ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Master thesis)

ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ


Intra-group transfer pricing (or discrete pricing) refers to the pricing of the movement of various assets (investment goods, intangible assets, fixed assets, services and funds) within an organization or a group. With the growth of multinational companies in recent decades, both in their expansion into many production sectors and their geographic expansion in many countries, the setting of intra-group transaction prices is a primary concern for both the groups themselves and the tax authorities of the countries in which they are active. The purpose of this paper is to present and analyze the policies and methods for calculating intra-group transport prices. The concept of intra-group transactions and the importance of determining the transport price are analyzed at first. Reference is made to the method of calculating intra-group transaction prices (traditional and non-standard) as well as to International, European and Greek law and how this affects the process above. The theoretical and legislative approaches to intra-group transaction prices by companies operating in Greece was studied, in the framework of the necessary research, through the Documentation Files which are required to be submitted each year to the tax authorities.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Τιμολόγηση
Pricing
Εταιρείες--Ελλάδα--Λογιστική.
Corporations--Greece--Accounting.
Φόρος εισοδήματος--Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδα.
Income tax--Law and legislation--Greece.
Keywords: διακριτή τιμολόγηση;ενδοομιλικές συναλλαγές;αρχή των ίσων αποστάσεων;φορολογία;transfer pricing;intra-group transactions;arm’s length method;taxation
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας--Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,2017--9354
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12457
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 1 1.2 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 1.3 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 3 1.4 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 5 2.1 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – TRANSFER PRICING 5 2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 7 2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 9 2.4 ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11 2.5 ΠΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13 2.5.1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 13 2.5.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16 2.5.3 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 20 3.1 Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ARM’S LENGTH PRICIPLE) 21 3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23 3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 24 3.3.1 Η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uncontrolled Price-CUP) 24 3.3.2 Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (Resale Price Method- RPM) 25 3.3.3 Η μέθοδος του κόστους συν κέρδος (Cost Plus Method- CPM) 27 vi 3.3.4 Η μέθοδος επιμερισμού του κέρδους ( Profit Split Method- PSM) 28 3.3.5 Η μέθοδος καθαρού περιθωρίου κέρδους της συναλλαγής (Transactional Net Margin Method-TNMM) 29 3.3.6 Άλλες μέθοδοι 31 3.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 31 3.5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39 4.1 Η ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 39 4.2 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 43 4.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 46 4.4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 50 5.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 51 5.1.1 Η δομή των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ 51 5.1.2 Διαδικασία Αμοιβαίας Συμφωνίας (Mutual Agreement Procedure-MAP) 53 5.1.3 Διαδικασία Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements-APA) 54 5.1.4 Αποφυγή Διάβρωσης Φορολογικής Βάσης και Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) 56 5.1.5 Πολυμερής Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) - Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) 57 5.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤOY O.Η.Ε. 58 5.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 58 5.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 60 5.5 ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ SAFE HARBORS (ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΛΙΜΕΝΕΣ) 62 vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 64 6.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 65 6.2 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4172/2013 66 6.3 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4174/2013 71 6.3.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 71 6.3.2 Η Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 75 6.3.3 Πρόστιμα 78 6.4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΕΡΕΥΝΑ 85 8.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 85 8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΕΠΙΛΟΓΟΣ 96 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 100
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metaptyxiakis_Diplomatikis_Ergasias MELIKIDOU.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12457
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.