Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα - Τρόποι Αντιμετώπισης Στάσεις και Αντιλήψεις πολιτών (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Χριστίνα


This diploma thesis examines the issue of tax evasion in Greece and analyzes one of the most common methods of tax evasion, of this version and of obtaining fake and virtual tax information. Examples are given of the ways and methods of manufacturing and issuing these data. Considerations pointing to control over research and the detection of false and virtual tax information are also being considered. As a result of this phenomenon, the phenomenon of Carousel's cyclical fraud, which occurs within the framework of intra-Community trade, is also presented. The purpose of this work is to draw conclusions from targeted research into employed and self-employed / traders regarding their attitudes and perceptions of this phenomenon as well as suggestions for how to deal with it. The survey was conducted using the questionnaire method to 50 employees and 50 freelancers / traders, mainly from the city of Thessaloniki, both of them over 18 years of age. The survey has led to interesting conclusions regarding tax evasion. In particular, the resulting conclusions illustrate the magnitude and effects of this phenomenon, identify the main causes and factors that affect its extent, show the most effective ways of addressing taxpayers and contribute to a further understanding of its impact on society.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Φοροδιαφυγή--Ελλάδα.
Tax evasion--Greece.
Φόρος εισοδήματος--Λογιστική--Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδα
Income tax--Accounting--Law and legislation--Greece
Keywords: Φοροδιαφυγή;Ελλάδα;τρόποι αντιμετώπισης;αντιλήψεις;απάτη ΦΠΑ;Tax evasion;Greece;ways to encountered;perceptions;VAT fraud
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας--Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,2017--9353
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12458
Table of contents: Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 1.1 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 15 1.1.1 Η έννοια της φοροδιαφυγής 15 1.1.2. Συνέπειες της Φοροδιαφυγής 16 1.1.3. Η έννοια της Φοροαποφυγής 17 1.2 Φοροδιαφυγή με χρήση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 19 1.2.1. Έννοια πλαστού, εικονικού και νοθευμένου φορολογικού στοιχείου 19 1.2.2. Εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 19 1.2.3. Τρόποι και μέθοδοι κατασκευής και έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων 20 1.2.4. Σκοπός της έκδοσης και της λήψης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων 21 1.2.5. Ενδεικτικές μέθοδοι εντοπισμού πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 23 1.2.6. Φοροδιαφυγή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Απάτη τύπου Carousel 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 28 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ 28 2.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 29 2.3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 31 2.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 32 2.4.1. ΑΜΕΡΙΚΗ 32 2.4.2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 33 2.4.3. ΓΑΛΛΙΑ 34 2.4.4. KINA 35 2.4.5. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 44 4.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 44 4.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 47 5.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 47 5.1.1 Ερώτηση 19 47 5.1.2 Ερώτηση 20 47 5.1.3 Ερώτηση 22 48 5.1.4 Ερώτηση 23 48 5.2 ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΕΡΩΤ. 1-10) 49 5.2.1 Ερώτηση 1 49 5.2.2 Ερώτηση 2 49 5.2.3 Ερώτηση 3 50 5.2.4 Ερώτηση 4 51 5.2.5 Ερώτηση 5 52 5.2.6 Ερώτηση 6 53 5.2.7 Ερώτηση 7 54 5.2.8 Ερώτηση 8 55 5.2.9 Ερώτηση 9 56 5.2.10 Ερώτηση 10 57 5.3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ - ΑΙΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΕΡΩΤ. 11-17) 58 5.3.1 Ερώτηση 11 58 5.3.2 Ερώτηση 12 59 5.3.3 Ερώτηση 13 60 5.3.4 Ερώτηση 14 61 5.3.5 Ερώτηση 15 62 5.3.6 Ερώτηση 16 63 5.3.7 Ερώτηση 17 64 5.4 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΕΡΩΤ. 18) 65 5.4.1 Ερώτηση 18 65 5.5 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 80 6.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 80 6.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 80 6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 83 Βιβλιογραφία 84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 88
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12458
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.