Συνεργασία και αλληλεπίδραση των συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) με τα συστήματα ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων (Master thesis)

Βροχίδης, Θεοχάρης


Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συνεργασίας των συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού με τα συστήματα ποιότητας στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Συγκεκριμένα ερευνάται η συνεισφορά του πληροφοριακού συστήματος σε κάποιες από τις αρχές των συστημάτων ποιότητας καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα ποιότητας και tη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια αποσαφηνίστηκαν οι ερευνητικοί στόχοι. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη, η κατανόηση και η παρουσίαση των σημείων εκείνων που υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συστημάτων. Πρώτος ερευνητικός στόχος είναι να γίνει μια αρχική διερεύνηση στους τομείς που συνεργάζονται τα δυο συστήματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του κοινού μετώπου των δύο συστημάτων. Δεύτερος ερευνητικός στόχος είναι να διερευνηθούν και να επαληθευτούν οι ερευνητικές υποθέσεις μέσω της καταγραφής και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το είδος της μελέτης είναι ποιοτικό με μεικτή προσέγγιση. Αρχικά, χρησιμοποιείται η διερευνητική μέθοδος όπου πραγματοποιήθηκαν δυο συνεντεύξεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί για τη δημιουργία των ερευνητικών υποθέσεων αλλά και ως εργαλεία για την διερεύνηση του πρώτου ερευνητικού στόχου. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η συλλογιστική μέθοδος με ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο όπου πραγματοποιείται έρευνα σε 8 βιομηχανίες στη περιοχή της Μακεδονίας. Συμπερασματικά, η μελέτη έδειξε ότι τα συστήματα ERP επιδρούν θετικά στις διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, στη συνεχή βελτίωση, στην πρόβλεψη των λαθών, στην καλύτερη επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση, στην ικανοποίηση του πελάτη και στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και πληροφοριών κάτι που βοηθάει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων. Τέλος, αποδείχθηκε ότι το σύστημα ERP ενισχύει και διευκολύνει την αξιοπιστία του ποιοτικού ελέγχου. Αντιθέτως, μέσω της παρούσας μελέτης δεν καταστήθηκε δυνατόν να εξαχθούν σαφή συμπέρασμα σχετικά με την συνεργασία των ERP συστημάτων με την διαδικασία ελέγχου ποιότητας αλλά και με τον σχεδιασμό της.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων /Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Επιχειρησιακός σχεδιασμός
Διοίκηση παραγωγής
Διαχείριση διακίνησης εμπορευμάτων
Management information systems
Production management
Business planning
Business logistics
Keywords: Συστήματα ποιότητας;Βιομηχανίες;ERP;Quality systems;Industries;ERP
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων - - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ,2015 - - 7234
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12841
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12841
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.