Μελέτη σύνθεσης υδροπηκτών αμύλου (Master thesis)

Κωνσταντάκος, Σωτήριος


Οι υδροπηκτές με βάση το άμυλο, ο τρόπος παρασκευής τους και η πληθώρα των εφαρμογών τους είναι αντικείμενο που συγκεντρώνει πάνω του το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν υδροπηκτές που παρασκευάστηκαν από άμυλο στις οποίες δημιουργήθηκαν σταυροδεσμοί με τη χρήση τριμεταφωσφορικού τρινάτριου (TTP). Στην εργασία που ακολουθεί πραγματοποιείται μελέτη των ιδιοτήτων των διάφορων υδροπηκτών αμύλου και πως αυτές παρουσιάζουν μεταβολές ως προς τις διαφορετικές μεταχειρίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την παρασκευή τους. Οι υδροπηκτές που παρασκευάστηκαν από άμυλο hylon, το οποίο είναι άμυλο καλαμποκιού μεγάλης περιεκτικότητας αμυλόζης (περίπου 70%), παρουσίασαν μεγαλύτερο πορώδες το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερες τιμές του περιεχόμενου νερού ισορροπίας και του συντελεστή διόγκωσης καθώς και μικρότερες τιμές στο μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο Young. Η αύξηση της συγκέντρωσης του αμύλου στο αρχικό διάλυμα μειώνει τις τιμές του πορώδους των υδροπηκτών. Η αύξηση της αναλογίας του TTP ως προς το περιεχόμενο άμυλο, φάνηκε να την αυξάνει. Οι υδροπηκτές που παρασκευάστηκαν με προσθήκη TTP στην αρχή της ανάδευσης του διαλύματος του αμύλου με το νερό παρουσίασαν μικρότερες τιμές στο πορώδες σε σχέση με αυτές όπου το TTP προστέθηκε στο τέλος και το ίδιο ισχύει για τις υδροπηκτές που καταψύχθηκαν πριν την λυοφιλίωση στους -80οC σε σύγκριση με αυτές που καταψυχθηκαν στους -20οC. Επίσης, παρασκευάστηκαν υδροπηκτές από συμπλοκοποιημένο με μυριστικό οξύ άμυλο με μέση τιμή πορώδους 70,05%, περιεχόμενου νερού ισορροπίας 66,80%, συντελεστή διόγκωσης 191,6% και μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο Young 56630Pa και πραγματοποιήθηκε πείραμα αποδόμησης υδροπηκτών σε διάλυμα αμυλάσης από το οποίο παρέχονται πληροφορίες ως προς τον χρόνο διάλυσης των υδροπηκτών ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην χρήση των υδροπηκτών για φαρμακευτικές εφαρμογές καθώς και για την μεταφορά θρεπτικών συστατικών
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Colloids
Κολλοειδή
Starch
Άμυλο
Starch--Synthesis--Research
Άμυλο - Σύνθεση - Έρευνα
Keywords: Υδροπηκτές αμύλου, ιδιότητες υδροπηκτών, μέθοδοι παρασκευής και αναλύσεων;Starch hydrogels, hydrogel properties, methods of preparation and analysis
Description: Μεταπτυχιακή Εργασία - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 (α/α 8763)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13446
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Colloids
Κολλοειδή
Starch
Άμυλο
Starch--Synthesis--Research
Άμυλο - Σύνθεση - Έρευνα
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publication date: 2017-06-22
Bibliographic citation: Κωνσταντάκος, Σ. (2017). Μελέτη σύνθεσης υδροπηκτών αμύλου (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Abstract: Οι υδροπηκτές με βάση το άμυλο, ο τρόπος παρασκευής τους και η πληθώρα των εφαρμογών τους είναι αντικείμενο που συγκεντρώνει πάνω του το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν υδροπηκτές που παρασκευάστηκαν από άμυλο στις οποίες δημιουργήθηκαν σταυροδεσμοί με τη χρήση τριμεταφωσφορικού τρινάτριου (TTP). Στην εργασία που ακολουθεί πραγματοποιείται μελέτη των ιδιοτήτων των διάφορων υδροπηκτών αμύλου και πως αυτές παρουσιάζουν μεταβολές ως προς τις διαφορετικές μεταχειρίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την παρασκευή τους. Οι υδροπηκτές που παρασκευάστηκαν από άμυλο hylon, το οποίο είναι άμυλο καλαμποκιού μεγάλης περιεκτικότητας αμυλόζης (περίπου 70%), παρουσίασαν μεγαλύτερο πορώδες το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερες τιμές του περιεχόμενου νερού ισορροπίας και του συντελεστή διόγκωσης καθώς και μικρότερες τιμές στο μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο Young. Η αύξηση της συγκέντρωσης του αμύλου στο αρχικό διάλυμα μειώνει τις τιμές του πορώδους των υδροπηκτών. Η αύξηση της αναλογίας του TTP ως προς το περιεχόμενο άμυλο, φάνηκε να την αυξάνει. Οι υδροπηκτές που παρασκευάστηκαν με προσθήκη TTP στην αρχή της ανάδευσης του διαλύματος του αμύλου με το νερό παρουσίασαν μικρότερες τιμές στο πορώδες σε σχέση με αυτές όπου το TTP προστέθηκε στο τέλος και το ίδιο ισχύει για τις υδροπηκτές που καταψύχθηκαν πριν την λυοφιλίωση στους -80οC σε σύγκριση με αυτές που καταψυχθηκαν στους -20οC. Επίσης, παρασκευάστηκαν υδροπηκτές από συμπλοκοποιημένο με μυριστικό οξύ άμυλο με μέση τιμή πορώδους 70,05%, περιεχόμενου νερού ισορροπίας 66,80%, συντελεστή διόγκωσης 191,6% και μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο Young 56630Pa και πραγματοποιήθηκε πείραμα αποδόμησης υδροπηκτών σε διάλυμα αμυλάσης από το οποίο παρέχονται πληροφορίες ως προς τον χρόνο διάλυσης των υδροπηκτών ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην χρήση των υδροπηκτών για φαρμακευτικές εφαρμογές καθώς και για την μεταφορά θρεπτικών συστατικών
Advisor name: Καραγεωργίου, Βασίλειος
Examining committee: Καραγεωργίου, Βασίλειος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 52 σελ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13446
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.