Ο λογιστικός χειρισμός των ενσώματων ακινητοποιήσεων με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, παράγοντας βελτίωσης της Αποδοτικότητας και της Βιωσιμότητας μιας εταιρίας: Μελέτη περίπτωσης στις εισηγμένες Εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. (Master thesis)

Βλάχου, Ελισάβετ


The aim of the present dissertation is the investigation of how much the accounting handling of the «Tangible assets» is a factor of amelioration of the efficiency and the Viability of a company. In order to understand in a better way the theoretical framework of the International Accounting Standard 16 «Tangible assets» in the beginning of the dissertation a reference is made to the Accounting Acceptances and Principles as well as to the Greek General Chart of Accounts. Also, the historic review of the International Financial Recourse Standards is quoted and a clear reference is made to the standards which are used nowadays and to the advantages-drawbacks their application brings. As for the empirical research it was used the group of the introductive companies of the field of Food and Drinks of the Stock market of Athens. The methodology which was followed during research has been based on both primary elements, which means that a questionnaire was used and processed and secondary elements, which were taken from the official financial statements of the companies of the field examined. These elements were assessed to be necessary for the pronouncing of the results through the usage of the Financial Indicators of efficiency, Capital Structure and Viability. The conclusions which come out of the research are encouraging, although the Greek enterprises were called to put into practice the IFRS into an extremely difficult institutional and financial environment and at the same time they had to get over the additional difficulties of their «introvert» character. Finally, as far as the International Accounting Standard 16 is concerned, its gradual application became a means of improvement of the quality and the completeness of the financial information.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Subject classification: Λογιστική--Πρότυπα
Accounting--Standards
Οικονομική, Δημόσια--Ελλάδα--Λογιστική
Finance, Public--Greece--Accounting
Τρόφιμα--Βιομηχανία και εμπόριο--Λογιστική
Food industry and trade--Accounting
Βιομηχανία ποτών--Λογιστική
Beverage industry--Accounting
Keywords: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο;International Accounting Standards;Greek General Chart of Accounts;Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς;International Financial Reporting Standards
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα", 2017 (α/α 9329)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13623
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VLAXOU1.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
VLAXOU2.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13623
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.