Στάσεις και γνώσεις νοσηλευτών για το Σακχαρώδη Διαβήτη και την αξιολόγηση του ασθενή με διαβήτη (Master thesis)

Δεληγιάννη, Μαρία


Introduction:Diabetes mellitus is a chronic disease with upward trend globally. As a consequence, the number of diabetic patients is increasing. Nurses’ specialized knowledge and the evaluation of diabetic patient are considered major factors for providing safe nursing care and right direction to diabetic patient and its family Purpose: the aim of the present is to explore nurses’ perceptions and knowledge regarding Diabetes mellitus and the evaluation of diabetic patients.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/ Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Diabetes
Nurses--Attitudes
Διαβήτης
Νοσηλευτές--Στάσεις
Keywords: σακχαρώδης διαβήτης;γνώσεις νοσηλευτών;δια βίου εκπαίδευση;Diabetes mellitus;knowledge of nurses;continuing education
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Νοσηλευτικής,2015--7149
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12991
Table of contents: Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ iii ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ABSTRACT 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 12 1. Σακχαρώδης Διαβήτης 12 1.1. Γενικά για το Σακχαρώδη διαβήτη 12 1.2. Ορισμός του προβλήματος 12 1.3. Τύποι σακχαρώδους διαβήτη 13 1.4. Σημεία και συμπτώματα 15 1.5. Διαγνωστικές εξετάσεις 16 1.6. Θεραπεία 17 1.7. Επιπλοκές 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 27 2. Ο Ρόλος του νοσηλευτή στον Σακχαρώδη διαβήτη 27 2.1. Ο ρόλος του νοσηλευτή (γενικά) 27 2.2. Ο ρόλος του νοσηλευτή στον σακχαρώδη διαβήτη 28 2.3. Δυσκολίες κατά την νοσηλευτική φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 42 3. Δια Βίου εκπαίδευση νοσηλευτών στον Σακχαρώδη Διαβήτη 42 3.1. Ορισμός 42 3.2. Δια βίου εκπαίδευση γενικά 43 3.3. Η αναγκαιότητα της Δία Βίου εκπαίδευσης 43 3.4. Δια Βίου εκπαίδευση νοσηλευτών στον Σακχαρώδη Διαβήτη 45 3.5. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα στη Δια Βίου εκπαίδευση 46 3.6. Τρόποι εκπαίδευσης 47 3.7. Αποτελέσματα ερευνών σχετικά με το γνωστικό επίπεδο (γνώσεις) των νοσηλευτών στον Σακχαρώδη Διαβήτη 50 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 53 1. ΣΚΟΠΟΣ 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 54 2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 54 2.1. Δείγμα 54 2.2. Εργαλεία μέτρησης 54 2.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 55 2.4. Στατιστική ανάλυση 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 57 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 57 3.1. Περιγραφική στατιστική 59 Ενότητα Α: Δυσκολίες και προβλήματα κατά την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 59 Ενότητα Β: Πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαβητικοί ασθενείς 85 Ενότητα Γ: Γνώσεις νοσηλευτών για τον σακχαρώδη διαβήτη 136 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 183 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 183 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 185 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 185 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 187 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 189 Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 189 Β. ΤΕΣΤ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 198
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12991
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.