Καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Bachelor thesis)

Θεοδωρίδου, Έλλη


“Η καινοτομία έχει να διαδραματίσει έναν καίριο ρόλο στην ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση, στον ανταγωνισμό των αναδυόμενων οικονομιών και στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως είναι οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής 'Ευρώπη 2020' που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, η εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας' καθορίζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καινοτομία με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και αναδεικνύει την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης ως ένα μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η έννοια αυτή είναι συνεπής με τους στόχους και τα εργαλεία της πολιτικής για τη συνοχή, προωθώντας την ανάπτυξη και την απασχόληση στις χώρες και τις περιφέρειές της ΕΕ. Προτείνει μια στρατηγική και ένα παγκόσμιο ρόλο για κάθε εθνική και περιφερειακή οικονομία αφού συμπεριλαμβάνει τόσο τις πρωτοπόρες όσο και τις λιγότερο προηγμένες περιοχές και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Η έξυπνη εξειδίκευση αφορά σε μια διαδικασία προσδιορισμού των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένους τομείς ή τμήματα της αγοράς, εμπλέκοντας τους συναφείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αναπτύσσοντας ένα όραμα για το μέλλον, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο δράσης και ενσωματώνοντας μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η έξυπνη εξειδίκευση δεν αποτελεί μια 'στενή' προσέγγιση για την καινοτομία. Περιλαμβάνει όχι μόνο τις επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της μεταποίησης αλλά και την οικοδόμηση της ανταγωνιστικότητας μέσω: της σχεδιαστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της κοινωνικής καινοτομίας και της καινοτομίας των υπηρεσιών, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και της καινοτομίας που βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή. Η έξυπνη εξειδίκευση έχει προταθεί ως μια 'εκ των προτέρων προϋπόθεση' για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού της πολι¬τικής συνοχής (2014-2020). Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κράτος Μέλος και περιφέρεια οφείλει να έχει μια τέτοια στρατηγική σε ισχύ προ- κειμένου να μπορέσει να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για τα μέτρα καινοτομίας που σχεδιάζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη και πρακτική καθοδήγηση στους εθνικούς και περιφερεια¬κούς φορείς χάραξης πολιτικής που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3). Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης, εκδηλώσεις και υλικό τεκμηρίωσης και κυρίως έναν οδηγό για την ανάπτυξη RIS3.”
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: Ελλάδα;Καινοτομία;Ευρωπαϊκή Ένωση
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2015 (α/α 6807)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13594
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13594
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.