Ο ρόλος των ζώων στη θεραπεία της ψυχικής νόσου (Bachelor thesis)

Γεωργοπούλου, Αθανασία/ Πάλλα, Αικατερίνη


Ως συμπληρωματική προς τις παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους για τις ψυχικές διαταραχές, προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες της στους ασθενείς, μία νέα μορφή θεραπείας, αυτή με την συνδρομή των ζώων. Ξεκινώντας από τις Η.Π.Α. τον 20ο αιώνα, τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται και στην Ευρώπη καθώς και σε άλλες χώρες. Ως θεραπεία με την συνδρομή ζώων ορίζεται η στοχευμένη αλληλεπίδραση εκπαιδευμένων ζώων με τους ασθενείς, η οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από μία ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει τον ψυχοθεραπευτή, τον χειριστή του ζώου καθώς και ορισμένους επαγγελματίες υγείας. Εμπεριέχει πλήθος δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και αξιολογούνται ως προς την κατάκτησή τους. Τα ζώα θεραπείας είναι συχνότερα οι σκύλοι, οι ίπποι, τα δελφίνια, τα πουλιά, αλλά και όποιο από αυτά μπορεί να εξημερωθεί και διαθέτει ήπιο χαρακτήρα. Σημαντικός είναι ο αριθμός των σύγχρονων ερευνών που αναδεικνύουν τα οφέλη της θεραπείας στην υγεία των ψυχικά ασθενών. Αυτά αφορούν στην ελάττωση της εκδήλωσης των αρνητικών συμπτωμάτων της νόσου, την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς της προσωπικότητάς των ασθενών και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων θεραπείας είναι η τήρηση βασικών όρων και αρχών με σκοπό την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των συμμετεχόντων. Οι όροι αυτοί αφορούν στην επιλογή του κατάλληλων ζώων αλλά και των ασθενών που δύνανται και επιθυμούν να συμμετέχουν, στη μελετημένη οργάνωση των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και στην αντιμετώπιση των ζώων με βάση τους πολιτικούς και ηθικούς νόμους. Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά τη θεραπεία είναι πολύπλευρος και σχετίζεται με την εύρεση του πλέον πρόσφορου προγράμματος, τη βοήθεια στο συντονισμό και την υλοποίησή του, την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων και τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εκπεφρασμένες αντιρρήσεις για τη θεραπεία αφορούν κυρίως στην παραβίαση των όρων εφαρμογής και την προχειρότητα κατά τον σχεδιασμό της, στοιχεία που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και την ασφάλεια των ζώων. Ενστάσεις εκφράζονται και από φιλοζωικά σωματεία ως προς την ένταξη άγριων ζώων σε αυτή. Περιοριστικοί παράγοντες για την αξιοποίηση της είναι ακόμη ο αναγκαίος αποκλεισμός ενός συνόλου ασθενών από αυτήν και τα απαγορευτικά, για την είσοδο ζώων, πρωτόκολλα πολλών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί από ειδικούς μεθοδολογικές αδυναμίες στις έως τώρα έρευνες, που κλονίζουν την αξία των θετικών συμπερασμάτων τους. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να ξεπεραστούν οι αντιρρητικές αυτές απόψεις ώστε να καθιερωθεί η θεραπεία μέσω ζώων ως μία γενικώς αποδεκτή συμπληρωματική μέθοδος προσέγγισης των ψυχικά ασθενών. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η διεύρυνση του ερευνητικού τομέα, η αυτο-οριοθέτηση των παραμέτρων της θεραπείας, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η συντονισμένη δράση μιας διεπιστημονικής ομάδας ειδικά καταρτισμένης για το σχεδιασμό και εφαρμογή της.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Mental illness--Alternative treatment.
Ψυχική ασθένεια - Εναλλακτική θεραπεία.
Animals--Therapeutic use
Ζώα --Θεραπευτική χρήση
Psychiatric nursing
Ψυχιατρική νοσηλευτική
Keywords: συμπληρωματική θεραπεία, στοχευμένη αλληλεπίδραση, ζώα θεραπείας, σύγχρονες έρευνες, βελτίωση ποιότητας ζωής, τήρηση βασικών αρχών, ρόλος νοσηλευτή, περιοριστικοί παράγοντες.;Complementary therapy, targeted interaction, treatment animals, modern research, quality of life improvement, adherence to basic principles, role of nurse, limiting factors.
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 (α/α 8704)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13491
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgopoulou&Palla.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13491
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.