Οι μύθοι του Αισώπου στην προσχολική ηλικία (Bachelor thesis)

Νατσή, Μαρία


Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τους Μύθους του Αισώπου και την ζωή του ίδιου ως ιδιαίτερου μυθογράφου και ιδιάζουσας προσωπικότητας. Το πρώτο κεφάλαιο, αφορά γενικά τους μύθους και τα βασικά τους χαρακτηριστικά, την ελληνική μυθολογία και το πως αυτή διαμορφώθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Όπως επίσης και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στο Δεύτερο κεφάλαιο, θίγεται η ζωή του Αισώπου, το έργο του και ο βίος του τόσο στην Βυζαντινή όσο και στην νεότερη περίοδο. Στο Τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τους μύθους, καθώς επίσης θίγεται τόσο η παιδαγωγική όσο και η διδακτική αξιοποίηση των μύθων του Αισώπου.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Subject classification: Aesop's fables
Μύθοι, Ελληνικοί
Fables, Greek
Μύθοι Αισώπου
Keywords: μύθοι Αισώπου;fables of Aesop;προσχολική ηλικία;preschool age;ελληνική μυθολογία;Greek mythology;αφηγηματικές τεχνικές;narrative techniques
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 2016 (α/α 8381)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12646
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12646
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.