Η χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οικονομικών μονάδων. Μελέτη περίπτωσης αξιολόγησης βιωσιμότητας στον κλάδο υγείας. (Master thesis)

Χατζηπαναγιώτου, Βασιλική


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΧατζηπαναγιώτου, Βασιλικήel
dc.date.accessioned2020-11-15T12:48:42Z-
dc.date.available2020-11-15T12:48:42Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12502-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας--Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,2017--9352el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑριθμοδείκτεςel
dc.subjectΧρηματοοικονομική Ανάλυσηel
dc.subjectΒιωσιμότηταel
dc.subjectΚριτήρια Αξιολόγησηςel
dc.subjectΜοντέλα Πρόβλεψηςel
dc.subjectIndicatorsen
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectEvaluation Criteriaen
dc.subjectForecasting Modelsen
dc.titleΗ χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οικονομικών μονάδων. Μελέτη περίπτωσης αξιολόγησης βιωσιμότητας στον κλάδο υγείας.el
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακήel
heal.classificationΑριθμοδείκτες (Οικονομική)el
heal.classificationIndex numbers (Economics)en
heal.classificationΕπιχειρήσεις--Χρηματοοικονομικήel
heal.classificationBusiness enterprises--Financeen
heal.classificationΒιομηχανικό μάνατζμεντ--Αξιολόγησηel
heal.classificationIndustrial management--Evaluationen
heal.identifier.secondary9352-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικήςel
heal.publicationDate2017-12-22-
heal.bibliographicCitation<<Χατζηπαναγιώτου Βασιλική>>, <<Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ.>>, <<Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2017>>el
heal.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την επιλογή και χρήση των ορθότερων αριθμοδεικτών για την εκτίμηση της βιωσιμότητας κάθε οικονομικής μονάδας. Είναι απαραίτητο να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο βιωσιμότητα, ποιους απασχολεί αυτό το αντικείμενο, καθώς και να επισημάνουμε τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης της βιωσιμότητας. Αφού λοιπόν επισημάναμε τα κυριότερα κριτήρια της αξιολόγησης της βιωσιμότητας, αναπτύσσουμε την σπουδαιότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, και εμβαθύνουμε στις μεθόδους της. Συγκεκριμένα αναλύουμε την μέθοδο τον αριθμοδεικτών. Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση τους σε πέντε βασικές κατηγορίες, Ρευστότητα, Αποδοτικότητα, Δραστηριότητα, Δαπανών λειτουργίας και Κεφαλαιακής διάρθρωσης. Αυτές δίνουν την δυνατότητα στον αναλυτή να προβεί σε συμπεράσματα για την επιχείρηση που είτε αφορούν την έως τώρα θέση της, είτε την μελλοντική της πορεία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο αναλυτής έχει την δυνατότητα να δείξει τόσο την μακροχρόνια όσο και την βραχυχρόνια πορεία της οικονομικής μονάδας. Έχοντας αναλύσει λοιπόν την χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, την ερμηνεία των αριθμοδεικτών και έχοντας προσδιορίσει τα κριτήρια αξιολόγησης της βιωσιμότητας, προτού υλοποιήσουμε την μελέτη περίπτωσης για να εφαρμόσουμε όλα τα παραπάνω, προσδιορίζουμε και τα βασικότερα μοντέλα πρόβλεψης εταιρικής αποτυχίας. Τέλος δημιουργήσαμε μια μελέτη περίπτωσης όπου ερευνήσαμε μία επιχείρηση, «Αποκατάσταση Α.Ε.», του κλάδου υγείας και εφαρμόσαμε, τους αριθμοδείκτες, τα κριτήρια και το μοντέλο που προέκυψαν σύμφωνα με τα παραπάνω.el
heal.abstractThe present work aims at selecting and using the most appropriate indexes for assessing the viability of each entity. It is necessary to define what we mean by the term sustainability, which employs this subject, and to highlight the main criteria for assessing sustainability. Having highlighted the main sustainability assessment criteria, we are developing the importance of financial analysis of the financial statements, and we are deepening its methods. They are categorized into five main categories, Liquidity, Efficiency, Activity, Operating Expenses and Capital Structure. These allow the analyst to draw conclusions about the business whether they relate to its position so far or its future course. In this way the analyst has the ability to show both the long-term and the short-term course of the economic unit. Having analyzed the usefulness of the financial analysis of the financial statements, interpreting the ratios and defining the sustainability assessment criteria, before implementing the case study to implement all of the above, we also identify the most basic models of corporate failure forecasting. Finally, we created a case study where we investigated a company, "Rehabilitation SA", of the health sector, and we applied the indicators, the criteria and the model that emerged according to the above.en
heal.tableOfContentsΠίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων v Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας 1 1.2 Σκοπός της διπλωματικής 1 1.3 Οργάνωση κειμένου 2 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 3 Κεφάλαιο 3 Βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 4 3.1 Ορισμός της βιωσιμότητας 4 3.2 Ποιοι ενδιαφέρονται για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. 5 3.3 Βιωσιμότητα – Ικανή και Αναγκαία Συνθήκη 6 3.4 Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας 9 3.5 Ο προσδιορισμός της Βιωσιμότητας μιας επιχείρησης στα πλαίσια του Ν.4469/2017 14 3.6 Κριτήρια Ελέγχου Πιστοληπτικής Ικανότητας Εταιριών 16 3.7 Κριτήρια Βιωσιμότητας με βάση του BALANCE SCORECARD 19 Κεφάλαιο 4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 21 4.1 Έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 21 4.2 Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 22 4.3 Είδη ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 23 4.4 Μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 25 4.4.1 Κάθετη ανάλυση και κατάσταση κοινού μεγέθους (vertical analysis and common size statements) 25 4.4.2 Οριζόντια ανάλυση ή συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 27 4.4.3 Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσης 28 4.4.4 Η ανάλυση του νεκρού σημείου 29 4.4.5 Αριθμοδείκτες 31 Κεφάλαιο 5 Αριθμοδείκτες 33 5.1 Έννοια των Αριθμοδεικτών 33 5.2 Κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών 34 5.3 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) 35 5.3.1 Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (current ratio) 36 vi 5.3.2 Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (acid-test ratio) 38 5.3.3 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (cash ratio) 39 5.3.4 Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (defensive internal ratio) 40 5.4 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) 41 5.4.1 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio) 42 5.4.2 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Trade creditors to purchases ratio) 43 5.4.3 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover ratio) 44 5.4.4 Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κινήσεως (Net working capital turnover ratio) 46 5.4.5 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας Ενεργητικού (Asset turnover ratio) 47 5.4.6 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover ratio) 48 5.4.7 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας Iδίων Κεφαλαίων (Owner’s equity turnover ratio) 49 5.5 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 49 5.5.1 O αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (Gross profit margin)50 5.5.2 O αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net profit margin) 52 5.5.3 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων (return to total capital employed) 53 5.5.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets) 53 5.5.5 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on net worth) 55 5.5.6 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης (Financial Leverage Ratio) 56 5.6 Αριθμοδείκτες Δαπανών Λειτουργίας (Operating Expense Ratios) 57 5.6.1 Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων 57 5.6.2 Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 58 5.6.3 Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των απασχολουμένων 59 5.6.4 Αριθμοδείκτης παγίων προς μέσο αριθμό απασχολουμένων 59 5.6.5 Αριθμοδείκτης αμοιβών προς το μέσο αριθμό απασχολουμένων 60 5.6.6 Αριθμοδείκτης καλύψεως επενδύσεων 60 5.7 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας 61 vii 5.7.1 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 62 5.7.2 Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 63 5.7.3 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 64 5.7.4 Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 64 5.7.5 Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 65 5.7.6 Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων 65 Κεφάλαιο 6 Εκτίμηση και πρόβλεψη εταιρικής αποτυχίας με την χρήση μοντέλων. 67 6.1 Η έννοια της Πτώχευσης – Χρεοκοπίας 67 6.2 Παράγοντες της Εταιρικής Αποτυχίας 68 6.3 Μοντέλα Πρόβλεψης εταιρικής αποτυχίας 71 6.3.1 Μονομεταβλητή Ανάλυση 71 6.3.2 Πολυμεταβλητή Ανάλυση - Μοντέλο Z-Score 72 6.3.3 Πολυμεταβλητές Αναλύσεις: Υποδείγματα Logit και Probit 74 6.3.4 Νεότερα Υποδείγματα Πρόβλεψης 75 Κεφάλαιο 7 Η οικονομική βιωσιμότητα των κέντρων αποκατάστασης στην Ελλάδα, Μελέτη περίπτωσης της Ιδιωτικής κλινικής αποκατάστασης «Αποκατάσταση Α.Ε.»77 7.1 Εισαγωγή 77 7.2 Στοιχεία του Κλάδου Υγείας 78 7.3 Η επιρροή της οικονομικής κρίσης στην υγεία των Ελλήνων 79 7.4 Επιχειρηματική Επισκόπηση 80 7.5 Ανταγωνισμός – Ανάλυση Swot 82 7.6 Ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου 83 7.7 Εφαρμογή μοντέλου πρόβλεψης αποτυχίας Altman- Z-Score 85 7.8 Διαχρονική επισκόπηση της πορείας της εταιρίας με την χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών 87 Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα Μελέτης εταιρίας «Αποκατάσταση Α.Ε»el
heal.advisorNameΚαζαντζής, Χρήστοςel
heal.committeeMemberNameΚαζαντζής, Χρήστοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages191-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12502
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.