Τι σημαίνει ο όρος προσχολικής αγωγής και ποιες είναι οι απόψεις Ελλήνων γονέων για την προσχολική αγωγή και τους παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής (Bachelor thesis)

Δεληντσιώτη, Ιωάννα


This project refers to parents and educators of preschool two classes of people exist in society and both have a common goal not parenting. The main topic was given by my supervisor Professor lady Psalti Anastasia and admittedly I was surprised because I had no information on this subject. With my line I thought to seek information on the Internet and in books but only this is not enough. Parents are the primary source of information and for this reason were interviewed. So, according to what she found and what has been said of the parents is a primary concern of both as mentioned above, the proper development of children. They want to build character and to build and their relationships. Two words constantly used: truths and trust them enough for a sound relationship of parents and educators.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Εκπαίδευση, Προσχολική -- Ελλάδα
Education, Preschool -- Greece
Σχέσεις γονέα-παιδαγωγού
Parent-teacher relationships
Γονείς -- Στάσεις
Parents -- Attitudes
Keywords: προσχολική αγωγή;preschool education;απόψεις;views;γονείς;parents;παιδαγωγοί;educators;συνεντεύξεις;interviews
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2016 (α/α 8341)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12790
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Εκπαίδευση, Προσχολική -- Ελλάδα
Education, Preschool -- Greece
Σχέσεις γονέα-παιδαγωγού
Parent-teacher relationships
Γονείς -- Στάσεις
Parents -- Attitudes
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Publication date: 2016-12-07
Bibliographic citation: Δεληντσιώτη, Ι. (2016). Τι σημαίνει ο όρος προσχολικής αγωγής και ποιες είναι οι απόψεις Ελλήνων γονέων για την προσχολική αγωγή και τους παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στους γονείς και στους παιδαγωγούς της προσχολικής αγωγής δύο κατηγορίες ανθρώπων που συνυπάρχουν στην κοινωνία και έχουν και οι δύο ως κοινό στόχο ην ανατροφή των παιδιών. Το κύριο θέμα είχε δοθεί από την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κυρία Αναστασία Ψάλτη και ομολογουμένως μου έκανε εντύπωση διότι δεν είχα πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Με την σειρά μου σκέφτηκα να αναζητήσω πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε βιβλία αλλά μόνο αυτό δεν έφτανε. Οι γονείς είναι η κυριότερη πηγή πληροφοριών και γι αυτό τον λόγο πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις. Σύμφωνα λοιπόν με όσα η ίδια βρήκα και με όσα ειπώθηκαν από τους γονείς ένα είναι το κύριο μέλημα και των δύο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Θέλουν να χτίσουν χαρακτήρες αλλά και να χτίσουν και τις δικές τους σχέσεις. Δύο λέξεις χρησιμοποιούσαν συνεχώς : αλήθειες και εμπιστοσύνη αυτά φτάνουνε για μία υγιή σχέση γονέων και παιδαγωγών.
This project refers to parents and educators of preschool two classes of people exist in society and both have a common goal not parenting. The main topic was given by my supervisor Professor lady Psalti Anastasia and admittedly I was surprised because I had no information on this subject. With my line I thought to seek information on the Internet and in books but only this is not enough. Parents are the primary source of information and for this reason were interviewed. So, according to what she found and what has been said of the parents is a primary concern of both as mentioned above, the proper development of children. They want to build character and to build and their relationships. Two words constantly used: truths and trust them enough for a sound relationship of parents and educators.
Advisor name: Ψάλτη , Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: σ. 56
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12790
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.