Η Balanced Scorecard και η εφαρμογή της στην εταιρεία ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ (Bachelor thesis)

Ευσταθιάδης, Δημήτριος/ Γώγος, Νικόλαος


Η Balanced Scorecard είναι μια επαναστατική μέθοδος στα χέρια των manager μέσω της οποίας μπορούν να κινητοποιούν τους εργαζό-μενους στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρίας. Όντας κάτι παραπά-νω από ένα απλό σύστημα μετρήσεων, η Balanced Scorecard είναι ένα σύστημα management με το οποίο μπορεί να διοχετεύσει την ενέργεια, τις ικανότητες και την εξειδικευμένη γνώση, που κατέχουν οι εργαζόμενοι, προς την επίτευξη στόχων της εταιρίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Keywords: ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ;Εταιρεία;Balanced Scorecard
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2015 (α/α 6832)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13586
Table of contents: Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 4 Η εταιρία ΗΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 5 Αντικείμενο εργασιών 5 Καταστήματα 6 Κεφάλαιο Πρώτο 1.1 Η αρχή και η εξέλιξη της Balanced Scorecard 7 1.2 Η σύνθεση και ο σκοπός της Balanced Scorecard 8 1.3 Η Balanced Scorecard ως μέθοδος του μάνατζμεντ 10 1.4 Καθορισμός και ερμηνεία του οράματος της επιχειρηματι-κής στρατηγικής 11 1.5 Επικοινωνία και ένωσης στρατηγικών σκοπών και μέσων 14 1.6 Σχεδιασμός – καθορισμός στόχων και ιεράρχηση στρατηγι-κών πρωτοβουλιών 15 1.7 Ενίσχυση στρατηγικής, αναπληροφόρησης και μάθησης 16 Συμπεράσματα 22 Κεφάλαιο Δεύτερο Γιατί χρειαζόμαστε την Balanced Scorecard 24 2.1 Οικονοµική µέτρηση 24 2.2 Η Balanced Scorecard 28 2.2.1 Οικονοµική προοπτική 29 2.2.2 Προοπτική του πελάτη 29 2.2.3 Προοπτική εσωτερικής επιχειρηµατικής διαδικασίας 30 2.2.4 Προοπτική της µάθησης και της ανάπτυξης 32 2.3 Οι τέσσερις προοπτικές είναι επαρκείς; 32 2.4 Ένωση των πολλαπλών µέτρων της Scorecard σε µια απλή στρατηγική 33 2.5 Σχέσεις αιτίας και αποτελέσµατος 34 2.6 Πρέπει τα οικονοµικά µέτρα να περιληφθούν στην Scorecard 37 2.7 Οργανωτικό τµήµα για την Balanced Scorecard 40 2.8 Οριοθέτηση στρατηγικής ή εσωτερικές ικανότητες 42 2.9 Τα όρια των οικονοµικών µέτρων απόδοσης της επιχειρηµατικής 43 Κεφάλαιο Τρίτο 3.1 Σχεδιασμός μιας Balanced Scorecard 46 3.2 Ανάλυση του 1ου και του 2ου βήµατος για την δημιουργία της Balanced Scorecard 49 3.2.1 Συνοπτική µελέτη των γνωρισμάτων 50 3.3 Ανάλυση 3ου βήµατος για την δημιουργία της Balanced Scorecard 51 3.4 Βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες 52 3.5 Μέτρα Ποιότητας 55 3.6 Κυκλικά µέτρα 56 3.7 Μέτρα Κόστους 58 3.8 Ανάλυση 4ου βήµατος για τη δημιουργία της Balanced Scorecard 59 3.9 Ανάλυση 5ου βήματος για την δημιουργία της Balanced Scorecard 61 Κεφάλαιο Τέταρτο 4.1 Ανεπίσημη φιλική δήλωση 63 4.2 Ελεγχόμενη πληροφόρηση 63 4.3 Ελεγχόμενη πληροφόρηση 63 4.4 Εσωτερικά και εξωτερικά μέτρα 64 4.5 Εκπλήρωση της Balanced Scorecard 65 4.6 Μειονεκτήματα της Balanced Scorecard 66 4.7 Μέτρηση απόδοσης-ελέγχου αλληλεπίδρασης 66 Κεφάλαιο Πέμπτο 5.1 Ταυτότητα της έρευνας 69 5.2 Οικονομική Προοπτική 71 5.3 Προοπτική πελατών 73 5.4 Εσωτερική επιχειρηματική διαδικασία 77 5.5 Μάθηση και ανάπτυξη 82 Συμπεράσματα 88 Ερωτηματολόγιο 90 Βιβλιογραφία 96
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13586
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.