Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων (Bachelor thesis)

Καρπουχτσής, Φίλιππος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαρπουχτσής, Φίλιπποςel
dc.date.accessioned2021-12-22T14:46:04Z-
dc.date.available2021-12-22T14:46:04Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13721-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8829el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠνευματικά συστήματαel
dc.subjectSpiritual systemsen
dc.subjectΥδραυλικοί αυτοματισμοίel
dc.subjectHydraulic automationen
dc.subjectΕκπαιδευτικό υλικόel
dc.subjectEducational materialen
dc.titleΑνάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο υδραυλικών και πνευματικών συστημάτωνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationAutomatic controlen
heal.classificationΑυτόματος έλεγχοςel
heal.classificationΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτωνel
heal.identifier.secondary8829-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.publicationDate2017-07-11-
heal.bibliographicCitationΚαρπουχτσής Φίλιππος, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΣκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με σκοπό τη μελλοντική χρήση του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle. Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της τηλεκπαίδευσης και στη σημασία αυτής στη σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και μια αναφορά στο e-learning, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτού, καθώς και στα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems) όπως είναι και το moodle. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και αποτελείται από τρία κεφάλαια. -Το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύονται οι πνευματικοί αυτοματισμοί και παρουσιάζονται δέκα παραδείγματα συστημάτων πνευματικών αυτοματισμών. -Το δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί επέκταση στο πρώτο και περιέχει την επεξήγηση των ηλεκτροπνευματικών αυτοματισμών καθώς και δέκα παραδείγματα χρήσης τους. -Το τρίτο κεφάλαιο, εκεί όπου παρουσιάζεται η λειτουργία των υδραυλικών αυτοματισμών μαζί με δέκα παραδείγματα εφαρμογής αυτών. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από τριάντα επεξηγηματικά βίντεο με ελληνική περιγραφή, στα οποία γίνεται η βηματική σχεδίαση και προσομοίωση των ασκήσεων που παρουσιάζονται στα αντίστοιχα θεωρητικά κεφάλαια της εργασίας.el
heal.tableOfContentsΕυχαριστίες……………………………………………………………………………1 Περίληψη.……………………………………………………………………………...5 Εισαγωγή στα είδη μάθησης…………………………………………………………...6 Ορισμός της Τηλεκπαίδευσης………………………………………….........................8 e-learning (ηλεκτρονική μάθηση)…………………………………………………......9 Θεωρητικό υπόβαθρο του e-learning………………………………………………...10 Μαθησιακή θεωρία του e-learning…………………………………………………...12 Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού για πλατφόρμες e-learning…………….13 Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης………………………………………………………...14 Η πλατφόρμα moodle………………………………………………………………...15 Μεθοδολογία και προσέγγιση της εργασίας…………………………………………16 Απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση του υλικού………………………………17 Διάρθρωση του υλικού……………………………………………………………….17 Το πρόγραμμα σχεδίασης και προσομοίωσης Fluidsim……………………………..18 Κεφάλαιο Πρώτο: Πνευματικοί Αυτοματισμοί……………………………………...20 1.0 Εισαγωγή στα πνευματικά συστήματα…………………………………………...21 1.1 Εφαρμογές των πνευματικών συστημάτων………………………………………21 1.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πνευματικών συστημάτων…………….22 1.3 Βασικά στοιχεία των πνευματικών συστημάτων………………………………...23 1.4 Παροχή πνευματικών συστημάτων – προπαρασκευαστής αέρα………………...30 1.5 Απλά συστήματα πνευματικών αυτοματισμών…………………………………..32 1.5.1 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με 3/2 βαλβίδα…………………………..32 1.5.2 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας από δύο διαφορετικά σημεία……………33 1.5.3 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/2………………………….34 1.5.4 Αύξηση της ταχύτητας επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………...35 1.5.5 Έλεγχος ταχύτητας κυλίνδρου απλής ενέργειας……………………………….36 1.5.6 Έλεγχος ταχύτητας έκτασης και επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας……37 1.5.7 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με δύο μπουτόν σε διάταξη AND………38 1.5.8 Ξεχωριστός έλεγχος έκτασης και επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας από δύο διαφορετικά σημεία……………………………………………………………...39 1.5.9 Αυτόματη επιστροφή κυλίνδρου διπλής ενέργειας με έλεγχο θέσης…………..40 1.5.10 Αυτόματη παλινδρόμηση κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………………….41 Κεφάλαιο Δεύτερο: Ηλεκτροπνευματικοί Αυτοματισμοί……………………………43 2.0 Εισαγωγή στα ηλεκτροπνευματικά συστήματα………………………………….44 2.1 Εφαρμογές και πλεονεκτήματα των ηλεκτροπνευματικών συστημάτων………..44 2.2 Δομικά στοιχεία των ηλεκτροπνευματικών συστημάτων………………………..45 2.3 Απλά συστήματα ηλεκτροπνευματικών αυτοματισμών………………………….47 2.3.1 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας…………………………………………...47 2.3.2 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας από διαφορετικά σημεία………………..48 2.3.3 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας…………………………………………..49 2.3.4 Αύξηση της ταχύτητας επιστροφής κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………...51 2.3.5 Έλεγχος ταχύτητας σε κύλινδρο απλής ενέργειας……………………………..53 2.3.6 Έλεγχος ταχύτητας σε κύλινδρο διπλής ενέργειας…………………………….55 2.3.7 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας από δύο μπουτόν σε συνδεσμολογία AND………………………………………………………………………………….56 2.3.8 Ξεχωριστός έλεγχος της έκτασης και επιστροφής ενός κυλίνδρου διπλής ενέργειας από διαφορετικά σημεία…………………………………………………..58 2.3.9 Αυτόματη επιστροφή κυλίνδρου διπλής ενέργειας με τερματικό διακόπτη…...60 2.3.10 Αυτόματη παλινδρόμηση κυλίνδρου διπλής ενέργειας……………………….62 Κεφάλαιο τρίτο: Υδραυλικοί Αυτοματισμοί…………………………………………64 3.0 Εισαγωγή στα υδραυλικά συστήματα……………………………………………65 3.1 Εφαρμογές και πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα των υδραυλικών συστημάτων………………………………………………………………………….65 3.2 Βασικά στοιχεία των πνευματικών συστημάτων………………………………...66 3.3 Απλά συστήματα υδραυλικών αυτοματισμών…………………………………...75 3.3.1 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με βαλβίδα 3/2…………………………..75 3.3.2 Έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με βαλβίδα 3/3…………………………..76 3.3.3 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/2………………………….77 3.3.4 Έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/3………………………….78 3.3.5 Έλεγχος ταχύτητας σε έμβολο απλής ενέργειας……………………………….79 3.3.6 Έλεγχος ταχύτητας κυλίνδρου διπλής ενέργειας………………………………80 3.3.7 Έλεγχος υδραυλικού κινητήρα μιας κατεύθυνσης περιστροφής………………81 3.3.8 Έλεγχος υδραυλικού κινητήρα δύο κατευθύνσεων περιστροφής……………...82 3.3.9 Συγχρονισμένη κίνηση εμβόλων…………...…………………………………..83 3.3.10 Ακολουθιακή κίνηση δύο κυλίνδρων διπλής ενέργειας………………………84 Επίλογος……………………………………………………………………………...85 Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………87 Παράρτημα…………………………………………………………………………...89el
heal.advisorNameΤσαγκάρης, Απόστολοςel
heal.committeeMemberNameΤσαγκάρης, Απόστολοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages90-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καρπουχτσής Φίλιππος.pdfΚαρπουχτσής, Πτυχιακή 1.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13721
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.