Λογιστική Παρακολούθηση και τεχνικοοικονομική ανάλυση θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης στην περιοχή Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Σαββίδου, Παρθένα


Στην εργασία αυτή καταγράφεται η διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης σε μια θερμοκηπιακή εκμετάλλευση στην περιοχή Λαγκαδά- Θεσσαλονίκης. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και ο υπολογισμός των τεχνικοοικονομικών δεδομένων, ώστε να διεξαχθούν τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία θα κρίνουν το επίπεδο βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης, μέσω των παραπάνω διαδικασιών, κρίνεται αν ο τρόπος διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής με τους κλάδους παραγωγής, συνδυάζονται άριστα. Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια και οι σκοποί της γεωργικής λογιστικής, η έννοια της γεωργικής εκμετάλλευσης και η έννοια της λογιστικής παρακολούθησης , καθώς και μια σύντομη περιγραφή του Νομού Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης και πραγματοποιείται η λογιστική παρακολούθηση, η απογραφή και ο ισολογισμός της εκμετάλλευσης. Έπονται τα οικονομικά αποτελέσματά της και τέλος κρίνεται το επίπεδο βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τεχνικοοικονομικούς δείκτες , οι οποίοι είναι ο βαθμός απασχόλησης της γεωργικής οικογένειας στην εκμετάλλευση, ο δείκτης αποδοτικότητας του επενδυμένου κεφαλαίου, ο δείκτης παραγωγικότητας των δαπανών και η μέση αποδοτικότητα ανά στρέμμα. Εν κατακλείδι, ο δείκτης παραγωγικότητας των δαπανών δείχνει ότι υπάρχει ζημία στην εκμετάλλευση γιατί αν η ακαθάριστη πρόσοδος διαιρεθεί με το συνολικό κόστος παραγωγής το αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδας και όταν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από την μονάδα έχουμε κέρδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μικρότερο της μονάδας, άρα επικρατεί ζημία στην εκμετάλλευση.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Agriculture -- Accounting
Agricultural administration
Greenhouses -- Economic aspects -- Greece --Thessaloniki
Greenhouse management.
Γεωργία --Λογιστική
Αγροτική διοίκηση
Θερμοκήπια – Οικονομικές απόψεις -- Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Διαχείριση θερμοκηπίου.
Keywords: Agricultural holding;Greenhouse holding;Accounting monitoring;Agricultural accounting;Γεωργική εκμετάλλευση;Θερμοκηπιακή εκμετάλλευση;Λογιστική παρακολούθηση;Γεωργική λογιστική
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Αγροτικών Επιχειρήσεων,2015--7376
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13311
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………….i ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ……………………………………………………...ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ……………………………………………………….v ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………..1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ………………………………………………………………..2 1. ΓΕΝΙΚΑ……………………………………………………………………………2 1.1. Σημασία και σκοποί γεωργικής λογιστικής……………………………………...2 1.2. Έννοια της γεωργικής εκμετάλλευσης…………………………………………...3 1.3. Μορφές γεωργικών εκμεταλλεύσεων…………………………………………….3 1.4. Έννοια της λογιστικής παρακολούθησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης……….4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ………………………………………………………………5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ………....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ…………………………………………………………………...9 3. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ………………………………………….9 3.1. Διαδικασία λογιστικής παρακολούθησης θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης………9 3.1.1. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων……………………………………………9 3.1.2. Τήρηση λογαριασμών κλάδων παραγωγής……………………………………..9 3.1.3. Επεξεργασία δεδομένων……………………………………………………….10 3.2. Λογιστική παρακολούθηση μιας θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης……………….10 3.3. Γενικές πληροφορίες για την γεωργική εκμετάλλευση…………………………..12 3.4. Περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης……………………………13 3.4.1. Απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης………………………………………………………………14 3.5. Απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής …………………………..16 3.6. Ισολογισμός γεωργικής εκμετάλλευσης……………………………………………18 3.7. Λογαριασμός των κλάδων της γεωργικής εκμετάλλευσης…………………………20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ…………………………………………………………………25 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ………….25 4.1. Γενικά……………………………………………………………………………….25 4.2. Ακαθάριστη πρόσοδος………………………………………………………………25 4.3. Συνολικές δαπάνες παραγωγής……………………………………………………...26 4.3.1. Δαπάνες εδάφους…………………………………………………………………..27 4.3.2. Δαπάνες εργασίας…………………………………………………………………27 4.3.3. Δαπάνες κεφαλαίου ……………………………………………………………….28 4.3.4. Χρηματικές και μη χρηματικές δαπάνες…………………………………………...32 4.4. Κέρδος ή Ζημία………………………………………………………………………33 4.5. Ακαθάριστο κέρδος…………………………………………………………………..34 4.6. Γεωργικό εισόδημα…………………………………………………………………...35 4.7. Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα…………………………………………………….35 4.8. Έγγειος πρόσοδος……………………………………………………………………..36 4.9. Εισόδημα εργασίας……………………………………………………………………36 4.10. Πρόσοδος κεφαλαίου………………………………………………………………...36 4.11. Καθαρή πρόσοδος……………………………………………………………………37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ……………………………………………………………………38 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ………………………………………………………38 5.1. Μέση απόδοση ανά στρέμμα………………………………………………………….38 5.2. Βαθμός απασχόλησης της γεωργικής οικογένειας στη γεωργική εκμετάλλευση……..39 5.3. Δείκτης αποδοτικότητας του επενδυμένου κεφαλαίου………………………………..40 5.4. Δείκτης αποδοτικότητας των δαπανών………………………………………………..41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………………………..42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………………...45
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7376.pdfΠτυχιακή Εργασία1.14 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13311
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.