Εφοδιασμός Ροδακινοπαραγωγών με Πολλαπλασιαστικό Υλικό (Master thesis)

Τρεμπέλη, Δήμητρα


ABSTRACT The use of high quality propagating material is a critical parameter for any successful cultivation. In the present study, peach producers from the Imathia region were questioned using a questionnaire to investigate the factors that affect their purchasing choices in relation to the purchase of propagating material. The study is based on a purchasing decision model and on data collected from 100 peach producers. Data collection was conducted in September 2017 through a questionnaire created for research purposes and preceded by a small pilot sample. From the study of the data, the following were observed: The peach producers are supplying propagating material of domestic origin, by nurseries, with which they are associated with personal relationships. The most important criterion for the choice of variety is productivity and, secondly, its adaptation to the climatic conditions of the region. More generally, there was a high level of satisfaction with the propagating material purchased by the producers. Characteristics where decreased satisfaction was observed were the tree's need for care, resistance to insect pests, diseases and viral infections, and fruit resistance to transport. The educational level of the peach growers is a factor that differentiates their satisfaction from the characteristics of the propagation material associated with the sensory properties of the fruit and the services provided by the nursery. This finding supports the need for training and information for peach producers either at the level of cooperatives or producer groups on the minimum requirements for the marketing of propagating material but also on the characteristics of the new varieties and their ability to adapt to the ecological environment of the growing area.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Subject classification: Ροδάκινο
Peach
Ροδάκινο--Πολλαπλασιασμός
Peach--Propagation
Καλλιεργητές ροδάκινου
Peach growers
Keywords: πολλαπλασιαστικό υλικό;ροδακινοπαραγωγοί;αγοραστικές αποφάσεις;φυτοριακές επιχειρήσεις;καρπός;propagating material;peach growers;purchasing decision;nursery companies;fruit
Description: Μεταπτυχιακή Εργασία-Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,9706-2018
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12177
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή Εργασία
Subject classification: Ροδάκινο
Peach
Ροδάκινο--Πολλαπλασιασμός
Peach--Propagation
Καλλιεργητές ροδάκινου
Peach growers
Submission Date: 2020-09-22T02:42:12Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publication date: 2018-05-18
Bibliographic citation: <<Τρεμπέλη Δήμητρα>>, <<ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Φυτικής Παραγωγή>>, <<Α.Τ.Ε.Ι.Θ.>>
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για κάθε επιτυχημένη καλλιέργεια. Στην παρούσα έρευνα ροδακινοπαραγωγοί από την περιοχή της Ημαθίας, και ειδικότερα από τα χωριά Μονόσπιτα Νάουσας, Άγιος Γεώργιος, Αγγελοχώρι, Κοπανός και Μακροχώρι ερωτήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές τους επιλογές σε σχέση με την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού. Η μελέτη βασίζεται σε ένα υπόδειγμα λήψης αγοραστικών αποφάσεων και σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 100 ροδακινοπαραγωγούς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 μέσω ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ είχε προηγηθεί πιλοτική του εφαρμογή σε μικρό δείγμα. Από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι ροδακινοπαραγωγοί προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό κυρίως εγχώριας προέλευσης, από φυτωριακές επιχειρήσεις, με τις οποίες συνδέονται με προσωπικές σχέσεις. Το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή της ποικιλίας αποτελεί η ποσότητα παραγωγής και δευτερευόντως η προσαρμογή της στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Γενικότερα, διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχουν προμηθευτεί οι παραγωγοί. Τα χαρακτηριστικά όπου παρατηρήθηκε μειωμένη ικανοποίηση ήταν οι ανάγκες του δέντρου σε περιποίηση, η αντοχή σε προσβολές από έντομα, ασθένειες και ιώσεις και η αντοχή των καρπών στη μεταφορά. Το μορφωτικό επίπεδο των ροδακινοπαραγωγών αποτελεί έναν παράγοντα που διαφοροποιεί την ικανοποίηση τους από χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού που σχετίζονται με τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού και με τις υπηρεσίες που παρέχει ο φυτωριούχος. Αυτή η διαπίστωση υποστηρίζει την ανάγκη για κατάρτιση και ενημέρωση των ροδακινοπαραγωγών είτε σε επίπεδο συνεταιρισμών ή ομάδων παραγωγών για τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά και για τα χαρακτηριστικά των νέων ποικιλιών και τη δυνατότητα προσαρμογής τους στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής καλλιέργειας.
ABSTRACT The use of high quality propagating material is a critical parameter for any successful cultivation. In the present study, peach producers from the Imathia region were questioned using a questionnaire to investigate the factors that affect their purchasing choices in relation to the purchase of propagating material. The study is based on a purchasing decision model and on data collected from 100 peach producers. Data collection was conducted in September 2017 through a questionnaire created for research purposes and preceded by a small pilot sample. From the study of the data, the following were observed: The peach producers are supplying propagating material of domestic origin, by nurseries, with which they are associated with personal relationships. The most important criterion for the choice of variety is productivity and, secondly, its adaptation to the climatic conditions of the region. More generally, there was a high level of satisfaction with the propagating material purchased by the producers. Characteristics where decreased satisfaction was observed were the tree's need for care, resistance to insect pests, diseases and viral infections, and fruit resistance to transport. The educational level of the peach growers is a factor that differentiates their satisfaction from the characteristics of the propagation material associated with the sensory properties of the fruit and the services provided by the nursery. This finding supports the need for training and information for peach producers either at the level of cooperatives or producer groups on the minimum requirements for the marketing of propagating material but also on the characteristics of the new varieties and their ability to adapt to the ecological environment of the growing area.
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ............................................................................................................................. viii ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΧΗΜΑΤΑ............................................................................................ viii ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ............. 4 1.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ .................................................................................................. 4 1.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ........................................................................................... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ................................ 10 2.1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ .................................................................................................... 10 2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ................................................................................................................ 10 2.3 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ...................................................................................................................... 12 2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ........................................... 14 2.4.1 Εγχώριες ανάγκες σε πολλαπλασιαστικό υλικό ................................................ 14 2.4.2 Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ........................................ 15 2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ....................................................................................................................... 18 2.5.1 Επίδραση ποικιλίας ............................................................................................. 18 2.5.2 Επίδραση υποκειμένου ........................................................................................ 21 2.5.3 Ποιότητα πολλαπλασιαστικού υλικού ............................................................... 21 2.6 ΔΙΚΤΥΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.......................... 22 2.7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ............. 27 2.8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................... 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ .................................................................. 34 3.1 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ....................................................................... 34 3.2. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ........................................................................................................... 35 3.3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ .......................................................................... 37 3.3.1 Περιβάλλον ........................................................................................................... 37 3.3.2 Δείγμα ................................................................................................................... 38 3.2.3 Ερευνητικά εργαλεία ........................................................................................... 39 3.2.4 Ποσοστό απόκρισης ............................................................................................. 40 3.2.5 Στατιστική επεξεργασία ...................................................................................... 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ............................... 42 4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ............................................................................... 424.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ............................................................................... 44 4.3 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΕΩΝΩΝ ................................. 73 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .................................................................................. 76 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................. 80
Advisor name: Καρυπίδης, Φίλιππος
Examining committee: Καρυπίδης, Φίλιππος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 80
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12177
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.