Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ζαχαροπλαστικής. Μελέτη της περίπτωσης της επιχείρησης ΙΟΝ (Bachelor thesis)

Χριστοφή, Μιχάλης/ Γεωργίου, Γιώργος


This thesis titled "Import-Export Confectionery" aims to present the pastry making industries, emphasized on goods imported and exported to the European Union, but also knowing the companies that import-export confectionery. The particular study presents the development of the confectionery sector while also refers to the data on food-drink industry in Greece. The literature review continues with the presentation of the structure and the market structure of the pastry-making industry along with a report of the structural elements of the entire food industry and a highlight of the leading companies operating in the confectionery sector. There follows a presentation of exports of the confectionery market and particularly of exports is the European Union, for the products produced, such as cakes, chocolate products and finest pastries. The last part of the review refers to the exports and imports of all the products that mentioned. The particular study also contains a conducting research on the ION.AE company, through questionnaires and statistical analysis of the results, which is completed with the presentation of the results drawn from the research process.
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Subject classification: Exports -- Greece
Εξαγωγές -- Ελλάδα
Baking
Ζαχαροπλαστική
Business enterprises -- Greece
Επιχειρήσεις -- Ελλάδα
Keywords: εισαγωγές εξαγωγές προϊόντων ζαχαροπλαστικής;ζαχαροπλαστική
Description: πτυχιακή εργασία -- ΣΔΟ -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων -- Κατεύθυνση Μάρκετινγκ (α/α8049)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13502
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Exports -- Greece
Εξαγωγές -- Ελλάδα
Baking
Ζαχαροπλαστική
Business enterprises -- Greece
Επιχειρήσεις -- Ελλάδα
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publication date: 2016-10-18
Abstract: Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με τίτλο «Εισαγωγές- Εξαγωγές Ζαχαροπλαστικής», έχει ως σκοπό την παρουσίαση των εταιριών ζαχαροπλαστικής, δίνοντας έμφαση στα είδη που εισάγονται και εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γνωρίζοντας τις επιχειρήσεις που εισάγουν-εξάγουν προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Γίνεται αναφορά της αρχής και της εξέλιξης του τομέα της ζαχαροπλαστικής. Ενώ, αναφέρονται στοιχεία για τον κλάδο των τροφίμων –ποτών στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συνεχίζει με την παρουσίαση της δομής και η διάρθρωσης της αγοράς του κλάδου της Ζαχαροπλαστικής και αναφέρονται τα διαθρωτικά στοιχεία ολόκληρου του κλάδου τροφίμων, ενώ στην συνέχεια τονίζονται οι ηγετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζαχαροπλαστικής. Συνεχίζοντας παρουσιάζονται οι εξαγωγές τις ζαχαροπλαστικής και συγκεκριμένα για τις εξαγωγές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα προϊόντα που παράγει, όπως είναι τα ζαχαρώδη, τα σοκολατοειδή και τα εκλεκτά αρτοσκευάσματα, ενώ στο τελευταίο της ανασκόπησης αναφέρονται οι εξαγωγές που γίνονται για τα προϊόντα που αναφέρθηκαν και στις εισαγωγές. Στη συνέχεια ακολουθεί η διεξαγωγή της έρευνας σχετικά με την εταιρεία ΙΟΝ.ΑΕ, μέσω ερωτηματολογίων και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η έρευνα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία.
This thesis titled "Import-Export Confectionery" aims to present the pastry making industries, emphasized on goods imported and exported to the European Union, but also knowing the companies that import-export confectionery. The particular study presents the development of the confectionery sector while also refers to the data on food-drink industry in Greece. The literature review continues with the presentation of the structure and the market structure of the pastry-making industry along with a report of the structural elements of the entire food industry and a highlight of the leading companies operating in the confectionery sector. There follows a presentation of exports of the confectionery market and particularly of exports is the European Union, for the products produced, such as cakes, chocolate products and finest pastries. The last part of the review refers to the exports and imports of all the products that mentioned. The particular study also contains a conducting research on the ION.AE company, through questionnaires and statistical analysis of the results, which is completed with the presentation of the results drawn from the research process.
Advisor name: Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13502
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.