)

Μπουζίνου, Μαρία


With the growth and popularity of web 2.0 and networking services a new world of communication and collaboration has been created. More than one billion users around the world connect and communicate with each other, create, compare and contribute with knowledge and insights to each other. This senior thesis presents a study on the use of Social Media Networks in Secondary Education, especially Facebook, as most students are already users of this medium and are familiar with the possibilities offered to them. It investigates whether Facebook can be used and encourage the active participation of distance learners' communication. As it turned out, Facebook's structure can provide the tools needed to effectively and qualitatively support learning. The method chosen was the use of questionnaires for both students and teachers, interviews from the teachers and then the analysis of the results.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Social media in education
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση
Social networks
Κοινωνικά δίκτυα
Microblogs
Μικροιστολόγια
Education, Secondary
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια
Keywords: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης;Social Media;Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης;Social Networking Platforms;Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;Secondary education;Συνεργατική μάθηση;Collaborative Learning
Description: Μετατυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2017 α.α. 8821
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13725
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................................................................................................................... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ............................................................................................................................................................... 8 ABSTRACT................................................................................................................................................................ 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ........................................................................................................................................................10 Πίνακας Εικόνων.................................................................................................................................................14 Πίνακας Σχημάτων.............................................................................................................................................15 Πίνακας πινάκων ................................................................................................................................................16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .........................................................................................................................................................23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ..................................................................................................................23 1.1 Εισαγωγή ............................................................................................................................................23 1.2 Έρευνα και αποτελέσματα..........................................................................................................23 1.3 Μεθοδολογία και δομή..................................................................................................................24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .........................................................................................................................................................25 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.............................................................................................................................25 2.1 Εξέλιξη του Ιστού ............................................................................................................................25 2.2 Ορολογία...................................................................................................................................................28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 .........................................................................................................................................................29 ΓΕΝΙΕΣ WEB .........................................................................................................................................................29 3.1 Το δίκτυο Web 2.0.................................................................................................................................29 3.2 Διαφορές μεταξύ Web 2.0 και Web 1.0........................................................................................30 3.3 Το Web 2.0 στην εκπαίδευση...........................................................................................................33 3.4 Web 3.0 – Εξέλιξη ..................................................................................................................................33 3.5 Web 4.0 – Το μέλλον.............................................................................................................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .........................................................................................................................................................37 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ...............................................37 4.1 Διαδικτυακή κοινωνία (Web community)..................................................................................37 4.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης...........................................................................................................38 4.3 Έννοιες των Κοινωνικών Δικτύων (Concepts).........................................................................38 4.3.1 Επικοινωνία (Communication)...............................................................................................39 4.3.2 Συνεργασία (Collaboration) .....................................................................................................39 4.3.3 Κοινοποίηση (Sharing)...............................................................................................................41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .........................................................................................................................................................42 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ .................................................................................................................................42 5.1 Κατηγορίες Κοινωνικού Λογισμικού.............................................................................................42 5.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαίδευση......................................................................42 5.3 Κοινωνική Δικτύωση (Social Networking).................................................................................43 5.4 Facebook ...................................................................................................................................................46 5.4.1 To Facebook στην Εκπαίδευση ................................................................................................47 5.5 Wikis ...........................................................................................................................................................53 5.5.1 Το Wiki στην εκπαίδευση..........................................................................................................55 5.6 Blogs (ιστολόγια)..................................................................................................................................59 5.6.1 Τα ιστολόγια (blogs) στην εκπαίδευση...............................................................................65 5.7 Συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων (Instant messaging).............................................66 5.7.1 Συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων (Instant messaging) στην Εκπαίδευση68 5.8 Ετικέτες (Tags και Tagging)..............................................................................................................69 5.8.1 Το tagging στην εκπαίδευση ....................................................................................................70 5.9 Social Bookmarking..............................................................................................................................71 5.10 Podcasting και Media Sharing .......................................................................................................72 5.10.1 Podcasting και Media sharing στην εκπαίδευση...........................................................73 5.11 RSS Feeds ...............................................................................................................................................75 5.11.1 RSS Feeds στην εκπαίδευση ..................................................................................................76 5.12 Microblogging ...................................................................................................................................76 5.12.1 Microblogging στην εκπαίδευση..........................................................................................77 5.13 Mash-ups.............................................................................................................................................78 5.13.1 Τα Mash ups στην εκπαίδευση.........................................................................................79 5.14 Social Gaming και Virtual Worlds.............................................................................................79 5.14.1 Social Gaming και Virtual Worlds ...................................................................................80 5.15 Photo / Slide Sharing.........................................................................................................................81 5.15.1 Photo / Slide Sharing στην εκπαίδευση............................................................................81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 .........................................................................................................................................................83 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ........................................................................................83 6.1 Δείγμα.........................................................................................................................................................83 6.2 Μέθοδος έρευνας...................................................................................................................................83 6.3 Ορισμός του δείγματος .......................................................................................................................83 6.4 Ερωτηματολόγιο έρευνας...................................................................................................................84 6.5 Τρόπος μέτρησης – τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων.................................................84 6.6 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας μαθητών....................................................................85 CROSSTABULATION .....................................................................................................................................97 Πόσο χρόνο διαθέτεις για ΜΚΔ και αν θα ήθελες να χρησιμοποιείς ΜΚΔ για το σχολείο. ...............................................................................................................................................................................97 Facebook.......................................................................................................................................................97 Twitter ...........................................................................................................................................................99 Instagram...................................................................................................................................................101 YouTube .....................................................................................................................................................103 Skype ...........................................................................................................................................................105 Viber ............................................................................................................................................................107 Google+.......................................................................................................................................................109 Blogs ............................................................................................................................................................111 Forums........................................................................................................................................................113 Wikis............................................................................................................................................................115 Second Life................................................................................................................................................117 Γενικά Συμπεράσματα..............................................................................................................................119 Πόσο χρόνο διαθέτεις για τα ΜΚΔ και αν πιστεύεις πως θα συμβάλλουν θετικά στην Εκπαιδευτική διαδικασία. .......................................................................................................................120 Facebook....................................................................................................................................................120 Twitter ........................................................................................................................................................122 Instagram...................................................................................................................................................124 YouTube .....................................................................................................................................................126 Skype ...........................................................................................................................................................128 Viber ............................................................................................................................................................130 Google+.......................................................................................................................................................132 Βlogs ............................................................................................................................................................134 Wikis............................................................................................................................................................137 Second Life................................................................................................................................................139 Αποσπάται η προσοχή;.............................................................................................................................140 Βιβλιογραφία.....................................................................................................................................................147 Παράρτημα Α.....................................................................................................................................................158 Ερωτηματολόγιο Μαθητών....................................................................................................................158 Ερωτηματολόγιο καθηγητών ................................................................................................................162 Παράρτημα Β.....................................................................................................................................................167 Πίνακες αποτελεσμάτων από το SPSS - Frequencies ..................................................................167
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μαρία Μπουζίνου.pdfΜπουζίνου, Μεταπτυχιακή 2.95 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13725
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.