Οργάνωση μιας μικρής επιχείρησης Spa (Master thesis)

Νικολουδάκη, Δέσποινα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΝικολουδάκη, Δέσποιναel
dc.date.accessioned2020-10-20T22:22:24Z-
dc.date.available2020-10-20T22:22:24Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12283-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή Εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας--Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας,2018--9636el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectομορφιάel
dc.subjectευεξίαel
dc.subjectκέντρο αναζωογόνησηςel
dc.subjectτουρισμός ευεξίαςel
dc.subjectεπιχειρηματικότηταel
dc.subjectεπιχειρηματικό σχέδιοel
dc.subjectbeautyen
dc.subjectwellnessen
dc.subjectspaen
dc.subjectwellness tourismen
dc.subjectentrepreneurshipen
dc.subjectbusiness planen
dc.titleΟργάνωση μιας μικρής επιχείρησης Spael
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή Εργασίαel
heal.classificationΜικρομεσαίες επιχειρήσεις--Διοίκηση και οργάνωσηel
heal.classificationSmall business- -Managementen
heal.classificationΕυεξίαel
heal.classificationWell-beingen
heal.classificationΚαλλωπισμόςel
heal.classificationBeauty cultureen
heal.identifier.secondary9636-
heal.languageen-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίαςel
heal.publicationDate2018-05-03-
heal.bibliographicCitation<<Νικολουδάκη Δέσποινα>>, <<ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SPA>>, <<Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας- Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2018>>el
heal.abstractΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετάται διεξοδικά η οργάνωση μιας επιχείρησης spa, αφού προσδιορίζεται η θέση της αισθητικής και της ευεξίας στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και οι τάσεις στο χώρο των spa σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσης διατριβής επιχειρεί μια ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την ιστορική αναδρομή της αισθητικής και της ευεξίας. Περιγράφονται οι προσπάθειες του ανθρώπου για εξωραϊσμό, αλλά και ευεξία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σύγχρονο τρόπο ζωής και τη μετεξέλιξη του επαγγέλματος της αισθητικής με τη χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων αλλά και καλλυντικών νέας γενιάς. Επιπρόσθετα αναφέρεται η παγκόσμια τάση για ευεξία και η εξέλιξη της υδροθεραπείας και του θερμαλισμού με τη δημιουργία οργανωμένων κέντρων ευεξίας και αναζωογόνησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση στην προέλευση και την έννοια του όρου spa. Αναλύονται διεξοδικά τα είδη των spa που υπάρχουν σήμερα και περιγράφονται οι βασικοί χώροι τους καθώς και οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που εφαρμόζονται στα spa σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην παγκόσμια κυριαρχία των spa, παρουσιάζεται η διεθνής βιομηχανία του τουρισμού ευεξίας και των επιχειρήσεων του κλάδου σε αριθμούς, σύμφωνα με τους παγκόσμιους οργανισμούς (ISPA). Επιπρόσθετα αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ για την ελληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τη Δυτική Κρήτη. Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται σύντομα η έννοια της επιχειρηματικότητας και διευκρινίζονται κάποιοι οικονομικοί όροι απαραίτητοι για την κατανόηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης spa στη δυτική Κρήτη, συγκεκριμένα σε ιδιόκτητο κτήριο 350 τετραγωνικών μέτρων στην Αγία Μαρίνα Χανίων.el
heal.abstractABSTRACT This master thesis considers the business organizing of a small spa, after studying the beauty and wellness value in the human life and the current global trends in the spa. The first chapter of this thesis attempts a thorough bibliographic review of the historical retrospective of beauty and wellness. The human efforts to beautify, mainly by using natural cosmetics are described. At the same time, the use of seawater or thermal water, as well as massage, constitute the means of health and well-being. Then a reference is made to modern lifestyle and the evolution of the profession of aesthetics with the use of new technology equipment and new generation cosmetics. In addition, the global trend for well-being and long-term health conservation is mentioned. Hydrotherapy and thermalism are leading to the creation of organized wellness and rejuvenation centers. In the second chapter there is an approach to the origin and meaning of the term spa. The types of spa that exist today follow and also a description of the basic areas of a spa. Finally in the same chapter the most popular services that are applied in spas globally nowadays. In the third chapter there is an extensive reference to the global evolution of the spa, the international industry of wellness tourism and spa business in numbers, according to international organizations (ISPA). In addition, the data on the Greek reality and particularly on west Crete is mentioned. In the fourth chapter is explored the meaning of entrepreneurship and some economic terms which are necessary to understand a business plan. In the fifth chapter is presented a complete business plan for the creation of a new spa business in western Crete. In the appendix are included charts with full equipment, the spa menu, present photos from the area and plans for the future spa.en
heal.tableOfContentsΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ…………………………………………………………………………….i ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ……………………………………………………………………….. ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………....iii ΠΕΡΙΛΗΨΗ ………………………………………………………………………..…iv ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΤΗΝΑΓΓΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ (ABSTRACT)……………………………....v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ……………………………………………………………………..vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ/ΣΧΗΜΑΤΩΝ /ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ /ΧΑΡΤΩΝ……………………………………….….x ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΣΥΜΒΟΛΩΝ……………………….…….xii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΥΕΞΙΑ …………………………………………..….1 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ………………………………………….………..1 1.1.1 Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία για την αισθητική και την ευεξία…….......1 1.1.2 Προϊστορική περίοδος…………………………………………………….1 1.1.3 Μινωική Κρήτη…………………………………………………………1 1.1.4 Αρχαία Αίγυπτος…………………………………………….……….……2 1.1.5 Αρχαία Κίνα – Λαοί ανατολής………………………………………….…3 1.1.6 Ελληνική μυθολογία – Ομηρικά Έπη……………………………………..4 1.1.7 Αρχαίοι Έλληνες – Κλασσική εποχή……………………………………...5 1.1.8 Ελληνιστική εποχή……………………………………………………..…7 1.1.9 Ρωμαϊκή εποχή – Γαληνός………………………………………………...8 1.1.10 Βυζάντιο-Άραβες……………………………………………………..…..9 1.1.11 Ο Μεσαίωνας…………………………………………………………....10 1.1.12 Αναγέννηση……………………………………………………………..10 1.1.13 18ος - 19ος αιώνας…………………………………………………….…11 1.1.14 20ος αιώνας ………………………………………………………….….12 1.2 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ …………………………………14 1.2.1 Νέας γενιάς μηχανήματα και καλλυντικά στην υπηρεσία της ομορφιάς……14 1.2.2 Η εξέλιξη των ιαματικών λουτρών και της υδροθεραπείας – ευεξία……….15 1.2.3 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η μετεξέλιξη του επαγγέλματος της αισθητικής – Συνάντηση ομορφιάς και ευεξίας στο χώρο του spa………...18 1.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………….....….22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (SPA)……………..…….23 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………23 2.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ SPA…………………………………………….....…23 2.3 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ – SPA…………………………………….......…23 2.4 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ SPA………………………………………………………….…..…24 2.5ΤΥΠΟΙ SPA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ISPA…………………………………………25 2.6ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ SPA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ISPA………………….…….27 2.7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΟΣ SPA- ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ…………………..….29 2.7ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA………………………………..32 2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………………………………………………........….35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ SPA ΣΗΜΕΡΑ……………………………………....…36 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………….………..…….36 3.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ………………………………………………36 3.2.1 Διεθνείς οργανισμοί για τα spa………………………………….……..…36 3.2.2 Τουρισμός Ευεξίας και Διεθνής Βιομηχανία Spa σε αριθμούς ……....…36 3.3ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ SPA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ……….……….44 3.4ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ………………………………………..……………45 3.4.1 Τουρισμός στην Ελλάδα………………………………………….…..…..46 3.4.2 Σύγχρονα δεδομένα για τον τουρισμό στην Κρήτη (νομός Χανίων)….…49 3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………….........51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ………………….………..…52 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………..52 4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ……………………………….52 4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ…………………………....…53 4.3.1 Χρησιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου………………………….…...53 4.3.2 Κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου …………………………..…....54 4.3.3 Ανάλυση SWOT……………………………………………………......…56 4.3.4 Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του M. Porter……………………...……...57 4.3.5 Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών………………………………………..…58 4.3.6 Τρόποι αποτύπωσης οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων….59 4.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ –MANAGEMENT……………………………………………….…...60 4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………….………………………………...………...…61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ……………………………...62 ¬5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………63 5.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ………………….................65 5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ……………………………………………………….66 5.4 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ………………………………………….…67 5.5 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ …………………………………………….…67 5.6 ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ………………………………………………..……68 5.7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ …………………………………………………………...69 5.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ……………………………………….………69 5.9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ……………………………….…….…70 5.9.1 Τουρισμός στην Ελλάδα……………………………………………....…70 5.10 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ………………………….…………73 5.10.1 Ανάλυση Περιβάλλοντος ………………………………….……….…..73 5.10.2 Ευκαιρίες και Απειλές - Ανάλυση SWOT………………………..….….75 5.10.3 Προοπτικές του Κλάδου - Μοντέλο πέντε δυνάμεων του Porter…….....76 5.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ………...…..77 5.11.1 Τουριστική Έρευνα Χανίων…………………………………….………77 5.11.2 Προοπτικές Ανάπτυξης Αγοράς των Χανίων…………………….…….78 5.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………………………………795.13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ……………………………….......…79 5.13.1 Στρατηγικός Στόχος …………………………………………………...79 5.13.2 Στρατηγική Ανταγωνισμού…………………………………………….79 5.14 MARKETING………………………………………………………………...….80 5.14.1 Στόχοι του marketing……………………………………………......…80 5.14.2 Πλάνο Marketing και Επικοινωνίας……………………………........…81 5.14.3 Η Σημασία και ο Ρόλος του Internet ………………………….…….…82 5.14.4 Υλοποίηση………………………………………………………..……82 5.14.5 Πολιτική Τιμολόγησης ……………………………………………....…82 5.15 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ …………………………………………………….. 82 5.15.1 Τοποθεσία …………………………………………………………....…82 5.15.2 Περιγραφή του χώρου …………………………………………….83 5.16 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ……………………...……………84 5.16.1 Κόστος Υλοποίησης της Επένδυσης ………………………………...…84 5.16.2 Χρηματοδότηση Επένδυσης …………………………………….…...…84 5.16.3 Προϋπολογισμός Πωλήσεων ………………………………………...…86 5.16.4 Προϋπολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως …………...…87 5.16.5 Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί …………………………………...……88 5.17 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ……………………………………………….……...89 5.18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …………………………………………………………...…89 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………..…...90 14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ………………………………………………………..….…98 14.1 SPAMENU………………………………………………………………98 14.2 ΠΙΝΑΚΕΣ………………………………………………………………101 14.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ……………………………………………………..…113 14.4 ΣΧΕΔΙΑ – ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ……………………………..…116 14.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΕΚ……………..119el
heal.advisorNameΑσημακόπουλος, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΑσημακόπουλος, Κωνσταντίνοςel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας- Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages119-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12283
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.