Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων (Bachelor thesis)

Καρπουχτσής, Φίλιππος


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με σκοπό τη μελλοντική χρήση του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle. Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της τηλεκπαίδευσης και στη σημασία αυτής στη σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και μια αναφορά στο e-learning, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτού, καθώς και στα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems) όπως είναι και το moodle. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και αποτελείται από τρία κεφάλαια. -Το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύονται οι πνευματικοί αυτοματισμοί και παρουσιάζονται δέκα παραδείγματα συστημάτων πνευματικών αυτοματισμών. -Το δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί επέκταση στο πρώτο και περιέχει την επεξήγηση των ηλεκτροπνευματικών αυτοματισμών καθώς και δέκα παραδείγματα χρήσης τους. -Το τρίτο κεφάλαιο, εκεί όπου παρουσιάζεται η λειτουργία των υδραυλικών αυτοματισμών μαζί με δέκα παραδείγματα εφαρμογής αυτών. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από τριάντα επεξηγηματικά βίντεο με ελληνική περιγραφή, στα οποία γίνεται η βηματική σχεδίαση και προσομοίωση των ασκήσεων που παρουσιάζονται στα αντίστοιχα θεωρητικά κεφάλαια της εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Automatic control
Αυτόματος έλεγχος
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων
Keywords: Πνευματικά συστήματα;Spiritual systems;Υδραυλικοί αυτοματισμοί;Hydraulic automation;Εκπαιδευτικό υλικό;Educational material
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8829
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13721
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Automatic control
Αυτόματος έλεγχος
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publication date: 2017-07-11
Bibliographic citation: Καρπουχτσής Φίλιππος, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με σκοπό τη μελλοντική χρήση του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle. Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της τηλεκπαίδευσης και στη σημασία αυτής στη σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και μια αναφορά στο e-learning, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτού, καθώς και στα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems) όπως είναι και το moodle. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και αποτελείται από τρία κεφάλαια. -Το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύονται οι πνευματικοί αυτοματισμοί και παρουσιάζονται δέκα παραδείγματα συστημάτων πνευματικών αυτοματισμών. -Το δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί επέκταση στο πρώτο και περιέχει την επεξήγηση των ηλεκτροπνευματικών αυτοματισμών καθώς και δέκα παραδείγματα χρήσης τους. -Το τρίτο κεφάλαιο, εκεί όπου παρουσιάζεται η λειτουργία των υδραυλικών αυτοματισμών μαζί με δέκα παραδείγματα εφαρμογής αυτών. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από τριάντα επεξηγηματικά βίντεο με ελληνική περιγραφή, στα οποία γίνεται η βηματική σχεδίαση και προσομοίωση των ασκήσεων που παρουσιάζονται στα αντίστοιχα θεωρητικά κεφάλαια της εργασίας.
Table of contents: Ευχαριστίες……………………………………………………………………………1 Περίληψη.……………………………………………………………………………...5 Εισαγωγή στα είδη μάθησης…………………………………………………………...6 Ορισμός της Τηλεκπαίδευσης………………………………………….........................8 e-learning (ηλεκτρονική μάθηση)…………………………………………………......9 Θεωρητικό υπόβαθρο του e-learning………………………………………………...10 Μαθησιακή θεωρία του e-learning…………………………………………………...12 Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού για πλατφόρμες e-learning…………….13 Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης………………………………………………………...14 Η πλατφόρμα moodle………………………………………………………………...15 Μεθοδολογία και προσέγγιση της εργασίας…………………………………………16 Απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση του υλικού………………………………17 Διάρθρωση του υλικού……………………………………………………………….17 Το πρόγραμμα σχεδίασης και προσομοίωσης Fluidsim……………………………..18 Κεφάλαιο Πρώτο: Πνευματικοί Αυτοματισμοί……………………………………...20 1.0 Εισαγωγή στα πνευματικά συστήματα…………………………………………...21 1.1 Εφαρμογές των πνευματικών συστημάτων………………………………………21 1.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πνευματικών συστημάτων…………….22 1.3 Βασικά στοιχεία των πνευματικών συστημάτων………………………………...23 1.4 Παροχή πνευματικών συστημάτων – προπαρασκευαστής αέρα………………...30 1.5 Απλά συστήματα πνευματικών αυτοματισμών…………………………………..32 1.5.1 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με 3/2 βαλβίδα…………………………..32 1.5.2 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας από δύο διαφορετικά σημεία……………33 1.5.3 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/2………………………….34 1.5.4 Αύξηση της ταχύτητας επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………...35 1.5.5 Έλεγχος ταχύτητας κυλίνδρου απλής ενέργειας……………………………….36 1.5.6 Έλεγχος ταχύτητας έκτασης και επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας……37 1.5.7 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με δύο μπουτόν σε διάταξη AND………38 1.5.8 Ξεχωριστός έλεγχος έκτασης και επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας από δύο διαφορετικά σημεία……………………………………………………………...39 1.5.9 Αυτόματη επιστροφή κυλίνδρου διπλής ενέργειας με έλεγχο θέσης…………..40 1.5.10 Αυτόματη παλινδρόμηση κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………………….41 Κεφάλαιο Δεύτερο: Ηλεκτροπνευματικοί Αυτοματισμοί……………………………43 2.0 Εισαγωγή στα ηλεκτροπνευματικά συστήματα………………………………….44 2.1 Εφαρμογές και πλεονεκτήματα των ηλεκτροπνευματικών συστημάτων………..44 2.2 Δομικά στοιχεία των ηλεκτροπνευματικών συστημάτων………………………..45 2.3 Απλά συστήματα ηλεκτροπνευματικών αυτοματισμών………………………….47 2.3.1 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας…………………………………………...47 2.3.2 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας από διαφορετικά σημεία………………..48 2.3.3 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας…………………………………………..49 2.3.4 Αύξηση της ταχύτητας επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………...51 2.3.5 Έλεγχος ταχύτητας σε κύλινδρο απλής ενέργειας……………………………..53 2.3.6 Έλεγχος ταχύτητας σε κύλινδρο διπλής ενέργειας…………………………….55 2.3.7 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας από δύο μπουτόν σε συνδεσμολογία AND………………………………………………………………………………….56 2.3.8 Ξεχωριστός έλεγχος της έκτασης και επιστροφής ενός κυλίνδρου διπλής ενέργειας από διαφορετικά σημεία…………………………………………………..58 2.3.9 Αυτόματη επιστροφή κυλίνδρου διπλής ενέργειας με τερματικό διακόπτη…...60 2.3.10 Αυτόματη παλινδρόμηση κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………………….62 Κεφάλαιο τρίτο: Υδραυλικοί Αυτοματισμοί…………………………………………64 3.0 Εισαγωγή στα υδραυλικά συστήματα……………………………………………65 3.1 Εφαρμογές και πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα των υδραυλικών συστημάτων………………………………………………………………………….65 3.2 Βασικά στοιχεία των πνευματικών συστημάτων………………………………...66 3.3 Απλά συστήματα υδραυλικών αυτοματισμών…………………………………...75 3.3.1 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με βαλβίδα 3/2…………………………..75 3.3.2 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με βαλβίδα 3/3…………………………..76 3.3.3 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/2………………………….77 3.3.4 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/3………………………….78 3.3.5 Έλεγχος ταχύτητας σε έμβολο απλής ενέργειας……………………………….79 3.3.6 Έλεγχος ταχύτητας κυλίνδρου διπλής ενέργειας………………………………80 3.3.7 Έλεγχος υδραυλικού κινητήρα μιας κατεύθυνσης περιστροφής………………81 3.3.8 Έλεγχος υδραυλικού κινητήρα δύο κατευθύνσεων περιστροφής……………...82 3.3.9 Συγχρονισμένη κίνηση εμβόλων…………...…………………………………..83 3.3.10 Ακολουθιακή κίνηση δύο κυλίνδρων διπλής ενέργειας………………………84 Επίλογος……………………………………………………………………………...85 Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………87 Παράρτημα…………………………………………………………………………...89
Advisor name: Τσαγκάρης, Απόστολος
Examining committee: Τσαγκάρης, Απόστολος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publishing institution: ihu
Number of pages: 90
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καρπουχτσής Φίλιππος.pdfΚαρπουχτσής, Πτυχιακή 1.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13721
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.