Μελέτη βέλτιστης διαχείρισης δεξαμενών σε μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης πολλαπλών προϊόντων (Bachelor thesis)

Κοκονάς, Κωνσταντίνος


The need for formulating a production schedule in a make-and-fill plant with a large number of final products and limited number of preparation and storage tanks is a very common problem in the food industry. Through the best possible assignment of tanks to products and optimal production scheduling, it is possible to minimize wait times and idle process times and, therefore, the total production makespan. In this setup, the major decisions involve the committment of tanks to products and scheduling of production orders. Overall, this problem can be considered as belonging to the general category of Tank Farm Management or Tank Farm Operation Problems (TFOP). The problem was formulated as a Mixed-Integer Linear Programming (MILP) mathematical model and solved through MATLAB. Taking into account constraints that arise from the production process and quality control, different objective functions were formulated and the relevant optimal solutions were generated. Optimization criteria used were the minimization of total makespan, the minimization of the number of batches, the minimization of tank capacity used and combinations of the above. A plant producing dressings and condiments was used as a case study for the implementation of the mathematical model. Two production days were modeled and the results were compared with the actual production process used empirically in the plant; the actual production was modeled through the scheduling software SchedulePro®. It was concluded that the objective function that simultaneously minimizes the number of batches and the makespan, produces schedules which are very close to those empirically derived and implemented in the plant. The advantage of an optimal mathematical formulation is that it constitutes a scalable tool that can be used at any time to produce optimal schedules in a fast way and without the need toSummary 6 make complex mathematical calculations.It was proposed, as future work, to expand the model by incorporating labor availability and cost, introducing, in this way, financial criteria in addition to equipment usage criteria used in the current formulation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Εμφιάλωση -- Έλεγχος παραγωγής
Bottling -- Production control
Keywords: διαχείρισης δεξαμενών;reservoir management;παραγωγή;production;χρονικός προγραμματισμός;scheduling;δεξαμενή;tank;μικτός ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός;mixed integer linear programming;SchedulePro
Description: Διπλωματική εργασία - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2016 (8345)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12776
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Διπλωματική εργασία - Μεταπτυχιακή διατριβή
Subject classification: Εμφιάλωση -- Έλεγχος παραγωγής
Bottling -- Production control
Submission Date: 2020-12-21T19:52:30Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publication date: 2016-12-09
Bibliographic citation: Κοκονάς, Κ. (2016). Μελέτη βέλτιστης διαχείρισης δεξαμενών σε μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης πολλαπλών προϊόντων (Διπλωματική εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η ανάγκη για την δημιουργία ενός προγράμματος παραγωγής σε μια μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης με περιορισμένο αριθμό δεξαμενών και με μεγάλο πλήθος κωδικών τελικών προϊόντων είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων. Η καλύτερη δυνατή ανάθεση προϊόντων σε «δεσμευμένες» δεξαμενές και ο καλύτερος δυνατός χρονικός προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας ελαχιστοποιούν τους χρόνους αναμονής, τις διακοπές λειτουργίας κάποιων εκ των διεργασιών και επομένως τον συνολικό χρόνο παραγωγής. Οι κύριες αποφάσεις σε αυτό το πρόβλημα είναι οι αναθέσεις δεξαμενών-προϊόντων καθώς και ο χρονικός προγραμματισμός των εντολών παραγωγής. Συνολικά, αυτό το πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην γενικότερη κατηγορία των προβλημάτων Tank Farm Management ή Tank Farm Operation Problems (TFOP). Για την επίλυση του προβλήματος εφαρμόστηκε μαθηματικό μοντέλο βελτιστοποίησης μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που καθορίζονται από την παραγωγική διαδικασία και τον ποιοτικό έλεγχο διαμορφώθηκαν αντικειμενικές συναρτήσεις και αναζητήθηκαν οι βέλτιστες λύσεις μέσω του εμπορικού λογισμικού πακέτου Matlab. Ως κριτήρια για τις βέλτιστες λύσεις χρησιμοποιήθηκαν η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της παραγωγής, η ελαχιστοποίηση του αριθμού των χαρμανιών και παρτίδων αποθήκευσης που εκτελούνται, η ελαχιστοποίηση της χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας των δεξαμενών καθώς και ο συνδυασμός των παραπάνω. Το μαθηματικό μοντέλο εφαρμόστηκε σε μία μονάδα παραγωγής σαλτσών και αρτυμάτων. Μοντελοποιήθηκαν δύο διαφορετικές ημέρες παραγωγής και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την παραγωγική διαδικασία που χρησιμοποιεί η μονάδα με εμπειρικό τρόπο, η οποία προσομοιάστηκε μέσω του λογισμικού εργαλείου προσομοίωσης SchedulePro®. Η χρήση της αντικειμενικής συνάρτησης που συνδυαστικά ελαχιστοποιεί τον αριθμό των παρτίδων και τον χρόνο παραγωγής, κρίθηκε, από την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ότι παράγει αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ κοντά στην εμπειρική πρακτική της μονάδας. Το πλεονέκτημα της μαθηματικής διαμόρφωσης είναι ότι αποτελεί ένα επεκτάσιμο εργαλείο το οποίο με γρήγορο τρόπο και χωρίς την χρήση πολύπλοκων μαθηματικώνSummary 5 υπολογισμών επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να σχεδιαστεί ένα βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής.Τέλος προτάθηκε, σε μελλοντική έρευνα, να ληφθεί επιπρόσθετα υπόψη ως κριτήριο το εργατικό κόστος εισάγοντας πλέον και οικονομικά κριτήρια που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
The need for formulating a production schedule in a make-and-fill plant with a large number of final products and limited number of preparation and storage tanks is a very common problem in the food industry. Through the best possible assignment of tanks to products and optimal production scheduling, it is possible to minimize wait times and idle process times and, therefore, the total production makespan. In this setup, the major decisions involve the committment of tanks to products and scheduling of production orders. Overall, this problem can be considered as belonging to the general category of Tank Farm Management or Tank Farm Operation Problems (TFOP). The problem was formulated as a Mixed-Integer Linear Programming (MILP) mathematical model and solved through MATLAB. Taking into account constraints that arise from the production process and quality control, different objective functions were formulated and the relevant optimal solutions were generated. Optimization criteria used were the minimization of total makespan, the minimization of the number of batches, the minimization of tank capacity used and combinations of the above. A plant producing dressings and condiments was used as a case study for the implementation of the mathematical model. Two production days were modeled and the results were compared with the actual production process used empirically in the plant; the actual production was modeled through the scheduling software SchedulePro®. It was concluded that the objective function that simultaneously minimizes the number of batches and the makespan, produces schedules which are very close to those empirically derived and implemented in the plant. The advantage of an optimal mathematical formulation is that it constitutes a scalable tool that can be used at any time to produce optimal schedules in a fast way and without the need toSummary 6 make complex mathematical calculations.It was proposed, as future work, to expand the model by incorporating labor availability and cost, introducing, in this way, financial criteria in addition to equipment usage criteria used in the current formulation.
Advisor name: Κουλούρης, Αλέξανδρος
Examining committee: Κουλούρης, Αλέξανδρος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publishing institution: teithe
Number of pages: σ. 91
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Κοκονάς.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12776
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.