Τυποποιημένες μέθοδοι παραγωγής, επιλογής και τεχνητής σπερματέγχυνσης βασιλισσών στη μέλισσα του είδους appis mellifera (Bachelor thesis)

Σκαπέτας, Βασίλειος


Η προσαρμογή μέσω της φυσικής επιλογής είναι μία φυσική απάντηση των πληθυσμών της μέλισσας σε περιβαλλοντικές αλλαγές και προκλήσεις από παράσιτα και ασθένειες. Η πληθώρα στη βιοποικιλότητα των γενεών και των οικοτύπων της μέλισσας Apis mellifera αντανακλά τη μεγάλη σε διάρκεια και συνεχής διαδικασία της προσαρμογής. Αυτή η ποικιλία αναπαριστά ένα υψηλής αξίας πολύτιμο “βιολογικό” κεφάλαιο που αξίζει να συντηρηθεί ως βάση για τη μελλοντική επιλογή και την ανάπτυξη σε απάντηση των νέων οικολογικών και παραγωγικών προκλήσεων. Η εξαιρετικά πολύπλοκη αναπαραγωγική βιολογία της μέλισσας, γεγονός που συμπεριλαμβάνει πολλαπλά ζευγαρώματα των βασιλισσών, ζευγαρώματα εν πτήση σε μεγάλες αποστάσεις, τα απλοειδή αρσενικά, η πλεονάζουσα παραγωγή των κηφήνων και η συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένα σημεία, έχει εξελιχθεί σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επιλογή των διαφορετικών πληθυσμών της μέλισσας. Ωστόσο, οι σύγχρονες τεχνικές μελισσοκομίας και ανατροφής ενδέχεται να περιορίζουν ή και να εξαφανίζουν τα αποτελέσματα αυτής της φυσικής επιλογής (Bouga et al., 2011), γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο της μείωσης της βιωσιμότητας των πληθυσμών των μελισσών. Οι υπεύθυνες ενέργειες ανατροφής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φυσική αναπαραγωγική διαδικασία της μέλισσας. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διεθνώς αναγνωρισμένα ποιοτικά στάνταρ, για την αναπαραγωγή και τη διασταύρωση (το ζευγάρωμα) των μελισσών και να γίνουν πειράματα για τη βελτίωση, τη σύγκριση και την αλλαγή του αποθέματος παραγωγής βασιλισσών ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Bees--Artificial insemination
Bee culture--Queen rearing.
Μέλισσες--Τεχνητή γονιμοποίηση
Μελισσοκομία--Ανατροφή βασίλισσας.
Keywords: τεχνητή σπερματέγχυνση;βασίλισσες;μέλισσες;apis mellifera;artificial insemination;queens;bees
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2015--7096
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12522
Table of contents: Πίνακας περιεχομένων Περίληψη …………………………………………………………………………… 5 Εισαγωγή …………………………………………………………………………… 5 1. Παραγωγή βασιλισσών ……………………………………………………. 2 1.1. Τεχνικές αναπαραγωγής βασιλισσών ………………………………………. 2 1.1.1. Σύντομη αναδρομή στην αναπαραγωγή των βασιλισσών …………………… 7 1.1.2. Βασικές αρχές της εκτροφής βασιλισσών …………………………………… 8 1.1.3. Εξοπλισμός για την εκτροφή βασιλισσών ……………………………………8 1.1.3.1 Βάσεις βασιλικών κελιών, δοκίδες και πλαίσια ………………………………9 1.1.3.2 Εργαλεία εμβολιασμού……………………………………………………….10 1.1.3.3 Συσκευές εκτροφής βασιλισσών ……………………………………………11 1.1.3.4. Προστασία των βασιλικών κελιών …………………………………………12 1.1.4. Τεχνικές παραγωγής των βασιλισσών και μέθοδοι διαχείρισης των μελισσιών που παράγουν βασίλισσες. ………………………………………………………… 14 1.1.5 Λήψη προνυμφών για τον εμβολιασμό ………………………………….....16 1.1.6. Διαδικασία εμβολιασμού ……………………………………………………17 1.1.7. Η αποδοχή της προνύμφης ………………………………………………… 19 1.2. Έλεγχος του ζευγαρώματος …………………………………………………20 1.2.1. Κριτήρια για την ίδρυση σταθμών ζευγαρώματος ………………………… 20 1.2.2. Συντήρηση κηψελιδίων και σταθμών ζευγαρώματος ……………………… 21 1.2.3. Αποικίες κηφήνων ………………………………………………………… 22 1.2.4. Αξιολόγηση του σταθμού ζευγαρώματος: περιβαλλοντικοί παράγοντες …. 23 1.2.5. Αξιολόγηση του σταθμού ζευγαρώματος: βιολογικές συνθήκες …………...24 1.2.5.1. Παγίδες για την εκτίμηση της παρουσίας των εργατριών ………………......24 1.2.5.2. Παγίδες φερορμόνης για την εκτίμηση της πυκνότητας των κηφήνων …….25 1.2.6. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς της βασίλισσας και των κηφήνων …………25 1.3. Διαχείριση των ενήλικων βασιλισσών ………………………………………27 1.3.1. Μαρκάρισμα και κοπή φτερών των βασιλισσών …………………………. ..27 1.3.2. Αποστολή βασιλισσών ………………………………………………………27 1.3.3. Αποθήκευση βασιλισσών …………………………………………………. ..28 1.3.4. Επανατοποθέτηση βασιλισσών στις αποικίες ……………………………….29 1.4. Ποιοτικός έλεγχος των βασιλισσών ………………………………………...29 1.4.1. Σωματικό βάρος ……………………………………………………………..30 1.4.2. Ημερήσιος αριθμός παραγόμενων αυγών …………………………………...31 1.4.3. Ποιότητα των αυγών (γόνου) ………………………………………………..32 1.4.4. Έλεγχος των ασθενειών ……………………………………………………...32 2. Τεχνητή Σπερματέγχυση ……………………………………………………..33 2.1. Εφαρμογές ……………………………………………………………………33 2.2. Σύγχρονες χρήσεις …………………………………………………………....34 2.3. Εξοπλισμός ……………………………………………………………………34 2.3.1. Διαθεσιμότητα και επιλογή εργαλείων ……………………………………….36 3. Τεχνικές γονιμοποίησης ………………………………………………………..37 3.1. Αναστροφή του ενδοφαλλού ……………………………………………………37 3.2. Συλλογή σπέρματος ……………………………………………………………..39 3.3. Γονιμοποίηση της βασίλισσας ………………………………………………….42 3.4. Διαχωρισμός σε βάθος της σπερματοθήκης ……………………………………46 4. Η φροντίδα των βασιλισσών και των κηφήνων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των βασιλισσών ………………………….…………………………….49 5. Παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της τεχνητής γονιμοποιήσης…………………………………………………………………..……50 6 . Εξειδικευμένες τεχνικές. …………………………………………………...…….50 6.1. Ομογενοποίηση σπέρματος της βασίλισσας μέλισσας. ……………….………..50 6.2 Μεθοδολογία κατά τη φυγοκέντριση. …………………………………………..51 7. Αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της τεχνητής σπερματέγχυσης στην περιοχή της Χαλκιδικής …………………………..52 8.Συμπεράσματα …………………………………………………………………….53 9. Βιβλιογραφία………………………………………………………………………54
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12522
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.