Η οικονομική κρίση και οι συνέπειες της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (Master thesis)

Τίγκου, Μαγδαληνή


Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις συνέπειές της στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ιστορική αναδρομή της έναρξης της οικονομικής κρίσης, η εξάπλωσή της σε όλο τον πλανήτη, και ειδικά στην Ελλάδα, και οι συνέπειές της στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μία όσο το δυνατόν πλήρη καταγραφή της πορείας της κρίσης, από τη γεννήσει της το έως σήμερα, καθώς και στη μετάβασή της στην ελληνική οικονομία. Η διεύρυνση των αγορών σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, η όξυνση των ανταγωνιστικών συνθηκών, ο μικρός (σχετικά) κύκλος ζωής των προϊόντων, οι αυξημένες και περισσότερο διαφοροποιημένες απαιτήσεις των πελατών, οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν δείγματα επιδρώντων παραγόντων στην οικονομία, η παρακολούθηση και στάθμιση των οποίων είναι απαραίτητη για τη στρατηγική ανάπτυξη μιας επιχείρησης, που θα αποφέρει τους μέγιστους πόρους στους επενδυτές της. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο βαθμός επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην επίδοση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, επιχειρεί να δώσει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο επηρέασε η οικονομική κρίση τις επιχειρήσεις, αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτές αντέδρασαν, προκειμένου να επιβιώσουν. Γίνεται μία ανασκόπηση σε αυτά που συνέβησαν στην παγκόσμια οικονομία, πως αυτά «εισήλθαν» στην ελληνική, αλλά και πως αντιδρούν οι ελληνικές Μ.Μ.Ε. σε αυτά τα νέα δεδομένα. Τέλος, συγγράφοντας την παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια εμπλουτισμού με όσο το δυνατόν νεότερα στοιχεία από το χώρο της Οικονομίας, προκειμένου η έρευνα, αλλά και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξω από την έρευνα, στο τελευταίο κεφάλαιο, να είναι όσο γίνεται πιο αξιόπιστα και ακριβή. Η εργασία περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται την οικονομική κρίση. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα αίτια της διεθνής κρίσης. Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την μετάδοση της κρίσης στην Ευρώπη. Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετάται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται εναλλακτικές προτάσεις εξόδου από την κρίση. Στο όγδοο κεφάλαιο πραγματοποιείται η δειγματοληπτική έρευνα. Στο ένατο κεφάλαιο πραγματοποιείται ο επίλογος της εργασίας με την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial crises--Greece
Οικονομικές κρίσεις--Ελλάδα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις--Ελλάδα--Διοίκηση και οργάνωση
Small business--Greece--Management
Keywords: οικονομική κρίση;Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;επιπτώσεις;ελληνική οικονομία
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας--Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,2017--9347
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12511
Table of contents: Πινακας Περιεχομένων: Σελ. Πρόλογος …………………………………………………………………………………… 15 Εισαγωγή …………………………………………………………………………………… 17 1. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ……………………………………………………….… 21 1.1 Ορισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων …………………………………... 21 1.2 Η χρησιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων …………………………… 24 1.3 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διεθνώς ………………………………………... 26 1.4 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα …………………………………...28 1.5 Πλεονεκτήματα, μειωνεκτήματα και προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων …………………………………………………… 31 2. Οικονομική κρίση …………………………………………………………………………… 33 2.1 Ορισμός χρηματοοικονομικής κρίσης ……………………………………………… 34 2.2 Συμπτώματα μια οικονομικής κρίσης ……………………………………………… 35 2.3 Αναδρομή της οικονομικής κρίσης ………………………………………………… 37 2.4 Τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και ο «Παγκόσμιος Μινώταυρος» ………………… 41 2.5 Μετάδοση κρίσης στην Ευρωζώνη ………………………………………………… 47 2.6 Το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοοικονομικής κρίσης ………………………………… 49 2.7 Η μετάδοση της κρίσης στην Ελλάδα ……………………………………………… 52 2.8 Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης …………………………………… 70 2.9 Οι ευκαιρίες της χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ……………………… 71 2.10 Η καταναλωτική συμπεριφορά την περίοδο της κρίσης …………………… 72 3. Τα αίτια της διεθνής κρίσης ……………………………………………………………….. 73 3.1 Επικρατέστερες εξηγήσεις για την κρίση το 2008 ………………………………… 75 3.2 Τα βαθύτερα αίτια της κρίσης …………………………………………………………79 4. Η μετάδοση της κρίσης στην Ευρώπη …………………………………………………….. 89 4.1 Η κρίση στην ευρωζώνη ……………………………………………………………… 89 4.2 Το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ………………………… 92 4.3 Η διαδικασία αποδόμησης του ευρώ ………..…………………………………..……94 4.4 Η μετάδοση της κρίσης στην Ελλάδα ……………………………………………… 95 5. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ……………………………………………………… 103 5.1 Η εμφάνιση της κρίσης ……………………………………………………………… 104 5.1.1. Αίτια της οικονομικής κρίσης ………………………………………………. 105 5.1.2 Επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και οικονομική ζωή ……………………. 107 5.1.3. Η περίπτωση της Ελλάδας ………………………………………………… 109 5.2 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ……………………… ……………………………. 110 5.2.1.Σκοποί του Δ.Ν.Τ. ………………………………………………………………110 5.2.2 Συστήματα Διάχυσης Δεδομένων (D.D.S.) ………………………………… 111 5.2.3 Μέλη του Δ.Ν.Τ. …………………………………………………………………111 5.2.4 Κριτήρια για ένταξη …………………………………………………………… 111 5.2.5 Βοήθεια και μεταρρυθμίσεις ……………………………………………………112 5.2.6 Επικρίσεις ……………………………………………………………………… 113 5.2.7 Προηγούμενοι διευθυντές ………………………………………………………114 6. Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων …………………………………….. 117 6.1 Πρόσβαση ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση …… 117 6.2 Τρόποι χρηματοδότησης …………………………………………………………… 135 6.3 Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση …………………………………… 170 7. Εναλλακτικές προτάσεις εξόδου από την κρίση ……………………………………… 175 7.1 Επιλεκτική παρουσίαση προτάσεων εξόδου από την κρίση …………………… 176 7.1.1 Η πρόταση Bruegel ……………………………………………………………176 7.1.2 To σχέδιο Buiter ……………………………………………………………… 177 7.1.3 Το σχέδιο Juncker-Tremonti ………………………………………………… 178 7.1.4 Η πρόταση Gros-Mayer ……………………………………………………… 179 7.1.5 Η πρόταση Geithner ………………………………………………………… 180 7.1.6 Η πρόταση Soros …………………………………………………………… 180 7.1.7 Η πρόταση του Euronomics Group ………………………………………… 181 7.1.8 Οι απόψεις των φεντεραλιστών ………………………………………………181 7.1.9 Το σχέδιο EURECA ……………………………………………………………182 7.2 Η «μετριοπαθής πρόταση» ………………………………………………………… 183 7.2.1 Εισαγωγή στη λογική της «μετριοπαθούς πρότασης» …………………… 183 7.2.2 Η φύση της κρίσης …………………………………………………………… 190 7.2.3 Οι τρεις βασικές πολιτικές της πρότασης ……………………………………193 7.2.4 Συνέπειες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ……………………………… 198 7.3 Συζήτηση ……………………………………………………………………………. 200 7.3.1 Η πλάνη της υπόθεσης του παραγκωνισμού (crowding out) …………..… 200 7.3.2 Η παραμέληση των αρνητικών και των θετικών πολλαπλασιαστών ….… 201 7.3.3 Μαθήματα από το New Deal ………………………………………………… 202 7.3.4 Ομοσπονδία; Όχι ακόμα ………………………………………………………203 7.3.5 Η μεταβίβαση μεριδίων, η οικονομική ανάκαμψη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης …………………………………………………...203 7.3.6 Απαιτούνται αλλαγές σε κάποια Συνθήκη από την προτεινόμενη μεταβίβαση μεριδίων; ……………………………………………………..205 7.3.7 Χρειαζόμαστε έναν κοινό οργανισμό διαχείρισης χρέους; ……………...…206 7.3.8 Θα μπορούσε η υλοποίηση της Πρότασης 1 να προκαλέσει πληθωρισμό; ……………………………………………………………… 207 8. Εμπειρική έρευνα σε επιχειρήσεις …………………………………………………… 211 8.1 Στόχοι της έρευνας ……………………………………………………………………211 8.2 Μεθοδολογία της έρευνας ……………………………………………………………211 8.2.1 Καθορισμός της μεθόδου δειγματοληψίας και του δείγματος …………… 211 8.2.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων …………………………………………… 212 8.3 Παρουσίαση και αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας ………………………213 9. Επίλογος …………………………………………………………………………………235 9.1 Σύνοψη και συμπεράσματα ……………………………………………………… 235 9.2 Περιορισμοί και μελλοντικές επεκτάσεις ………………………………………… 237 Βιβλιογραφία ……………………………………………………………………………… 239 Παράρτημα ………………………………………………………………………………… 253
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12511
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.