Επιχειρησιακό σχέδιο/ σχέδιο δράσεων ΙΔΒΕ/ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Στεφάνου, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ιδρύματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ);Εσωτερικό περιβάλλον ΑΤΕΙ-Θ;Καταναλωτές εκπαιδευτικών υπηρεσιών;Δια βίου εκπαίδευση;Εκπαιδευτικές ανάγκες;Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ);Continuing Education Institutes;Internal environment of ATEI-TH;Consumers of educational services;Continuing education;Educational needs;Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (ATEI-TH)
Abstract: Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο / Σχέδιο Δράσεων του ΙΔΒΕ /ΑΤΕΙ-Θ αποτυπώνει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του υπό σύσταση ΙΔΒΕ και προτείνει δράσεις και ενέργειες, οι οποίες θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σύνθετων προσκλήσεων του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού και τεχνολογικού -και κατά συνέπεια- και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
The present Operational Plan / Action Plan of IDBE / ATEI-TH shows the structure and the way of function of the under construction center [IDBE] and it proposes actions and activities, that are considered of a strategic importance for the treatment of complex invitations of the continuously altered socio-economic and technological - and consequently educational environment.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1298
Appears in Collections:Κοινοτικά προγράμματα

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IDBE_2006.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1298
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.