Γενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών με τη χρήση πυρηνικών δεικτών

Ιμσιρίδου, Αναστασία/ Μίνος, Γεώργιος/ Κατσαρές, Βασίλειος/ Τσιώρα, Άννα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κεφαλοειδή;Γενετική ταυτοποίηση;Πυρηνικοί δείκτες;Cephaloidae;Genetic identification;Nuclear index
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Abstract: Η εκτροφή των κεφαλοειδών γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και στηρίζεται σε άγριο γόνο. Η αναγνώριση των ειδών του γόνου που αλιεύεται είναι πολύ δύσκολη αλλά και σημαντική για τους καλλιεργητές, εφόσον ο ρυθμός αύξησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ειδών. Ο σκοπός της παρούσας δουλειάς είναι η χρήση μιας απλής γενετικής μεθοδολογίας, της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), για την επιβεβαίωση της συστηματικής ταξινόμησης των διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών και την παραπέρα διάκρισή τους. Έγινε συλλογή γόνου από έξι είδη κεφαλοειδών (M. cephalus, M. so-iuy, C. labrosus, L. aurata, L. Ramada, L. saliens). Ακολούθησε συστηματική ταξινόμηση των ατόμων, εξαγωγή DNA, ενίσχυση του γονιδίου 5S rDNA με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR, έλεγχος των προϊόντων ενίσχυσης σε ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης, κλωνοποίηση των προϊόντων PCR και ανάλυση πρωτοδιάταξης. Τα δύο είδη M. so-iuy και L. saliens μπορούν να διακριθούν με μία απλή αντίδραση PCR, εφόσον παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρότυπο στη πηκτή αγαρόζης. Τα υπόλοιπα τέσσερα είδη M. cephalus, L. ramada, L. aurata και C. labrosus παρουσιάζουν – μετά τη τεχνική της ανάλυσης πρωτοδιάταξης - μοναδικούς ειδο-ειδικούς απλότυπους, με νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις σε διαφορετικές θέσεις. Η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει σε ακριβή διάκριση διαφορετικών ειδών γόνου.
Description: This project deals with the genetic identification of different types of cephaloidae fry using nuclear index.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1303
Item type: other
Submission Date: 2017-12-07T18:19:50Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Τελικές εκθέσεις προγραμμάτων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imsiridou.pdf416.42 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1303
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.