Κατασκευή αριθµοµηχανής µε τη χρήση του Μικροελεγκτή PIC18F4550 (Bachelor thesis)

Τεμενούγκα, Ελένη


This project aims creating a code to construct a calculator which can perform the four basic arithmetic operations between integers and decimal numbers using the PIC18F4550 microcontroller. The code is written in C language firstly at the programming environment of proteus for simulation end then at the programming environment of MPLAB program. To achieve the project was auxiliary use PIC C Compiler programs and PDFSUSB. For the initial programming of microcontroller we use programmer PIC IT 3. In development circuit board are parts of which are not necessary for the creation of the calculator. The sections were useful for the completion of the work is to input data on circuit board the 4x4 keypad, the microcontroller for processing the data and the LCD display as the output device of the result.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Subject classification: Μικροελεγκτές PIC
PIC microcontrollers
Αριθμομηχανές--Σχεδιασμός και κατασκευή
Calculators--Design and construction
Αριθμομηχανές--Κυκλώματα
Calculators--Circuits
Keywords: Calculator;Αριθμομηχανή;Μικροελεγχτής;Microcontroller;Μνήμη δεδομένων;Data memory
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2017 α.α. 8833
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13720
Table of contents: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….………..13 1.1- Τι είναι οι αριθµοµηχανές……………………………………………..…13 1.2- Στόχος και βήµατα εργασίας………………………………………….….14 2. ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ PIC 2.1- Γενικά για τους µικροελεγκτές………………………………………...……15 2.2- ∆ιαφορετικοί τύποι µικροελεγκτών…………………………………………16 2.3- Οικογένεια µικροελεγκτών PIC……………………………………………..16 2.4- Μικροελεγκτής PIC18F455……………………………………………...….17 2.4.1- Χαρακτηριστικά………….………………………………………..….18 2.4.2- Αρχιτεκτονική του PIC18F4550……………………………..…….…19 2.4.3- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας CPU……………………….………20 2.4.3.1- Μνήµη δεδοµένων RAM………………………………….…21 2.4.3.2- Μνήµη FLASH………………………………………………22 2.4.3.3- Μνήµη EEPROM………………………………………….…23 2.4.4- Αριθµητική λογική µονάδα (ALU)………………………………..….23 2.4.5- ∆ιακόπτες (Interrupts)……………………………………………..….23 2.4.6- Παράλληλες είσοδοι/έξοδοι (Ι/Ο)………………………………….…24 2.4.7- Χρονιστές (Timers)………………………………………………..….24 3. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 3.1- Πληκτρολόγιο 4 x 4…………………………………………………….…...25 3.2- Οθόνη χαρακτήρων LCD……………………………………………………26 3.2.1- Χαρακτηριστικά ……………………………………….………….….27 3.2.2- Γενικά για την οθόνη LCD…………………………………..……….28 3.2.3- Ακροδέκτες οθόνης LCD………………………………………….….28 3.2.4- Είδη εντολών οθόνης και χρόνοι µεταφοράς δεδοµένων………….…33 3.3- Άλλα στοιχεία του µικροελεγκτή……………………………………………35 3.3.1- USB Port……………………………………………………...………35 3.3.2- Σειριακή πόρτα RS232………………………………………………..36 3.3.3- Ολοκληρωµένο κύκλωµα MAX232……………………………….…36 3.3.4- Ολοκληρωµένο κύκλωµα DS1302……………………………………37 3.3.5- Άλλα στοιχεία του κυκλώµατος……………………………….……..37 4. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 4.1- Συνδεσµολογία πληκτρολογίου 4x4………………………………...….…...38 4.2- Συνδεσµολογία οθόνης LCD………………………………………..………39 4.3- Συνδεσµολογία τροφοδοσίας …………………………………………...…..40 4.4- Συνδεσµολογία Reset……………………………………………………..…41 5. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 5.1- Βιβλιοθήκες κώδικα……………………………………………………..…..42 5.1.1- Keypad.h…………………………………………………………………42 5.1.2- Flex_lcd……………………………………………………………….….42 5.1.3- Main.h………………………………………………………………...….42 5.2- Συναρτήσεις κώδικα…………………………………………………...……42 5.2.1- Συνάρτηση init()……………………………………………………........42 5.2.2- Συνάρτηση lcd_init()………………………………………………….…43 5.2.3- Συνάρτηση kbd_init()………………………………………………..…..43 5.2.4- Συνάρτηση clearall…………………………………………….…………43 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 6.1- Προβλήµατα ……………….……………………………………….……….44 6.2- Βελτιώσεις………………………………………………………….……….44 6.3- Συµπεράσµατα…………………………………………………….…………45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Κυρίως πρόγραµµα……………………………………………46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: …………………………...…………………………………….62 2.1- Περιγραφή του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος MPLAB………….62 2.2- Αναπτυξιακή πλακέτα PICkit 3……………………………...…………66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πλακέτα εργαστηρίου µε τον PIC18F4550…………..……….67 3.α- Στοιχεία του της πλακέτας……………………………….……67 3.β- Τυπωµένο κύκλωµα πλακέτας………………………...………68 3.γ- Τελικό κύκλωµα πλακέτας……………………………….……68 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………… …………………………………….…..69
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ.pdfΤεμενούγκα, Πτυχιακή 3.27 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13720
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.