Αγοραστικές Προτιμήσεις Καταναλωτών Νωπού Ροδάκινου (Master thesis)

Ψυχογιού, Εμμανουέλα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΨυχογιού, Εμμανουέλαel
dc.date.accessioned2020-09-24T19:55:47Z-
dc.date.available2020-09-24T19:55:47Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12196-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή Εργασία-Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,9699-2018el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectαγοραστικές προτιμήσειςel
dc.subjectστάσεις καταναλωτώνel
dc.subjectνωπό ροδάκινοel
dc.subjectχαρακτηριστικά ροδάκινουel
dc.subjectχαρακτηριστικά καταναλωτώνel
dc.subjectδαπάνη αγοράςel
dc.subjectπροθυμία πληρωμήςel
dc.subjectpurchasing preferencesen
dc.subjectconsumer attitudesen
dc.subjectfresh peachen
dc.subjectpeach characteristicsen
dc.subjectconsumer characteristicsen
dc.subjectpurchase chargeen
dc.subjectwillingness to payen
dc.titleΑγοραστικές Προτιμήσεις Καταναλωτών Νωπού Ροδάκινουel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή Εργασίαel
heal.classificationΡοδάκινοel
heal.classificationPeachen
heal.classificationΠροτιμήσεις καταναλωτώνel
heal.classificationConsumers’ preferencesen
heal.identifier.secondary9699-
heal.dateAvailable2020-09-24T19:56:47Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.publicationDate2018-05-16-
heal.bibliographicCitation<<Ψυχογιού Εμμανουέλα>>, <<ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΩΠΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής >>, <<Α.Τ.Ε.Ι.Θ>>, <<2018>>el
heal.abstractΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κλάδος των φρούτων και των λαχανικών αποτελεί για την ελληνική γεωργία ένας τομέας ζωτικής σημασίας τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα η παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο και αναγκαίο να μελετηθούν οι αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών νωπού ροδάκινου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών ροδάκινου, οι στάσεις ως παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές προτιμήσεις τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών. Εξετάζεται η επίδραση που ασκούν τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών (όπως είναι το οικογενειακό εισόδημα, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο) στη δαπάνη αγοράς ροδάκινων και στην προθυμία πληρωμής τους για την αγορά ροδάκινων ανώτερης ποιότητας από αυτήν που συνηθίζουν. Σύμφωνα με την μεθοδολογία έρευνας η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την έρευνα πεδίου και συγκεκριμένα με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενός ορθολογικά δομημένου καταλόγου ερωτημάτων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε συνολικά από 200 καταναλωτές του Ν. Θεσσαλονίκης και του Ν. Ημαθίας (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια). Η συλλογή των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας έγινε τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017 ενώ προηγήθηκε εφαρμογή του σε μικρότερο δείγμα. Όσον αφορά στις αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών ροδάκινου, τα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι καταναλωτές πιο σημαντικά για αυτούς, είναι η φρεσκάδα, η υγιεινή κατάσταση η οποία είναι συνδεδεμένη με την ασφαλή κατανάλωση, η γλυκιά γεύση, η καλή εξωτερική εμφάνιση, το άρωμα, η αντοχή των ροδάκινων για αρκετές μέρες, ο τόπος παραγωγής τους και το έντονο κόκκινο χρώμα. Αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, συμπεραίνεται πως το οικογενειακό εισόδημα και η ηλικία των καταναλωτών επηρεάζουν τη δαπάνη αγοράς νωπών ροδάκινων στο νοικοκυριό τους. Επίσης αποδεικνύεται πως το οικογενειακό εισόδημα, η ηλικία, και το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταναλωτών επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής για την αγορά ροδάκινων ανώτερης ποιότητας από αυτήν που συνηθίζουν, ενώ η δαπάνη τουνοικοκυριού για την αγορά ροδάκινων δε βρέθηκε να επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορεί να είναι χρήσιμα για τους παραγωγούς ροδάκινων προκειμένου να κάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές στις ποικιλίες και τις καλλιεργητικές φροντίδες, για τους φορείς εμπορίας προκειμένου να διαμορφώσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τους, για τους καταναλωτές αλλά και την Πολιτεία.el
heal.abstractABSTRACT The fruit and vegetable sector is a vital sector for Greek agriculture, both economically and socially. In particular, the production of table peaches and nectarines in recent years has increased significantly in Greece. It is therefore advisable and necessary to study the consumer's preferences for fresh peach The purpose of this paper is to investigate consumer buying behavior, attitudes as factors affecting peach consumer purchasing preferences and the role of demographic characteristics of peaches. It will also examine the effect of the consumer characteristics (such as family income, age and educational level) on the purchase of peaches and their willingness to pay for the purchase of peaches of a higher quality than they are used to. According to the survey methodology, the collection of primary data was carried out by polling, in particular by using a questionnaire, a rationally structured query list. The questionnaire was completed in total by 200 consumers of Thessaloniki and N. Imathia (Veria, Naoussa, Alexandria). The collection of quantitative research data was done in September and October 2017, and was preceded by a smaller sample. With respect to the peach consumer's purchasing preferences, the characteristics that consumers consider most important to them are freshness, healthy eating habits, sweet taste, good appearance, aroma, endurance of peaches for several days, their place of production and their intense red color. With regard to the role played by demographic characteristics of consumers, it is concluded that family income and the age of consumers affect the cost of purchasing fresh peaches in their household. It also proves that family income, age, and educational level of consumers affect the willingness to pay for the purchase of higher quality peaches than they are used to, while household spending on the peach market was not influenced by the educational level. The results of this research may be useful for peach producers to make appropriate adaptations to varieties and cultivation care for marketing operators in order to shape their appropriate strategies for consumers and the state.en
heal.tableOfContentsΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ…………………………………………………………………………....7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ…………………………………….….9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° 11 1.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 11 1.1 Αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα………………………………………….....11 1.1.1 Ο τομέας των οπωροκηπευτικών……………………………………… .12 1.2 Γενικά στοιχεία για το ροδάκινο……………………………………………...13 1.2.1 Καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδακινιάς…………………………………14 1.2.2 Θρεπτική αξία ροδάκινων…………………………………………….....15 1.3 Σκοπός της έρευνας…………………………………………………………...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° 19 2.ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 19 2.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………...19 2.2 Η συμπεριφορά του καταναλωτή……………………………………………..19 2.2.1 Υπόδειγμα λήψης αποφάσεων καταναλωτή…………………………....21 2.2.2 Υπόδειγμα αγοραστικής συμπεριφοράς………………………………...21 2.2.3 Πρόθεση αγοράς καταναλωτή…………………………………………..22 2.2.4 Στάσεις καταναλωτή……………………………………………………23 2.2.5 Το υπόδειγμα του Fishbein……………………………………………..24 2.3 Τμηματοποίηση αγοράς……………………………………………………....25 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές προτιμήσεις καταναλωτών ροδάκινου…………………………………………………………………………26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° 29 3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 29 3.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………...…29 3.2 Μέθοδος συλλογής/απόκτησης δεδομένων…………………………………..29 3.2.1 Το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας……………………………31 3.2.2 Υποθέσεις ποσοτικής έρευνας………………………………………….32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 35 4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 354.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………..35 4.2 Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου …………………………………….35 4.3 Αποτελέσματα έρευνας …………………………………………………......36 4.3.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτών του δείγματος……………………………………………………..……………..36 4.3.2 Συμπεριφορά ερωτηθέντων του δείγματος απέναντι στο νωπό ροδάκινο…………………………………………………………………….42 4.3.3 Προτιμήσεις καταναλωτών του δείγματος……………………………48 4.3.4 Στάσεις καταναλωτών του δείγματος………………………………...50 4.3.5 Συμπεριφορά καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά ροδάκινα……..52 4.3.6 Έλεγχος υποθέσεων της ποσοτικής έρευνας…………………………59 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ....................................................................69 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..................................................................................................71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………………..76el
heal.advisorNameΚαρυπίδης , Φίλιπποςel
heal.committeeMemberNameΚαρυπίδης, Φίλιπποςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages84-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΨΥΧΟΓΙΟΥ_ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.43 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12196
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.