Μετα-ανάλυση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών διάτμησης ασυνεχειών – τριαξονικής θλίψης πετρωμάτων (Bachelor thesis)

Καράμπαλης, Στέφανος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνονται αναφορές σε διάφορα πετρώματα, τα οποία καταπονήθηκαν σε τριαξονικές δοκιμές θλίψης και διάτμησης ασυνεχειών από τους μελετητές P.R.Sheorey και J.D.Byerlee.Τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηριακών δοκιμών καταγράφηκαν στο βιβλίο “Empirical Rock Failure Criteria” [1997] και στην επιστημονική διατριβή “The Frictional Characteristics Of Westerly Granite” [1966] των μελετητών αντίστοιχα. Στο βιβλίο του, ο Sheorey καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις κλειστού τύπου αμοιβαίες σχέσεις των παραμέτρων τριαξονικής αντοχής, τις μεθόδους για την εξαγωγή μιας εξίσωσης στο φάκελο αστοχίας του Mohr, την επίδραση της ανισοτροπίας των βράχων, ένα κριτήριο ανισοτροπικής αστοχίας βράχου και τρεις μελέτες εκσκαφής με πλήρη στοιχεία. Στη διατριβή του για το ΜΙΤ, ο Byerlee επεξηγεί τη βασική διαφορά μεταξύ του στατικού συντελεστή τριβής (μ) του βράχου και του συντελεστή (μ) των ορυκτών, παραθέτοντας την ίσως εφαρμόσιμη θεωρία τριβής στα γεωλογικά υλικά. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να γίνει μια συνολική καταγραφή και ομαδοποίηση των δοκιμών αυτών, καθώς και η εκπόνηση συμπερασμάτων. Για τη δημιουργία της κοινής βάσης δεδομένων και της ανάπτυξης διαγραμμάτων διάτμησης - τάσης και κύκλων Mohr χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Excel, τα δεδομένα του οποίου παρατίθενται στο συνοδευόμενο CD-ROM.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών/ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Πετρώματα
Rocks
Keywords: Κύκλοι Mohr;εργαστηριακές δοκιμές;θλίψη;πετρώματα;διάτμηση;Mohr circles;laboratory tests;compression;rocks;shear
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών--Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής,2018--9638
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12281
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ...................................................................................................................................... 8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................................................................... 9 2 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ .............................................................................................................................. 10 2.1 Κατηγορίες πετρωμάτων .................................................................................................... 10 2.1.1 Πυριγενή πετρώματα ................................................................................................... 10 2.1.2 Ιζηματογενή πετρώματα .............................................................................................. 11 2.1.3 Μεταμορφωμένα πετρώματα ..................................................................................... 12 2.2 Γεωλογικός κύκλος .............................................................................................................. 14 2.3 Σχετικές επιστήμες .............................................................................................................. 15 2.3.1 Πετρολογία .................................................................................................................. 15 2.3.2 Κοιτασματολογία ......................................................................................................... 15 2.3.3 Ορυκτολογία ................................................................................................................ 15 2.3.4 Στρωματογραφία ......................................................................................................... 16 2.4 Ιστορικά στοιχεία ................................................................................................................ 16 3 ΜΕΘΟΔΟΙ ................................................................................................................................... 19 3.1 Τριαξονική δοκιμή .............................................................................................................. 19 3.1.1 Είδη Τριαξονικών δοκιμών .......................................................................................... 19 3.2 Διάτμηση ............................................................................................................................. 21 3.3 Θλίψη .................................................................................................................................. 21 3.4 Εφελκυσμός ........................................................................................................................ 21 3.5 Κύκλοι Mohr ....................................................................................................................... 22 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................ 24 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (αλφαβητική σειρά) .......................................................................... 31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ............................................................................................................................... 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .............................................................................................................................. 36 Αναφορές εικόνων ........................................................................................................................ 48 Βιβλιογραφία ................................................................................................................................ 51
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πτυχιακή Εργασία - Καράμπαλης.pdfΠτυχιακή εργασία3.43 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12281
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.