Κριτήρια χρηματοδότησης επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Κιττάκη, Στυλιανή


Οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβάλουν αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και χρηματοδότησης των εταιριών .Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αποτελεί οικονομικό εργαλείο για τη διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς η ύπαρξη και διάθεση απαραίτητων χρηματοδοτικών οικονομικών πόρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στην κατεύθυνση. Η ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, κατά τις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλε στην εφαρμογή ουσιαστικών δομικών αλλαγών στον τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρηματικών οργανισμών. Η διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με την ανάγκη ανάληψης επενδύσεων, από τις επιχειρήσεις, υπό ευνοϊκότερους όρους ώθησε σε αλλαγές τις παραδοσιακές κεφαλαιαγορές δημιουργώντας και προωθώντας νέα – καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της και ως εκ τούτου η ορθολογική χρήση και προσέλκυση κεφαλαίων αποτελεί στρατηγική πολιτική τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης όσο και την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού αποδοτικότητας. Είναι σαφές πως στην επιχείρηση δεν υπάρχουν κεφάλαια χωρίς κόστος και ως εκ τούτου η διαχείριση των πόρων, η εύρεση του άριστου βαθμού ξένης χρηματοδότησης, η βελτίωση των δεικτών ρευστότητας επιβάλλουν τη διαρκή αναζήτηση ενδεδειγμένων τρόπων και μεθόδων άντλησης κεφαλαίων
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: Ελλάδα;Επιχείρηση;Ευρώπη;Χρηματοδότηση;Τράπεζα
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2013 (α/α 6827)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13590
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13590
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.