Εφαρμογές της ELISA στη Μικροβιολογία (Bachelor thesis)

Αλ Ντρούμπι Τσουλιάγκας, Αριστείδης


Τα τελευταία χρόνια οι απαιτήσεις των κλινικών και διαγνωστικών ερευνών για περισσότερη ευαισθησία και απλότητα, οδήγησε στην ανακάλυψη των συστημάτων της ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) δηλαδή μιας τεχνικής προσρόφησης στην στερεή φάση ενός αντισώματος ή αντιγόνου το οποίο είναι σημασμένο με ένα ένζυμο, όπως η αλκαλική φωσφατάση ή υπεροξειδάση αντί για κάποιο ραδιοϊσότοπο όπως στις μεθόδους της RIA (Radio Immunosorbent Assays). Οι μέθοδοι της ELISA είναι εξαιρετικά χρήσιμες καθώς συνδυάζουν υψηλή ευαισθησία, εκλεκτικότητα και απλότητα με σχετικά φθηνά μέσα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι, να εξηγήσουμε την εφαρμογή των δοκιμών αυτών στην Μικροβιολογία και τη μελέτη των μηχανισμών δράσης, αλλά και διαδικασιών της ELISA στη Μικροβιολογία Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μαζαράκη Κυριακή, για την υπόδειξη του θέματος καθώς και για τη δυνατότητα που μου έδωσε να συνεργαστώ μαζί της. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια Πάλλα Ελισάβετ για την αμέριστη βοήθεια και υποστήριξη που μου προσέφερε σε όλα τα χρόνια της ακαδημαϊκής μου πορείας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Microbiology.
Μικροβιολογία
Enzyme-linked immunosorbent assay
Ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική δoκιμή
Keywords: ELISA;Μικροβιολογία;Microbiology
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7030
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12785
Table of contents: Περιεχόμενα Α. Πρόλογος......................................................................................................................................σελ. 5 Β. Εισαγωγή......................................................................................................................................σελ. 6 1. Γενικές Έννοιες Ανοσολογίας.....................................................................................................σελ. 6 Φυσικοί Φραγμοί....................................................................................................................σελ. 6 Έμφυτη Ανοσία.......................................................................................................................σελ. 6 Επίκτητη Ανοσία.....................................................................................................................σελ. 7 Μηχανισμοί Επίκτητης Ανοσίας.............................................................................................σελ. 9 Σύγκριση της έμφυτης και της επίκτητης ανοσίας...............................................................σελ. 10 Ρόλοι του ανοσοποιητικού συστήματος και οι επιπλοκές που οφείλονται σε αυτούς.........σελ. 11 2. Ιστορικά Στοιχεία της ELISA.................................................................................................σελ. 11 Χρονολογίες..........................................................................................................................σελ. 11 Ιστορική Αναδρομή..............................................................................................................σελ. 12 Γ. Ορισμοί – Μέθοδοι.....................................................................................................................σελ. 16 1. Ορισμοί......................................................................................................................................σελ. 16 Αντίσωμα..............................................................................................................................σελ. 16 Αντιγόνο...............................................................................................................................σελ. 19 Ανοσία..................................................................................................................................σελ. 19 Αντιορός...............................................................................................................................σελ. 19 ELISA...................................................................................................................................σελ. 21 Κλινική Μικροβιολογία........................................................................................................σελ. 23 Ορός......................................................................................................................................σελ. 23 Συμπλήρωμα.........................................................................................................................σελ. 23 Αντισφαιρίνες.......................................................................................................................σελ. 24 Μονοκλωνικά Αντισώματα...................................................................................................σελ. 24 2. Μέθοδοι.....................................................................................................................................σελ. 25 Δοκιμές Πρωτογενούς Σύνδεσης..........................................................................................σελ. 25 Ραδιοανοσολογικές Δοκιμές.................................................................................................σελ. 25 Δοκιμές Ανοσοφθορισμού....................................................................................................σελ. 27 Ανοσοενζυμικές Δοκιμές......................................................................................................σελ. 30 Σημαντές Αντισωμάτων........................................................................................................σελ. 31 Δοκιμές Δευτερογενούς Σύνδεσης.......................................................................................σελ. 31 Καθίζηση..............................................................................................................................σελ. 32 Τιτλοποίηση Αντισωμάτων...................................................................................................σελ. 35 Άλλες Μέθοδοι.....................................................................................................................σελ. 35 Δ. Εφαρμογές της ELISA στη Μικροβιολογία............................................................................σελ. 36 1. Μέθοδοι της ELISA στη Μικροβιολογία...............................................................................σελ. 36 Η ανίχνευση του μικροβιακού αντιγόνου.............................................................................σελ. 36 Ραδιοανοσολογική Μέθοδος................................................................................................σελ. 37 ELISA ..................................................................................................................................σελ. 38 Εφαρμογές της ELISA.........................................................................................................σελ. 39 Δείγματα Πτυέλου................................................................................................................σελ. 39 Σύγκριση της ELISA με άλλες μεθόδους ανίχνευσης αντιγόνων........................................σελ. 40 Είδη τεχνικών ELISA...........................................................................................................σελ. 40 Η χρήση της ELISA στη ανίχνευση αντισωμάτων για βακτήρια(Επαγωγή από βακτήρια)σελ. 44 Σύνδεση ολόκληρων βακτηρίων στη στερεή φάση..............................................................σελ. 44 Κινητική ELISA στη μικροβιολογία....................................................................................σελ. 45 Σύγκριση τεχνικών σύνδεσης μεθυλ-γλυοξάλης και αντισωμάτων.....................................σελ. 46 Αντιορός...............................................................................................................................σελ. 46 Δέσμευση ολόκληρων βακτηρίων στη στερεή φάση...........................................................σελ. 48 Στάδιο της Δοκιμής...............................................................................................................σελ. 50 Ανίχνευση Στερεο-εκλεκτικότητας.......................................................................................σελ. 51 Δοκιμή Βακτηριακών Αντισωμάτων - Συμπεράσματα.........................................................σελ. 53 Περίληψη..............................................................................................................................σελ. 54 2. Εφαρμογές των ανοσοδιαγνωστικών τεχνικών στη Μικροβιολογία...................................σελ. 56 Ε. Πρωτόκολλα...............................................................................................................................σελ. 61 1. Έμμεση ELISA για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων......................................................σελ. 61 2. Άμεση Ανταγωνιστική ELISA για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων................................σελ. 64 3. ELISA αντισώματος Sandwich για την ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων........................σελ. 66 4. ELISA διπλού αντισώματος Sandwich για την ανίχνευση διαλυτών αντισωμάτων.......σελ. 68 5. Άμεση κυτταρική ELISA για ανίχνευση αντιγόνων της κυτταρικής επιφάνειας.............σελ. 70 6. Έμμεση κυτταρική ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων ειδικά για κυτταρικά αντιγόνα............................................................................................................................................σελ. 71 7. Ανάλυση των συνεχών αραιώσεων Criss – Cross για τον καθορισμό της βέλτιστης συγκέντρωσης αντιδραστηρίων........................................................................................................σελ. 73 8. Προετοιμασία του συζεύγματος αντίσωμα – αλκαλική φωσφατάση...............................σελ. 76 Ζ. Βιβλιογραφία..............................................................................................................................σελ. 79
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12785
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.